DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022

privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere referatul cu nr.46/06.05.2022 al secretarului general al comunei Batrana prin care se propune emiterea dispozitiei privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Tinand cont de adresa cu nr.3784/27.04.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.618 alin 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.25-30 si art.42 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispozitiillor art.155, alin.(1) lit.e) , art.196, alin.(1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

D I S P U N E:

Art. 1: – Constituie comisia de concurs pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de concurs şi a cunoştinţelor candidaţilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara în următoarea componenta:

Preşedinte Szasz Manuela, consilier juridic ,Institutia Prefectului Judetul Hunedoara
Membrii – Ciucurita Paul Andrei – consilier juridic , Institutia Prefectului Judetul Hunedoara;
-Barb Camelia Cosmina ,secretar general Primaria comunei Batrana

Secretar -Dobra Marius Florin– referent superior Primaria comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Art. 2 Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 – Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, presedintelui, membrilor, secretarului comisiei si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 10 mai 2022
PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Cariere și posturi vacante, Dispoziții de primar, Toate documentele publice.