DISPOZIŢIA NR. 10/2022 Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 10/2022

Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Analizând referatul de specialitate cu nr. 56/27.05.2022 emis de secretarul general al comunei prin care se propune desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se desemneaza ca persoana responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara, doamna Barb Camelia Cosmina ,secretarul general al comunei Batrana .
Art.2. (1) Persoana desemnata in acest sens are urmatoarele atributii :
-primeste si inregistreaza petitiile in registrul special de evidenta
-verifica existenta datelor de identificare a petitionarului
-intocmeste si remite adrese de inaintare a petitiilor catre compartimentele de specialitate,in functie de obiectul acestora,cu precizarea termenului de solutionare
-cerceteaza si analizeaza in detaliu aspectele semnalate in petitie si formuleaza raspunsul in care se va indica,in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate
-asigura semnarea adreselor de inaintare catre petenti de primar sau persoana imputernicita de acesta
-in cazul in care analizarea aspectelor sesizate necesita o cercetare mai amanuntita ,solicita printr-un referat aprobat de conducatorul institutiei prelungirea termenului de solutionare cu cel mult 15 zile
-urmareste respectarea termenelor de solutionare a petitiilor de catre compartimentele de specialitate
-intocmeste adrese de inaintare a raspunsurilor catre petenti
-in termen de 5 zile de la inregistrare,intocmeste adrese de inaintare a petitiilor gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si aduc la cunostinta petentilor,in scris,despre aceasta
-expediaza raspunsurile catre petenti
-arhiveaza petitiile conform nomenclatorului dosarelor de arhiva
-preda petitiile la arhiva conform reglementarilor legale
(2) Fisa postului persoanei nominalizate la art.1 al prezentei dispozitii se va completa cu noile atributii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Batrana si persoana desemnata la art.1.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunica Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara ,Primarului comunei Batrana , doamnei Barb Camelia Cosmina si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 30 mai 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretargeneral al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de – consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BATRANA

ANUNŢ

Primăria comunei Batrana, judetul Hunedoara, cu sediul în sat Batrana, nr.55, anunţă organizarea în data de 17 iunie 2022 ora 11:00, a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara,pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul consta in trei probe succesive:
– Selectia dosarelor de inscriere;
– Proba scrisa, care consta in redactarea unei lucrari;
– Interviul , in cadrul careia se testeaza abilitatile , aptitudinile si motivatia candidatilor;

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant :

 • Conditii generale: conditiile prevazute de art.465.alin.(l) din O.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Conditii specifice:
  – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinte economice;

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Batrana in perioada 16 mai 2022 – 06 iunie 2022 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
a) |[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
|[f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
b) |[j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Batrana astfel:

 • Proba scrisă – 17 iunie 2022 ora 11:00
 • Interviul – data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Batrana.

Atribuţiile postului sunt următoarele:

– participa, alaturi de seful ierarhic, la realizarea in conformitate cu dispozitiile legale a activitati desfasurate la nivelul serviciului coordonat;
– verifica si analizeaza legalitatea propunerilor, centralizeazã datele, urmareste incadrarea lor in sursele de venituri;
– intocmeste lucrarile si supune spre aprobare sefului ierarhic proiectul de buget cu impartirea pe capitolele executiei bugetare, repartizarea pe trimestru;
– verifica si analizeaza solicitarile de modificare a bugetului Primariei si face recomandari sefului ierarhic;
– efectueaza analize pe baza de studii de eficienta economica si propune sefului ierarhic virarile de credite, cat si solutiile legale pentru utilizarea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local;
– participa la fundamentarea economico–financiara a unor programe si proiecte ale Primariei, urmarind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local;
– urmareste si asigura atragerea la bugetul local a tuturor resurselor de venituri stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna gestionare si executare a bugetului local;
– verifica propunerile pentru stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe locale, taxe speciale, in conditiile legii;
– participa la activitatea de verificare financiar-gestionara a patrimoniului propriu al unitatilor subordonate;
– participa la intocmirea raportului anual de incheiere a executii bugetare pe care il supune spre aprobare ordonatorului de credite;
– raspunde de administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare;
– participa la activitatea de autoevaluare a sistemul de control intern managerial de la nivelul serviciului.
– organizează şi conduce contabilitatea cronologic şi sistematic, atât sintetic, cât şi analitic, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi;
– întocmeşte situaţiile de raportare financiară (bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, contul de execuţie bugetară şi anexele la bilanţ, lunar, trimestrial şi anual;
– întocmeşte şi înaintează către biroul Contabilitatea Instituţiilor Bugetare în termenul prevăzut de lege lunar monitorizarea cheltuielilor salariale pe fiecare buget şi pe fiecare capitol în parte,
-întocmeşte şi depune lunar declaraţia unică 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
-întocmeşte corespondenţa necesară deblocării garanţiilor de bună execuţie, precum şi de restituire sau compensare a garanţiilor de participare la licitaţie;
– coordonează şi verifică activitatea desfăşurată la casieria unităţii;
– întocmeşte dispoziţii bugetare pentru ordonatorii secundari de credite;
– întocmeşte formele pentru efectuarea plăţilor în numerar sau prin conturi bancare;
– organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale, în situația în care titularul cu drept de a acorda viza CFP desemnat de către conducătorul unității se află în imposibilitate de a acorda viza;
– întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;
– fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile din unitate;
– urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
– fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli precum şi propunerile de rectificare ale acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
– organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti;
– verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer şi de casare a bunurilor;
– verifică şi regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile;
– întocmeşte statele de plată, state pentru indemnizaţiile de concediu;
– întocmirea foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în dotarea primăriei, a fişelor activităţii zilnice pentru toate utilajele şi autovehiculele;
– urmăreşte încadrarea în normele de consum la carburanţi;
– întocmeşte note de recepţie, bonuri de consum;
– organizează, îndrumă, coordonează activităţile de stabilire a impozitelor, taxelor şi a altor venituri de la bugetul local şi a veniturilor proprii;
– urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenul stabilit de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice şi persoane juridice;
– asigură coordonarea generală şi aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice;
– propune spre avizare scutiri de impozite şi taxe în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– operează toate încasările de venituri ale bugetului local efectuate prin bancă;
– urmăreşte contractele de concesiuni şi închirieri, emite la termenele stabilite în contract facturile pentru concesiuni şi închirieri;
– efectuează plăţi prin casieria unităţii: drepturi salariale, deplasări, diurne, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, ajutoare sociale, cheltuieli materiale;
– ţine evidenţa cheltuielilor poştale privind corespondenţa;
întocmeşte foile de vărsământ pentru depuneri la bancă;
– arhivează documentele create la nivelul compartimentului, conform Nomenclatorului arhivistic;
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la pct.1 în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica va cuprinde bibliografia integral.
Bibliografia stabilită în vederea organizării concursului:

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea contabilității nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare
7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare
8. Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventive,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana de contact:

Dobra Marius Florin, referent in cadrul Primariei comunei Batrana,
tel 0749717135, email: primariabatrana@gmail.com

PRIMAR
HERCIU RADU

DISPOZIŢIA NR. 8/ 2022. privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 8/ 2022.
privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere referatul cu nr.47/06.05.2022 al secretarului general al comunei prin care se propune emiterea dispozitiei privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Tinand cont de adresa cu nr.3784/27.04.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara si de adresa cu nr. 1009/04.05.2022 a Primariei comunei Toplita.
In conformitate cu prevederile art.618 alin 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.25-30 si art.42 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispozitiillor art.155, alin.(1) lit.e) , art.196, alin.(1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
D I S P U N E:

Art. 1: – Constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara,in urmatoare componenta :
Preşedinte – Miclaus Alexandra -consilier ,Institutia Prefectului judetul Hunedoara
Membrii -Nita Otilia – consilier ,Institutia Prefectului judetul Hunedoara
-Lucaci Larisa Elena,consilier superior ,Primaria comunei Toplita

Secretar -Dobra Marius Florin– referent superior Primaria comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Art.2. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, presedintelui, membrilor, secretarului comisiei si se aduce la cunostiinta publica prin afisarela sediul primariei.

Batrana la 10 mai 2022
PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022

privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere referatul cu nr.46/06.05.2022 al secretarului general al comunei Batrana prin care se propune emiterea dispozitiei privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Tinand cont de adresa cu nr.3784/27.04.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.618 alin 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.25-30 si art.42 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispozitiillor art.155, alin.(1) lit.e) , art.196, alin.(1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

D I S P U N E:

Art. 1: – Constituie comisia de concurs pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de concurs şi a cunoştinţelor candidaţilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara în următoarea componenta:

Preşedinte Szasz Manuela, consilier juridic ,Institutia Prefectului Judetul Hunedoara
Membrii – Ciucurita Paul Andrei – consilier juridic , Institutia Prefectului Judetul Hunedoara;
-Barb Camelia Cosmina ,secretar general Primaria comunei Batrana

Secretar -Dobra Marius Florin– referent superior Primaria comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Art. 2 Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 – Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, presedintelui, membrilor, secretarului comisiei si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 10 mai 2022
PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Dispoziția de primar nr.12/2021

Dispoziția de primar nr.12/2021, privind desemnarea d.nei BARB Camelia Cosmina, avțnd funcția de secretar general al comunei, să exercite controlul financiar preventiv al documentelor și oprațiunilor în cadrul Primăriei comunei Bătrâna, județul Hunedoara.

Deschide documentul aici

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2021/03/Dp-12-din-10-martei-2021-privind-desemnarea-d-nei-Barb-Camelia-Cosmina-sa-exercite-controlul-financiar-preventiv-in-cadrul-Primariei-comunei-Batrana.pdf” title=”Dp 12 din 10 martei 2021 privind desemnarea d-nei Barb Camelia Cosmina sa exercite controlul financiar preventiv in cadrul Primariei comunei Batrana”]

DISPOZITIA DE PRIMAR NR. 8 /2021, privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila, secretarului general din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara

DISPOZITIA DE PRIMAR NR. 8 /2021, privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila, secretarului general din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

Deschide documentul aici

DISPOZIŢIA DE PRIMAR NR.5/2021 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR.5/2021, privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina în funcţia publica de conducere de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara

Deschide documentul aici

Concurs de promovare în funcție

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA COMUNEI BATRANA

ANUNŢ

Primăria comunei Batrana,judetul Hunedoara, cu sediul în sat Batrana,nr.55, anunţă organizarea în data de 28 ianuarie 2021 ora 1100 a concursului de promovare in functia publica de conducere vacanta de secretar general al comunei Batrana, cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Conditiile de participare la concursul de promovare in functia publica de conducere vacanat de secretar general al comunei Batrana (art.483 alin 2):
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I

-5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,pentru ocuparea functiilor publice de conducere de sef birou,sef serviciu si secretar general al comunei,precum si a functiilor publice specific echivalente acestora.

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice,administrative sau stiintelor politice;

-absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice,management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin 2 din legea educatiei nationale nr.1/2011,cu modificariel si completarile ulterioare;

să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3 ;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 8. cazierul judiciar;

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Batrana in perioada 29.12.2020-18.01.2021

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Batrana astfel:

Proba scrisă – 25 ianuarie 2021 – ora 1100

Interviul – data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Batrana.

Atribuţiile postului sunt următoarele:

 • avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • participă la şedinţele consiliului local;

 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

 • coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

 • asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 • asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactarea hotărârilor consiliului local;

 • pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

 • poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

 • efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

 • numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

 • informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

 • asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

 • urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii

locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

 • certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • actualizează Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Local;

 • asigură respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial; Eliberează copii „conform cu originalul” ale hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Vulcan și ale dispozițiilor primarului municipiului Vulcan, la solicitarea persoanelor fizice/juridice interesate;

 • întocmește fişa de evaluare a performanțelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele ce le coordonează;

 • acordă asistenţă juridică şi sprijin de specialitate în desfășurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Local;

 • corespondează cu celelalte servicii din cadrul instituției în vederea formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul instanțelor;

 • asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ;

 • coordonează, îndrumă și controlează activitatea privind registrul agricol și semnează documentele specifice, în conformitate cu OG nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • coordonează şi îndrumă activitatea de registratură, circulația documentelor, soluționarea rapidă a corespondenței;

 • asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea şi desfășurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor, a recensământului populației şi a recensământului agricol;

 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

 • asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele curente vizând legislația în vigoare;

 • aduce la cunoștință publică rapoartele de activitate ale consilierilor, primarului şi viceprimarului.

 • coordonează şi asigură buna funcționare a Serviciului Juridic, Administraţie Publică Locală, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, Compartimentului Cadastru – Agricultură;

 • atribuții pe Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată

 • atribuții pe Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

 • asigură repartizarea proporțională şi raţională a sarcinilor de serviciu pentru fiecare salariat din subordine în funcţie de pregătirea profesională, capacitatea intelectuală şi experienţa acestora;

 • colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul primăriei şi cu serviciile publice de sub autoritatea consiliului local, având dreptul să le solicite rapoarte de specialitate, note de constatare, informaţii, etc., pe care le consideră necesare în vederea exercitării vizei de legalitate a actelor administrative de autoritate publică;

 • ține audiențe în problemele specifice pe care le coordonează;

 • răspunde de întocmirea Registrului Electoral în condițiile legii;

 • operează modificările intervenite în Registrul Electoral în termenele prevăzute de lege;

 • sprijină activitatea de organizare şi desfășurarea alegerilor locale şi generale;

 • semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau reședința în Municipiul Vulcan;

 • semnează listele electorale complementare cuprinzând cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Vulcan;

 • are obligația de a restitui actele ce i-au fost încredințate în exercitarea atribuțiilor sale;

 • are obligația de a păstra secretul profesional cu privire la toate activitățile sale;

 • îndeplineşte alte atribuții prevăzute de lege, însărcinări date de primar sau de consiliul local;

 • răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile domeniului de activitate subordonate;

 • îndeplinește funcția de funcționar de securitate pentru implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate secrete de serviciu la nivelul primăriei Municipiului Vulcan;

Bibliografia stabilită în vederea organizării concursului:

 1. Constituţia României, republicată;

 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana de contact: Dobra Marius Florin, referent superior in cadrul primariei comunei Batrana , tel 0749717135 email: primariabatrana@gmail.com

PRIMAR

HERCIU RADU

HCL 11 din 2020 privind propunerea de evaluare a activitatii secretarului general al com Batrana

HCL 11 din 2020 privind propunerea de evaluare a activității secretarului general al com Bătrâna

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2020/06/HCL-11-din-2020-privind-propunerea-de-evaluare-a-activitatii-secretarului-general-al-com-Batrana.pdf” title=”HCL 11 din 2020 privind propunerea de evaluare a activitatii secretarului general al com Batrana”]

 

Dispozitia nr. 12 din 2020 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare cu caracter temporar in funcția publică de conducere de Secretar General al comunei Bătrâna a d-nei Barb Camelia Cosmina

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2020/04/Dispozitia-nr-12-din-2020-privind-modificarea-raportului-de-serviciu-prin-promovare-cu-caracter-temporar-in-fct-publica-de-conducere-de-secretar-general-al-com-Batrana-a-d-nei-Barb-Camelia-Cosm.pdf” title=”Dispozitia nr. 12 din 2020 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare cu caracter temporar in funcția publică de conducere de Secretar General al comunei Bătrâna a d-nei Barb Camelia Cosmina”]