Concurs de promovare în funcție

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA COMUNEI BATRANA

ANUNŢ

Primăria comunei Batrana,judetul Hunedoara, cu sediul în sat Batrana,nr.55, anunţă organizarea în data de 28 ianuarie 2021 ora 1100 a concursului de promovare in functia publica de conducere vacanta de secretar general al comunei Batrana, cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Conditiile de participare la concursul de promovare in functia publica de conducere vacanat de secretar general al comunei Batrana (art.483 alin 2):
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I

-5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,pentru ocuparea functiilor publice de conducere de sef birou,sef serviciu si secretar general al comunei,precum si a functiilor publice specific echivalente acestora.

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice,administrative sau stiintelor politice;

-absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice,management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin 2 din legea educatiei nationale nr.1/2011,cu modificariel si completarile ulterioare;

să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3 ;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 8. cazierul judiciar;

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Batrana in perioada 29.12.2020-18.01.2021

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Batrana astfel:

Proba scrisă – 25 ianuarie 2021 – ora 1100

Interviul – data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Batrana.

Atribuţiile postului sunt următoarele:

 • avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • participă la şedinţele consiliului local;

 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

 • coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

 • asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 • asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactarea hotărârilor consiliului local;

 • pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

 • poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

 • efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

 • numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

 • informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

 • asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

 • urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii

locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

 • certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • actualizează Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Local;

 • asigură respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial; Eliberează copii „conform cu originalul” ale hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Vulcan și ale dispozițiilor primarului municipiului Vulcan, la solicitarea persoanelor fizice/juridice interesate;

 • întocmește fişa de evaluare a performanțelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele ce le coordonează;

 • acordă asistenţă juridică şi sprijin de specialitate în desfășurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Local;

 • corespondează cu celelalte servicii din cadrul instituției în vederea formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul instanțelor;

 • asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ;

 • coordonează, îndrumă și controlează activitatea privind registrul agricol și semnează documentele specifice, în conformitate cu OG nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • coordonează şi îndrumă activitatea de registratură, circulația documentelor, soluționarea rapidă a corespondenței;

 • asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea şi desfășurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor, a recensământului populației şi a recensământului agricol;

 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

 • asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele curente vizând legislația în vigoare;

 • aduce la cunoștință publică rapoartele de activitate ale consilierilor, primarului şi viceprimarului.

 • coordonează şi asigură buna funcționare a Serviciului Juridic, Administraţie Publică Locală, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, Compartimentului Cadastru – Agricultură;

 • atribuții pe Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată

 • atribuții pe Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

 • asigură repartizarea proporțională şi raţională a sarcinilor de serviciu pentru fiecare salariat din subordine în funcţie de pregătirea profesională, capacitatea intelectuală şi experienţa acestora;

 • colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul primăriei şi cu serviciile publice de sub autoritatea consiliului local, având dreptul să le solicite rapoarte de specialitate, note de constatare, informaţii, etc., pe care le consideră necesare în vederea exercitării vizei de legalitate a actelor administrative de autoritate publică;

 • ține audiențe în problemele specifice pe care le coordonează;

 • răspunde de întocmirea Registrului Electoral în condițiile legii;

 • operează modificările intervenite în Registrul Electoral în termenele prevăzute de lege;

 • sprijină activitatea de organizare şi desfășurarea alegerilor locale şi generale;

 • semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau reședința în Municipiul Vulcan;

 • semnează listele electorale complementare cuprinzând cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Vulcan;

 • are obligația de a restitui actele ce i-au fost încredințate în exercitarea atribuțiilor sale;

 • are obligația de a păstra secretul profesional cu privire la toate activitățile sale;

 • îndeplineşte alte atribuții prevăzute de lege, însărcinări date de primar sau de consiliul local;

 • răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile domeniului de activitate subordonate;

 • îndeplinește funcția de funcționar de securitate pentru implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate secrete de serviciu la nivelul primăriei Municipiului Vulcan;

Bibliografia stabilită în vederea organizării concursului:

 1. Constituţia României, republicată;

 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana de contact: Dobra Marius Florin, referent superior in cadrul primariei comunei Batrana , tel 0749717135 email: primariabatrana@gmail.com

PRIMAR

HERCIU RADU

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Cariere și posturi vacante, Toate documentele publice.