Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de – consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BATRANA

ANUNŢ

Primăria comunei Batrana, judetul Hunedoara, cu sediul în sat Batrana, nr.55, anunţă organizarea în data de 17 iunie 2022 ora 11:00, a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara,pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul consta in trei probe succesive:
– Selectia dosarelor de inscriere;
– Proba scrisa, care consta in redactarea unei lucrari;
– Interviul , in cadrul careia se testeaza abilitatile , aptitudinile si motivatia candidatilor;

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant :

  • Conditii generale: conditiile prevazute de art.465.alin.(l) din O.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Conditii specifice:
    – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinte economice;

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Batrana in perioada 16 mai 2022 – 06 iunie 2022 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
a) |[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
|[f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
b) |[j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Batrana astfel:

  • Proba scrisă – 17 iunie 2022 ora 11:00
  • Interviul – data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Batrana.

Atribuţiile postului sunt următoarele:

– participa, alaturi de seful ierarhic, la realizarea in conformitate cu dispozitiile legale a activitati desfasurate la nivelul serviciului coordonat;
– verifica si analizeaza legalitatea propunerilor, centralizeazã datele, urmareste incadrarea lor in sursele de venituri;
– intocmeste lucrarile si supune spre aprobare sefului ierarhic proiectul de buget cu impartirea pe capitolele executiei bugetare, repartizarea pe trimestru;
– verifica si analizeaza solicitarile de modificare a bugetului Primariei si face recomandari sefului ierarhic;
– efectueaza analize pe baza de studii de eficienta economica si propune sefului ierarhic virarile de credite, cat si solutiile legale pentru utilizarea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local;
– participa la fundamentarea economico–financiara a unor programe si proiecte ale Primariei, urmarind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local;
– urmareste si asigura atragerea la bugetul local a tuturor resurselor de venituri stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna gestionare si executare a bugetului local;
– verifica propunerile pentru stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe locale, taxe speciale, in conditiile legii;
– participa la activitatea de verificare financiar-gestionara a patrimoniului propriu al unitatilor subordonate;
– participa la intocmirea raportului anual de incheiere a executii bugetare pe care il supune spre aprobare ordonatorului de credite;
– raspunde de administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare;
– participa la activitatea de autoevaluare a sistemul de control intern managerial de la nivelul serviciului.
– organizează şi conduce contabilitatea cronologic şi sistematic, atât sintetic, cât şi analitic, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi;
– întocmeşte situaţiile de raportare financiară (bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, contul de execuţie bugetară şi anexele la bilanţ, lunar, trimestrial şi anual;
– întocmeşte şi înaintează către biroul Contabilitatea Instituţiilor Bugetare în termenul prevăzut de lege lunar monitorizarea cheltuielilor salariale pe fiecare buget şi pe fiecare capitol în parte,
-întocmeşte şi depune lunar declaraţia unică 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
-întocmeşte corespondenţa necesară deblocării garanţiilor de bună execuţie, precum şi de restituire sau compensare a garanţiilor de participare la licitaţie;
– coordonează şi verifică activitatea desfăşurată la casieria unităţii;
– întocmeşte dispoziţii bugetare pentru ordonatorii secundari de credite;
– întocmeşte formele pentru efectuarea plăţilor în numerar sau prin conturi bancare;
– organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale, în situația în care titularul cu drept de a acorda viza CFP desemnat de către conducătorul unității se află în imposibilitate de a acorda viza;
– întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;
– fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile din unitate;
– urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
– fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli precum şi propunerile de rectificare ale acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
– organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti;
– verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer şi de casare a bunurilor;
– verifică şi regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile;
– întocmeşte statele de plată, state pentru indemnizaţiile de concediu;
– întocmirea foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în dotarea primăriei, a fişelor activităţii zilnice pentru toate utilajele şi autovehiculele;
– urmăreşte încadrarea în normele de consum la carburanţi;
– întocmeşte note de recepţie, bonuri de consum;
– organizează, îndrumă, coordonează activităţile de stabilire a impozitelor, taxelor şi a altor venituri de la bugetul local şi a veniturilor proprii;
– urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenul stabilit de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice şi persoane juridice;
– asigură coordonarea generală şi aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice;
– propune spre avizare scutiri de impozite şi taxe în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– operează toate încasările de venituri ale bugetului local efectuate prin bancă;
– urmăreşte contractele de concesiuni şi închirieri, emite la termenele stabilite în contract facturile pentru concesiuni şi închirieri;
– efectuează plăţi prin casieria unităţii: drepturi salariale, deplasări, diurne, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, ajutoare sociale, cheltuieli materiale;
– ţine evidenţa cheltuielilor poştale privind corespondenţa;
întocmeşte foile de vărsământ pentru depuneri la bancă;
– arhivează documentele create la nivelul compartimentului, conform Nomenclatorului arhivistic;
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la pct.1 în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica va cuprinde bibliografia integral.
Bibliografia stabilită în vederea organizării concursului:

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea contabilității nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare
7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare
8. Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventive,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana de contact:

Dobra Marius Florin, referent in cadrul Primariei comunei Batrana,
tel 0749717135, email: primariabatrana@gmail.com

PRIMAR
HERCIU RADU

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Cariere și posturi vacante, Toate documentele publice.