DISPOZIŢIA NR .30/2021 Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR .30/2021
Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.113/01.11.2021 emis de compartimentul financiar contabil din care reiese necesitatea constituirii comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2.alin.(1) si (2) lit.”c”, art.7,art.8 alin.(1),(2), art.9 alin.(2), art.10 alin.(1) art.27 alin.(1),art.41 pct.1 si 2 lit.”d”,art.42 alin.(1) si celelalte din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile :
-HG nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice ;
– Ordinului Nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-Ordinului nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinului nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
In temeiul art.155 alin.(1) lit.’’e’’, art.196 alin.(1) lit.”b” ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
D I S P U N E :

Art.1. Se constituie comisia de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara,in urmatoarea componenta:

1.Pascotesc Ciprian Sergiu -presedinte -viceprimar
2.Costa Gheorghe -membru -casier
3.Dobra Marius Florin -membru -referent

Art.2.Inventarierea bunurilor va incepe la data de 02 decembrie 2021 si se va incheia pe data de 31 decembrie 2021
Art.3.Gestiunea supusa inventarierii este cea existenta in evidentele financiar-contabile ale Primariei comunei Batrana.
Art.4.Pentru operatiunile de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar comisia este aceeasi ca si in cazul inventarierii.
Art.5.Comisia poate propune casarea mijloacelor fixe in cazul in care in urma inventarierii constata ca exista asemenea mijloace in stare avansata de degradare si cu durata de folosire depasita,propunerile de casare urmand a fi supuse spre aprobare in sedinta consiliului local.
Art.6.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contencioasului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7.Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art.1. sub semnatura de primire ,primarului comunei Batrana precum şi Institutiei Prefectului judetul Hunedoara

Batrana la 5 noiembrie 2021

Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dispoziții de primar, Toate documentele publice.