D I S P O Z I T I A Nr. 22 /2021 privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare numita la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A Nr. 22 /2021
privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare numita la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Bătrana,judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.71/05.07.2021 intocmit de secretarul general al comunei precum si adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale judetul Hunedoara cu nr.508/HD/09.06.2021 ;
Tinand cont de prevederile art. 41 alin.(2) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale art.60 – 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.370/2004;
In conformitate cu prevederile art.9 alin 2 din HG nr.1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război.
In temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit „a” şi „e”şi alin 2 lit c , ale art.196 alin.1 lit b ,art.197 alin 4 si alin 5 ,art.199 alin 1 si alin 2 precum şi ale art.243 alin 1 lit „a”din OUG nr 57/2019 privind codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE :
Art.1.-Se actualizează comisia pentru probleme de apărare în următoarea componenţă :

1.Herciu Radu -preşedinte primarul comunei;
2.Barb Camelia Cosmina -secretar secretarul general al comunei;
3.Pascotesc Ciprian Sergiu -membru viceprimarul comunei;
4.Costa Gheorghe -membru casier;
5.Dobra Marius Florin -membru agent agricol

Art.2. Se numeste responsabilul cu evidenta militara doamna Barb Camelia Cosmina,secretarul comisiei pentru probleme de aparare.
Art.3.-Comisia astfel constituită îndeplineşte atribuţiile pentru probleme de apărare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.370/2004.
Art.4.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5-Prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana şi membrilor comisiei pentru aducere la îndeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Bătrana la 06 iulie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dispoziții de primar, documente svsu, Toate documentele publice.