DISPOZIŢIA NR .30/2021 Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR .30/2021
Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.113/01.11.2021 emis de compartimentul financiar contabil din care reiese necesitatea constituirii comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2.alin.(1) si (2) lit.”c”, art.7,art.8 alin.(1),(2), art.9 alin.(2), art.10 alin.(1) art.27 alin.(1),art.41 pct.1 si 2 lit.”d”,art.42 alin.(1) si celelalte din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile :
-HG nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice ;
– Ordinului Nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-Ordinului nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinului nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
In temeiul art.155 alin.(1) lit.’’e’’, art.196 alin.(1) lit.”b” ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
D I S P U N E :

Art.1. Se constituie comisia de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta financiar-contabila a Primariei comunei Batrana,judetul Hunedoara,in urmatoarea componenta:

1.Pascotesc Ciprian Sergiu -presedinte -viceprimar
2.Costa Gheorghe -membru -casier
3.Dobra Marius Florin -membru -referent

Art.2.Inventarierea bunurilor va incepe la data de 02 decembrie 2021 si se va incheia pe data de 31 decembrie 2021
Art.3.Gestiunea supusa inventarierii este cea existenta in evidentele financiar-contabile ale Primariei comunei Batrana.
Art.4.Pentru operatiunile de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar comisia este aceeasi ca si in cazul inventarierii.
Art.5.Comisia poate propune casarea mijloacelor fixe in cazul in care in urma inventarierii constata ca exista asemenea mijloace in stare avansata de degradare si cu durata de folosire depasita,propunerile de casare urmand a fi supuse spre aprobare in sedinta consiliului local.
Art.6.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contencioasului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7.Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art.1. sub semnatura de primire ,primarului comunei Batrana precum şi Institutiei Prefectului judetul Hunedoara

Batrana la 5 noiembrie 2021

Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZITIA nr.29/2021 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZITIA nr.29/2021
privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”

Primarul comunei Batrana ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul compartimentului financiar contabil inregistrat sub numarul 111/28.10.2021 privind necesitatea numirii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii” ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”.
In conformitate cu prevederile CAP II ale HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si de ale HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016,privind achizitiile publice.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit a si alin 2 lit c, art.196 alin 1 lit b,art. Alin 4 si alin 5 ,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se numeste comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii” ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”in urmatoarea componenta:

Presedinte : Pascotesc Ciprian Sergiu , viceprimar;
Membrii : Barb Camelia Cosmina, secretar general al comunei;
Costa Gheorghe,casier;
Paveloni Gheorghe, consilier local;
Dobra Marius Florin,referent
Art.2. Comisia nominalizata la art.1 va respecta prevederile legale stabilite prin HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta,in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica :Primarului comunei Batrana,Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara si persoanelor nominalizate la art.1 sub semnatura de primire si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 29 octombrie 2021
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

HOTĂRÂREA NR. 41 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 41 /2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 107/20.10.2021 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.41/20.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana ,dl Herciu Radu
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.108/21.10.2021 intocmit de secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.20/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
În conformitate cu art.123 alin 1 şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , coroborat cu art.9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr. 10/ 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana;
În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) ,art.196, alin.(1), lit.a),art.197 (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se alege domnul consilier local Robănescu Mihai preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada de 3 luni , de la 01.11.2021 pana la 31.01.2022 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Robănescu Mihai îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ,nr.554/2004
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara , primarului comunei Batrana şi domnului Robănescu Mihai.

Batrana la 28 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 38/2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 38/2021
privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.100/12.10.2021 la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,intocmit de primarul comunei, d-l Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.38/12.10.2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.103/14.10.2021 intocmit de compartimentul de resort precum si avizul favorabil cu nr. 17/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art. 9 si 11 din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana a fost mentionat Postul de Politie Batrana care nu are competenta sa constate si sa aplice sanctiuni in ceea ce priveste prevederile prezentei hotararii,se impune adoptarea unei hotararii de modificare a art. 9 si 11 .
Tinand cont de :
– prevederile art.3, art.18 alin.(1) și art.24 din Ordonanța Guvernului cu nr. 21/2002 privind gospodărirea localitățiilor urbane și rurale,aprobată prin legea nr.515/2002,cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
– prevederile Ordonanței de Urgență Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1) alin.(2) lit.”d”coroborat cu alin.(7), lit.”i”, lit.”s” și alin.14, art.139 alin.(3) lit.”i” ,art.196 alin.1 lit.”a”, art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T A R A S T E :

Art.I Se aproba modificarea Art.9 din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,si va avea urmatorul cuprins:
Art.9.-Constarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se poate face de către primar și de către alte persoane împuternicite de primar prin dispoziție.
Art.II Se aproba modificarea Art.11din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,si va avea urmatorul cuprins:
Art.11.Primarul comunei Batrana și persoanele împuternicite prin dispoziția primarului au obligația să asigure,conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.III Celelalte prevederi ale HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana sunt si raman in vigoare.
Art.IV Prezenta hotărâre poate fi atacata conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Art.V.-Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Institutiei Prefectului judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana , se afişează la sediul Primăriei comunei Batrana și se publică pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.primaria-batrina.ro, sectiunea monitorul oficial local.

Batrana la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 37 /2021 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRÂNA

H O T A R A R E A Nr. 37 /2021
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana

Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.99/11.10.2021 al primarului comunei Batrana prin care se propune reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana prin inlocuirea unor membrii;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.37/11.10.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.102/13.10.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.16/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Avand in vedere art.14 lit g din Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ,Ordinul nr.160/2007 precum si art.18 din HG nr.1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „d” coroborat cu alin. 7, lit. „h” , art. 139 alin.1,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.199 alin 1 si 2 precum şi art.243 alin.1. lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E :

Art.1.Se reorganizeaza Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ca structura specializata in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile in sectorul de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara,potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Hotararea nr.17/2005 privind infintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batrana se modifica corespunzator.
Art.3.Hotararea nr.26/2016 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana si Hotararea nr.27/2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana se abroga.
Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:Institutiei Prefectului Judeţul Hunedoara,ISU Hunedoara ,S.V.S.U Batrana şi se va afişa un exemplar la sediul Consiliului local Bătrâna.

Batrana la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Anexa nr.1 la HCL
nr.37/2021

COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BATRANA

-SEF SVSU –Costa Gheorghe-casier in aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana

I.ECHIPELE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE:
a).satul Batrana –centru de comuna:
-sef serviciu voluntar-Costa Gheorghe
-sef echipa specializata de interventie-Dobra Marius Florin
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pascotesc Roman
-Balint Cornel
-Patrut Nica
b)satul Piatra
-sef echipa specializata de interventie-Achim Iulian Claudiu
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Achim Flavius Crinel
-Marian Marinel Lucian
c).Satul Rachitaua
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Liviu Moise
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pricop Ciprian
-Horga Ghita
d)satul Fata Rosie
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Petru Dorel
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Oprean Cornel
-Bistrian Alina

Compartiment de prevenire:

Pascotesc Ciprian Sergiu-viceprimar
Barb Camelia Cosmina-secretar general
Costa Radu –consilier

Echipa specializata de interventie de la centru de comuna este constituita pe urmatoarele domenii: transmisiuni,alarmare,cercetare cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii.Celelalte echipe specializate sunt constituie in fiecare sat apartinator pentru transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii

Batrana la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

H O T A R A R E A Nr. 36/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 36/2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.98/08.10.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.36/08.10.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.101/13.10.2021 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.15/28.10.2021 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III- 2021, la venituri în sumă totală de 1.314.621 lei, din care la secţiunea de funcţionare 1.265.631 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III-2021, la cheltuieli în sumă totală de 554.249 lei din care la secţiunea de funcţionare 505.259 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 760.372 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


anexa_HCL 36 din 28 oct 2021

HOTARAREA nr. 35 /2021 Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA,COMUNA BĂTRÂNA, JUDETUL HUNEDOARA,,

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTARAREA nr. 35 /2021
Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară de indata din data de 07 octombrie 2021
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu , nr.96/07.10.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.35/07.10.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.97/07.10.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.14/07.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local
Ținând cont de prevederile :
-OUG nr.95/2021pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordin nr. 1333/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny,, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2021.
– Ordinul nr.1321 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”:
– Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), ale art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.e) ,ale art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin (1) si alin (2) ,art.198 alin (1) si alin (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.1, la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,,conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.5.Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ. cu modificările și completările ulterioare..
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Financiar – Contabil, Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei,Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora si se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Batrana la 07 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 6 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTARAREA nr. 34 /2021 Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DC 121 A RĂCHIȚAUA –FAȚA ROȘIE ,KM 0+000-KM 8+380,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTARAREA nr. 34 /2021
Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DC 121 A RĂCHIȚAUA –FAȚA ROȘIE ,KM 0+000-KM 8+380,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 30 septembrie 2021
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu , nr.90/22.09.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DC 121 A RĂCHIȚAUA –FAȚA ROȘIE ,KM 0+000-KM 8+380,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.34/22.09.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DC 121 A RĂCHIȚAUA –FAȚA ROȘIE ,KM 0+000-KM 8+380,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.93/23.09.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.13/30.09.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
Ținând cont de prevederile :
-OUG nr.95/2021pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordin nr. 1333/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny,, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2021.
– Ordinul nr.1321 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”:
– Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), ale art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.e) ,ale art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin (1) si alin (2) ,art.198 alin (1) si alin (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DC 121 A RĂCHIȚAUA –FAȚA ROȘIE ,KM 0+000-KM 8+380,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.1, la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DC 121 A RĂCHIȚAUA –FAȚA ROȘIE ,KM 0+000-KM 8+380,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,,conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.5.Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ. cu modificările și completările ulterioare..
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Financiar – Contabil, Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei,Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora si se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Batrana la 30 septembrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0