Informații publice

Informații publice / Solicitare informații publice / Anunțuri publice / Cariere și posturi vacante / Anunțuri individuale prin publicitate / Publicații de căsătorie / Anunțuri imobiliare (terenuri extravilan) / Bugetul local / Buletin informativ / Rapoarte și studii / Achiziții publiceTransparența veniturilor / Declarații de avere și de interese / Informații publice – toate documentele de interes public / Contact


ACCES LA MONITORUL OFICIAL LOCAL

ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziții publice

În acest spațiu sunt publicate documentele ce reflectă activitatea de achiziții publice din cadrul primăriei comunei Bătrâna.

Documente de achiziții publice:

Programul anual de achiziții publice / Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro /

HOTĂRÂREA Nr.24/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.24/2022
Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:
Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”

Consiliul Local al comunei Batrana ,întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2022
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.54/18.05.2022 prin care se propune aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”, Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”, Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.24/18.05.2022 pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 -„Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”, Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”, Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tiand cont de :
-raportul de specialitate cu nr.58/02.06.2022 al secretarului general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.26/20.06.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor județul Hunedoara,, având nr.987/18.05.2022, înregistrată la Primăria comunei Batrana sub nr.515/18.05.2022, prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3 pe durată determinată și a documentelor suport, mandatarea reprezentantului U.A.T Batrana să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Documentației de atribuire și a documentelor suport, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3, mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. Batrana contractele pentru fiecare lot;
– Nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 984/18.05.2022
– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordonanța de urgență nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistemintegrat de management al deșeurilor în județulHunedoara” semnat de către membrii A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
– Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin 1 si alin 2 lit d,alin 7 lit s ,art.139 alin 1,art.196, alin.1, lit.a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare și declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul A.D.I. S.I.G.D.-Hunedoara.
Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire care conține:
Instrucțiunile pentru ofertanți;
Documentul descriptiv;
Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii;
Formularele și modelele de documente.
Art.3.Se mandatează domnul Herciu Radu,primar al U.A.T. Batrana să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.
Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3.
Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. Batrana , contractele pentru fiecare lot, după cum urmează:
Lot 1 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”
Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”
Lot 3 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
Art.6.Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Batrana
Art.7.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara
Batrana la 20 iunie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei BATRANA , Judeţul Hunedoara
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.52/13.04.2021 prin care se propune aprobarea programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2021.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.18/13.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Examinand raportul de specialitate cu nr.59/06.05.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.594/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice,ale art.3 alin 2 ,art.11 alin 4 ,art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016,cu modificarile si completarile ulterioare
Tinand cont de prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
In temeiul art.129 alin.2.lit ”b” ,alin.4. lit. „e”, art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.”a” ,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă Programul anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judeţul Hunedoara pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se împuterniceste primarul comunei Bătrana să numească prin dispoziţie comisia de evaluare pentru fiecare contract de achiziţie publică.

Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Bătrana,compartimentului financiar contabil,Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Bătrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa la HCL nr. 18/2021
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE AL COMUNEI BATRANA PENTRU ANUL 2021

DISPOZITIA DE PRIMAR NR. 8 /2021, privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila, secretarului general din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara

DISPOZITIA DE PRIMAR NR. 8 /2021, privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila, secretarului general din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

Deschide documentul aici

Informații publice / Solicitare informații publice / Anunțuri publice / Cariere și posturi vacante / Anunțuri individuale prin publicitate / Publicații de căsătorie / Anunțuri imobiliare (terenuri extravilan) / Bugetul local / Buletin informativ / Rapoarte și studii / Achiziții publiceTransparența veniturilor / Declarații de avere și de interese / Informații publice – toate documentele de interes public / Contact


ACCES LA MONITORUL OFICIAL LOCAL

Print Friendly, PDF & Email
Posted in .
Acesta este un simplu test și nu furnizează informații

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Achiziții publice, Toate documentele publice.