D I S P O Z I T I A Nr . 13/2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 30 martie 2021 ora 11:00

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR


D I S P O Z I T I A Nr . 13/2021
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 30 martie 2021 ora 11:00

Primarul comunei Bătrana, Judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.34/23.03.2021 emis de compartimentul financiar contabil-juridic din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrana pentru data de 30 martie 2021 ora 11 care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali .
In temeiul prevederilor art.133 alin (1) , art.134 alin(1) lit “a”şi art.196 alin (1) lit.”b”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificariel si completarile ulterioare.

D I S P U N E :

Art.1. .-Se convoacă Consiliul Local al comunei Bătrana în şedinţă ordinară , pentru data de 30 martie 2021 ora 11 00,care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali avand ordinea de zi prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.-Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul general al comunei Batrana.
Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică : Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Bătrâna la 23 martie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Anexa la Dispozitia
Nr.13/2021

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind privind revocarea HCL nr.4/2021 privind reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana

2.Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Batrana şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei în care se efectuează această inventariere

3.Diverse

Proiectele de hotarari sunt insotite de urmatoarele materiale: referate de aprobare semnate de initiator,referate de specialitate ale compartimentelor de resort si avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate care sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format hartie alaturi de invitatie.
Comisiile de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari sunt: comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor pentru proiectul de hotarare prevazut la punctul nr.2 si comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat,protectia mediului inconjurator ,servicii publice si comert pentru proiectul de hotarare prevazute la punctul nr.1
Totodata va informam ca la sediul primariei comunei Batrana se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari mai sus mentionate.

Bătrâna la 23 martie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Convocare la ședință, Dispoziții de primar, Toate documentele publice.