HOTĂRÂREA NR. 6 /2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 6 /2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2022;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 12/19.01.2022 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.6/19.01.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.13/21.01.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.8/31.01.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
În conformitate cu art.123 alin 1 şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , coroborat cu art.9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr. 10/ 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana;
În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) ,art.196, alin.(1), lit.a),art.197 (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se alege domnul consilier local Moldovan Cornel preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada de 3 luni , de la 01.02.2022 pana la 30.04.2022 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Moldovan Cornel îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ,nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara , primarului comunei Batrana şi domnului Moldovan Cornel.

Batrana la 31 ianuarie 2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA Nr.5/2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul IV al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.5/2022
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul IV al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara
Examinând referatul de aprobare nr.8/13.01.2022 cu privire la aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul IV al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, prezentat de domnul primar ,Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.5/13.01.2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul IV al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.11/17.01.2022 intocmit de catre compartimentul agricol precum si de avizul favorabil cu nr.7/31.01.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
Avand in vedere adresa cu nr.4156/05.05.2020 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara.
În temeiul dispoziţiilor art.1 alin (1),alin (6) ,art 2 -4 si art.6 din O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare ,ale art. 7, alin. (4) si ale anexei la Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
Avand in vedere art.129 alin (1) , alin.(14), art.139 alin.(1), art.140 alin (1) ,art. 196, alin. (1), lit. a),art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aproba analiza stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,pentru trimestrul IV al anului 2021 ,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activitatii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme ,conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1)Se aproba intocmirea registrului agricol la nivelul UAT Batrana pentru perioada 2020-2024 pe suport hartie si in format electronic.
(2)Se aproba ca inscrierea in registrul agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica sa se faca pe baza declaratiei data pe propria raspundere sau pe baza de documente de capul gospodariei sau,in lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodariei,care dispune de capacitate deplina de exercitiu,inclusiv prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze

declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
(3)Se aproba formularul tipizat al invitatiei prin care functionarii cu atributii in cadrul compartimentului agricol invita,la primarie,persoanele fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol , conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Agricol si se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul primariei.

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Anexa nr. 1 la HCL nr.5/2022

STADIUL INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI BATRANA PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2021

Compartimentul ,, REGISTRUL AGRICOL” functioneaza in subordinea directa a Primarului si a Secretarului General al Comunei Batrana , judeţul Hunedoara
În temeiul dispoziţiilor O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare,ale HG nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 precum si ale art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.

I.COMPONENTA COMPARTIMENTULUI

Activitatea compartimentului este asigurata de 1 functionar public in functie de executie:
1.Referent,claasa III,grad profesional superior –Dobra Marius Florin

II. CADRUL LEGAL

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile urmatoarelor acte normative:
– O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol
– Hotarirea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024
– Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.
– Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996, modificata si republicata .

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Avind in vedere prevederile din Hotarirea de Guvern nr 985/2019, institutiile publice locale au obligatia de a organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie cât si in format electronic.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul registrului agricol constau în:
1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului general;

In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând un numar de 16 capitole , care trebuie completate cu urmatoarele informatii:
– Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, nume, prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni
– Capitolul II – subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri

neporoductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
– Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
Capitolul IV –subcap. a,a1, b1, b2,c ,-suprafata arabila cultivata pe raza localitatii- grupe de culturi si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respective suprafata cultivate in sere si solarie pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte ;
– Capitolul V –subcap a,b,c,d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameisti pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VII –animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliul in localitate si /sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte;
– Capitolul X – subcap. a,b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respective utilizarea ingrasamintelor chimice ( in echivalent substanta active) la principalele culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XI –cladiri existente la inceputul anului pe raza localitatii –cladiri, adresa cladirii, zona, suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii anuale, seria si numarul carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ;
– Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se transmite;
– Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de vinzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, adeverinta de vinzare libera, nr. data, cumparator, nume si prenume, pretul(lei);
– Capitolul XV – a) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume arendas, nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei);

b) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent, nurmar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic.
– Capitoulul XVI – Mentiuni speciale.

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica,Directia pentru Agricultura Judeteana Hunedoara-Deva sau altor institutii, daca este cazul;
3. Întocmirea si eliberarea de atestate de producator si carnete de comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi,
6. Înregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Batrina;
7. Efectuarea de activitati in afara biroului(munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de albine( din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine),
8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adreseaza cu diferite probleme agricole.
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente si colaborarea cu diferite institutii( directia de statistica, oficiul de cadastru, directia agricola, politia, prefectura,serviciul finante publice locale, serviciul de evidenta a populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei Batrana.
10. Întocmirea de referate pentru sedintelele Consiliului Local
11. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al localitatii coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului general al localitatii.

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL IV 2021

In trimestrul IV 2021, activitatea functionarului din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in trimestrul IV 2021:
1.Total pozitii inregistrate: 133
-Pozitii persoane fizice cu domiciliul in localitate:52
-Pozitii persoane cu domiciliul in alte localitati: 74
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in localitate: 6
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in alte localitati:1
2.Suprafata totala teren:1529,92 ha
-teren arabil: 95,03 ha
-pasuni naturale: 343,59 ha
-fanete naturale: 317,14 ha
-livezi: 0
-paduri: 632 ha
-teren cu constructii: 10,20 ha
-terenuri degradate si neproductive: 131,96 ha
3.Animale domestice si/sau salbatice crescute in captivitate in conditiile legii
-bovine: 87
-ovine: 565
-caprine: 0
-porcine: 36
-cabaline: 6
-magari : 2
-pasari:400
-familii de albine: 150
-iepuri:0
4.Utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport
-tractoare: 18
-motocultoare:3
-motocositoare:22
-pluguri pentru tractor cu doua si trei trupite:11
-cultivatoare:0
-grape cu tractiune mecanica:4
-grape cu tractiune animala:15
-semanatori cu tractiune mecanica(pentru paioase si prasitoare):0
-masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica:0
-masini pentru erbicidat:0
-combine autopropulsate pentru recoltat (cereale si porumb) 0
-cositori cu tractiune mecanica:2
-prese pentru balotat paie I fan:1
-remorci pentru tractor:10
-care si carute:10
-motopompe pentru irigat:0
-instalatii pentru muls mechanic:3
-mori:0
5.Inregistrari privind contractele de arenda: 2
6.atestate de producator si carnete de comercializare:1
In anul 2021 –trim IV s-au efectuat un numar de 5 operatiuni privind modificarea registrului agricol

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Anexa nr. 2 la HCL nr.5/2022

PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Nr. crt.
Denumirea activităţii
Termen de îndeplinire
Persoane responsabile
1
Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi termenele de înregistrare în registrele agricole şi în acelaşi timp se va continua verificarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată de capii gospodăriilor şi de către reprezentanţii legali ai unităţilor cu personalitate juridică.
permanent
Dobra Marius Florin

2
Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloace de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz ,de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de Codul Fiscal ,funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea şi ţinerea la zi a datelor din registrul agricol au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort al aparatului de specialitate al primarului în termen de trei zile lucrătoare de la data modificării.
Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării lor prin grija conducătorului compartimentului respectiv.
permanent
Dobra Marius Florin
3
Registrul agricol are caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii:
-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile:fiscal,agrar,protectie sociala,cadastru,edilitar-urbanistic,sanitar,scolar,servicii publice de interes local;
-pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor;
-este sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic,respectiv:statistica oficiala,pregatirea si organizarea recensamintelor agricole,ale cladirilor si ale populatiei
Intrucat registrul agricol se reinoieste o data la 5 ani,se va realiza corespondenta atat cu pozitia din registrul agricol anterior,cat si cu nr din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respeciv si se vor transmite invitatii persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor din anul precedent
permanent
Dobra Marius Florin
3

Secretarul localităţii sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului anume desemnate de acesta, verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol, în format electronic şi pe suport de hârtie
permanent
Dobra Marius Florin
Secretarul general al
Comunei Batrana

Registrul agricol in format electronic se va interconecta cu Registrul agricol national(RAN)in vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gstionate de catre acesta
permanent
Dobra Marius Florin

Pentru o buna evidenta privind efectivele de animale,datele din registrul agricol se pun de acord cu evidentele sanitar-veterinare.
permanent
Dobra Marius Florin
4
Orice modificare în registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului Comunei Batrana
permanent
Secretarul general al comunei Batrana

Se va urmari inscrierea in registrul agricol a terenurilor dobandite prin contracte de vanzare-cumparare,donatie,contracte de arenda.
permanent
Dobra Marius Florin
5
Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului agricol vor efectua verificări în teren privind declaraţiile înregistrate.
permanent
Dobra Marius Florin
6
Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în cazurile în care cu ocazia verificărilor efectuate de către funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului agricol se constată declararea de date neconforme cu realitatea,nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol
permanent
Primarul Comunei Batrana

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

Anexa nr.3 la HCL nr. 5 /2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA

CATRE,
Dl/D-na_______________________
_______________________________
(adresa)

Primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,in calitate de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale,in temeiul anexei la Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024,formuleaza prezenta

INVITATIE

Prin care va aduce la cunostinta ca aveti obligatia sa va prezentati la Primaria comunei Batrana ,cu sediul in sat Batrana,nr.55,judetul Hunedoara,compartiment agricol ,in perioada__________________________(se prevede o perioada de 5 zile lucratoare),intre orele 900-1500 ,in scopul efectuarii declaratiei pentru inscrierea datelor in registrul agricol,in scopul respectarii legii.
Avem rugamintea sa aveti asupra dumneavoastra actele care va confera un drept asupra animalelor,imobilelor,terenuri si constructii,ce aveti intentia sa le declarati ori le aveti declarate in registrul agricol.
Va multumim pentru intelegere!

PRIMAR, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Herciu Radu Barb Camelia Cosmina

REFERENT,
Dobra Marius Florin

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

HOTĂRÂREA NR. 4/2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNEI BATRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4/2022
privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022

Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2022.
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana nr. 6/11.01.2022 prin care se propune aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2022;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.4/11.01.2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.10/17.01.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.6/31.01.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) , art.6 alin.(1), art.13, art.20 alin.(7) și art.45 alin.(4) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, ale Amenajamentului silvic al comunei Batrana și cele ale Deciziilor Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr.566/16.10.2018 si nr.648/25.10.2021 precum si Actul de punere in valoare nr. 2100126501920 –partida 39/2021
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin (14), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin.(1) lit.a),art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă volumul de masă lemnoasă ce poate fi recoltat în anul 2022 din fondul forestier al Comunei Batrana, în cotă de 402,07 m 3 din partida 39/2021.
Art.2. – Se aprobă valorificarea cotei prevăzute la art.1 , după cum urmează:
402,07 m 3 ca masa lemnoasa pe picior
Art.3. – Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă pe picior, care va fi valorificat în anul 2022 – in cota de 402,07 m 3 din partida 39/2021 să fie vânduți la licitație către agenți economici.
Art.4.Volumul de masa lemnoasa destinat agentilor economici va fi oferit spre vanzare pe picior “prin licitatie publica,cu preselectie,de tipul licitatie publica inchisa”,in conformitate cu prevederile legale in vigoare privitoare la vanzarea masei lemnoase destinate agentilor economici,de catre prestatorul de servicii silvice,in baza contractelor de prestari servicii silvice incheiate intre comuna Batrana si Directia Silvica Hunedoara prin Ocolul Silvic Dobra.
Art.5. – Se aprobă ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2022 din fondul forestier al Comunei Batrana sa fie cele prevazute in Decizia nr.648/25.10.2021 privind mentinerea preturilor de referinta pentru anul de productie 2022 la nivelul preturilor de referinta aferente anului de productie 2021 aprobate prin Decizia nr. 566/2018,cuprinzand anexele nr.1-5 a Directorului General al RNP – Romsilva pe specii/grupe de specii, grade de acccesibilitate, sortimente dimensionate și natura produsului.
Art.6. – Se aprobă prețul de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din fondul forestier al comunei Batrana in suma de 200 lei/m 3 pentru cota de 402,07 m3 din partida 39/2021.
Art.7. – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Ocolului Silvic Dobra,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 3/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 3/2022
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.5/10.01.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.3/10.01.2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.9/17.01.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.5/31.01.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul IV- 2021, la venituri în sumă totală de 1.862.824 lei, din care la secţiunea de funcţionare 1.007.834 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 854.990 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul IV-2021, la cheltuieli în sumă totală de 1.590.817 lei din care la secţiunea de funcţionare 735.827 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 854.990 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 272.007 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.3/2022
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 996.500 996.500 735.827
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 876.500 876.500 617.421
2.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 20.000 20.000 20.000
3.ASIG.SI ASIST SOCIALA 100.000 100.000 98.406

AUTORITATI PUBLICE 876.500 876.500 617.421
Cheltuieli total 876.500 876.500 617.421
Cheltuieli curente 876.500 876.500 617.421
din care:
10.Ch.de personal 550.000 550.000 481.486
– 10.01.ch cu salariile 536.000 536.000 470.965
01salarii de baza 467.000 467.000 408.480
12ind consilieri 65.000 65.000 59.185
13 dr de delegare___________________ 4.000 4.000 3.300
10.02 vouchere de vacanta _________________ 0_________ __ 0___________ 0
10. 07 Contr asiguratorie pentru munca 14.000 14.000 10.521
20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 326.500 326.500 135.935
20.01 Ch.pt intretinere 81.500 81.500 58.005
01Furnituri birou 6.000 6.000 2.148
03Incalzire 7.000 7.000 4.912
05 Carburanti 7.000 7.000 6.000
08Posta,telefon 2.500 2.500 1412
09Materiale si pres serv 29.000______ 29.000____ _ 26.429
30 Alte bunuri si serv 30.000 30.000 17.104
20.02.Reparatii curente 70.000 70.000 0
20.06Deplasari 20.000 20.000 9.939
20.11.Carti 2.500 2.500 2.214
20.30Alte cheltuieli 152.500 152.500 65.777

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 20.000 20.000 20.000
Cheltuieli total 20.000 20.000 20.000
20.02 Reparatii curente 20.000 20.000 20.000

ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 100.000 100.000 98.406
Cheltuieli total 100.000 100.000 98.406
57 Ajutoare sociale 100.000 100.000 98.406

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 3 /2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV- 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 996.500 996.500 1.007.834
VENITURI CURENTE 996.500 996.500 1.007.834
Venituri fiscale 1.771.400 1.771.400__ _____1.007.834
Impozite directe 41.900 41.900 41.041
Imp.si taxe de la populatie 31.850 31.850 30.608
din care
Imp.pe cladiri PF 3.200 3.200 2.979
Imp.pe cladiri PJ 400 400 473
Imp teren PF 1.650 1.650 1.513
Imp.teren PJ 100 100 3.617
Imp teren extravilan 26.500 26.500 22.026
Tmt persoane fizice 8.650 8.650 8.049
Tmt persoane juridice 400 400 337
Alte impozite si taxe 1.000 1.000 2.047
Venituri nefiscale – 774.900 -774.900 -762.855
Venituri din amenzi 1.100 1.100 3.090
Venituri din prestari servicii_____________ 80.000_________ 80.000____ 89.045
Taxe judiciare de timbru____________________0___________________0___________ ____ 0
Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0
Imp pe veniturile din transferul propr__________0___________________0____________ ____0
-Varsaminte din Sf_____________ ___ -856.000________ -856.000___ _ -854.990
B PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1.729.500 1.729.500 1.729.648
din care:
Cote def din imp pe venit 19.000 19.000 19.148
Cote defalcate din imp 395.000 395.000 395.000
Sume rep din fondul la dispozitia CJ 42.500 42.500 42.500
Sume def din TVA pt echilibrare 1.192.000 1.192.000 1.192.000
Sume def din TVA pt ch descentralizate 81.000 81.000 81.000

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.2 LA
HCL NR. 3/2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 856.000 856.000 854.990
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 50.000 50.000 48.990
2.TRANSPORTURI 806.000 806.000 806.000

AUTORITATI PUBLICE 50.000 50.000 48.990
Cheltuieli total 50.000 50.000 48.990
71.30Alte active fixe 50.000 50.000 48.990

TRANSPORTURI 806.000 806.000 806.000
Cheltuieli total 806.000 806.000 806.000
71.30 Alte active fixe 806.000 806.000 806.000

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR.3/2022

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM IV 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 856.000 856.000 854.990
VENITURI CURENTE 856.000 856.000 854.990 Venituri nefiscale 856.000 856.000 854.990
Varsaminte din SF 856.000 856.000 854.990

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

HOTĂRÂREa NR.2/2022 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREa NR.2/2022
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara;
Analizand referatul de aprobare nr.2/07.01.2022 intocmit de catre primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotararii privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza UAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.2/07.01.2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.4/10.01.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul faborabil cu nr.4/31.01.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Avand in vedere HG nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice,Anexa nr.2.22 Reteaua de drumuri judetene din judetul Hunedoara,punctul 36 DJ 688 Dobra(DN 68A)-Mihaiesti-Roscani-Batrana 0+000 35+800 35,800 km si aspectele semnalate de catre Institutia Prefectului judetul Hunedoara ,este necesara aoptarea unei hotaraii de revocare a Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local.
Tinand cont de :
-documentatia cadastrala intocmita de catre topograf autorizat Gavrila Ana Maria,certificat de autorizare Seria RO-HD-F Nr.0200,din care rezulta suprafata reala a imobilului rezultata din masuratori;
-pozitia nr.5 din Anexa nr.22 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Batrana la Hotararea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara,precum si al municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Hunedoara,cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza prevederilor :
-art.5 lit c,art.8, alin. 1, lit. a (i) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Anexa nr. 22 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– art.10 alin2 ,art.41alin 4 dinLegea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.23 lit b din anexa la Ordinul 700/2014privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.858,art.861,art.876 alin 1 sialin 3,art.879 alin 1 si art.884 din Legea nr.287/2009 privindCodulCivil,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare.
-art.286 alin.1 si alin.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-HG nr.1079/2006 privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara si in administrarea consiliilor locale ale acestora.
-Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,republicată;
In temeiul art.129 alin 1 si alin 2 lit.c si alin 6 ,art.139 alin. 3 lit.g ,art.196 alin.1 lit.a,art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul dministrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.- Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal ,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in domeniul public al comunei Batrana ,judetul Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului care are destinatia de drum de interes local
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Batrana , prin compartimentele specializate din cadrul Primariei comunei Batrana.
Art.3.Prezenta hotarare se poate contesta in instanta de contencios administrativ competent potrivit Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.–Prezenta hotarare se comunică : Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul instituiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti:7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


3

H O T A R A R E A Nr. 1 /2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 1 /2022
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Avand in vedere referatul de aprobare nr.1/07.01.2022 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 prezentat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.1/07.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 initiat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Vazand raportul de specialitate cu nr.3/10.01.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local cu nr.1/31.01.2022, 2/31.01.2022 si 3/31.01.2022.
Avand in vedere adresele Administratiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara nr.HDG_STZ 191/04.01.2022, nr.425/06.01.2022 si nr.HDG_STZ 1428/25.01.2022
Tinand cont de HCJH cu nr.2/2022 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei,suma corespunzatoare cotei de 6%din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2022,si estimari pe anii 2023-2025 din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale comunicata prin adresa cu nr.557/12.01.2022 a Consiliului Judetean Hunedoara
In conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 -Legea bugetului de stat pe anul 2022 ,Sectiunea a-2-a ,art.4-7 precum si ale art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 ,privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata, si cu prevederile art.39 al Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’, alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a , art.196 alin.1. lit.”a”,at.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Bugetul comunei Batrana pe anul 2022 cuprinde resursele financiare la dispozitia comunei pentru finantarea autoritatilor publice locale ,pentru realizarea unor lucrari economice si social culturale de interes local,precum si pentru investitii.
Art.2.- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2022,se aproba la venituri in suma de 1855,00 mii lei,din care venituri din impozite si taxe pe proprietate 32,35 mii lei ,iar la cheltuieli in suma de 1855,00 mii lei
Veniturile bugetului local pe anul 2022,sunt defalcate pe feluri de venituri si pe sectiuni in anexa nr.1.
Defalcarea cheltuielilor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare,pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare este prevazuta in anexa nr.2.
Estimarile pentru anii 2023-2025 sunt prevazute in anexele nr.3-5.
Lista de investitii pentru anul 2022 este prevazuta in anexa nr.6
Art.3.Resursele financiare ale bugetului local se constituie din :impozite si taxe de la persoane fizice si juridice stabilite in conditiile legii,cota aferenta din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA
Art.4. Veniturile bugetului local al comunei Batrana pe anul 2022 sunt in suma de 1855,00 mii lei ,care se prezinta astfel: -mii lei-
VENITURI –TOTAL___________________________________________________ 1855,00
din care:
I.Venituri curente______________________________________________________ 1855,00
din care:
-venituri fiscale______________________________________________ 1793,65
-Venituri nefiscale_____________________________________________ 61,35
II.Venituri proprii_______________________________________________________ 761,00
III.Cote defalcate din impozitul pe venit______________________________________ 21,00
IV.Sume defalcate din TVA______________________________________________ 1094,00
din care:
a)Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ______________________ 100,00
b)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale__________________ 994,00
V.)Sume si cote defalcate din TVA _______________________________________ 485,00
VI Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 150,00
Art.5. – Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2022 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite ,iar modificarea lor se face in conditiile legii.Angajarea ,contractarea de lucrari,bunuri si servicii,precum si efectuarea oricaror cheltuieli se fac in limitele fondurilor aprobate prin prezenta hotarare si cu respectarea prevederilor legale.
Art.6. Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2022 -mii lei-

CHELTUIELI TOTAL_____________________________________________ 1855,00
Din care:
I Cheltuieli curente ______________________________________________ 1155,00
a)cheltuieli de personal________________________________________________ 591,00
b)bunuri si servicii______________ ________________________________453,00
c)ajutoare sociale _____________________________________________ 111,00
II Cheltuieli de capital______________________________________________ 700,00

Art.7.Autoritati publice locale-total-_____________________________________1024,00
din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 591,00
-bunuri si servicii________________________________________________________ 433,00

Art.8.Cultura,recreere si religie___________________________________________ 20,00
Din care:
-bunuri si servicii(alte cheltuieli ) ____________________________________________20,00

Art.9. Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala,ajutoare sociale si indemnizatii -total- ________________________________________________________________________ 111,00
din care:
-finantare indemnizatii lunare pers cu handicap_________________________________ 111,00

Art.10 Transporturi____________________________________________________ 700,00
Din care:
-cheltuieli de capital_______________________________________________________ 700,00

Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.2.
Art.11.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12.- Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.13 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta celor interesati prin afişare la sediul Consiliului Local şi se va inainta un exemplar: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , A.J.F.P. Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contanbil.

Bătrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.1 LA
HCL NR.1/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2022

 

I A VENITURI TOTAL 1155,00
VENITURI CURENTE 1155,00
Venituri fiscale 1.793,65
Venituri nefiscale -638,65
B.VENITURI PROPRII 761,00
din care:
Impozite si taxe pe proprietate 32,35
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,20
b)Imp.pe cladiri PJ 0,40
c)Imp teren PF 1,65
d)Imp.teren PJ 0,10
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,90
Tmt persoane juridice_______________________________________________________0,40
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale -638,65
din care:
Venituri din amenzi 1,35
Venituri din prestari servicii____________________________________________ ___60,00
Varsaminte din SF pentru sectiunea de dezvoltare____________________________ -700,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1729,00
din care:
A.Sume def din TVA 1094,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 994,00

B. Sume alocate din cote pt echilibrare 485,00
C Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 150,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.1LA
HCL NR.1 /2022

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2022

I A VENITURI TOTAL 700,00
VENITURI CURENTE 700,00
Venituri fiscale 0
Venituri nefiscale 700,00
B.VENITURI PROPRII 0
II Transferuri altele decat subventii 700,00
din care:

Varsaminte din sectiunea de functionare____________________________________700,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr. 1 /2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI Total
2022
I CHELTUIELI TOTAL 1155,00
A.CHELTUIELI CURENTE 1155,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 591,00
BUNURI SI SERVICII 453,00
AJUTOARE SOCIALE 111,00
1.AUTORITATI PUBLICE 1024,00
Cheltuieli total 1024,00
Cheltuieli curente 1024,00
din care
Ch.de personal 591,00
– ch cu salariile 570,00
-salarii de baza 500,00
-ind consilieri 65,00
-indemnizatie de delegare__________________________________________________5,00
-vouchere de vacanta_____________________________________________________ 6,00
Contributie asiguratorie pentru munca________________________________________15,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 433,00
-Furnituri birou 5,00
-Iluminat 7,00
-Carburant______________________________________________________________15,00
-Posta,telefon 3,00
-Materiale si pres serv _____________ ______ 65,00
– Alte bunuri si serv 48,00
-Reparatii curente______________________________________________________ 100,00
Deplasari 20,00
Carti si publicati_______________________ ___________________________ ___3,00
-Alte cheltuieli 167,00

3.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE_______________________________________20,00
Cheltuieli curente________________________________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii_______________________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________________________________________________20,00

4. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 111,00
Finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 111,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr.1/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI Total
2021
I CHELTUIELI TOTAL 700,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 700,00

1 TRANSPORTURI______________________________________________________ 700,00
Cheltuieli total 700,00
Cheltuieli de capital 700,00
din care
-alte active fixe___________________________________________________________ 700,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.3 la
Hcl nr. 1 /2022
ESTIMARI PE ANUL 2023
Total buget
2023
I A VENITURI TOTAL 407,00
VENITURI CURENTE 407,00
Venituri fiscale 335,20
Venituri nefiscale 71,80
B.VENITURI PROPRII 183,00
Impozite si taxe pe proprietate 32,80
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,40
b)Imp.pe cladiri PJ 0,50
c)Imp teren PF 1,70
d)Imp.teren PJ 0,20
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,90
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,50
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale 71,80
din care:
Venituri din amenzi 1,80
Venituri din prestari servicii________________________________________________70,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 270,00
din care:
A.Sume def din TVA 224,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 124,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 14 % din imp pe venit pt echilibrare 46,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 407,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 307,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________286,00
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________252,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 30,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 21,00
Din care:
-Furnituri birou 1,00
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 1,00
-Posta,telefon 1,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,00
– Alte bunuri si serv 2,00
-Reparatii curente________________________________________________________ 5,00
Deplasari 2,00
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala _______________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.4 la HCL
nr.1 /2022
ESTIMARI PE ANUL 2024

Total buget
2024

I A VENITURI TOTAL 369,00
VENITURI CURENTE 369,00
Venituri fiscale 292,30
Venituri nefiscale 76,70
B.VENITURI PROPRII 191,00
Impozite si taxe pe proprietate 34,20
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,50
b)Imp.pe cladiri PJ 0,60
c)Imp teren PF 1,80
d)Imp.teren PJ 0,30
e)imp teren extravilan 28,00
Tmt persoane fizice 9,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,60
Alte impozite si taxe 2,50
Venituri nefiscale 76,70
din care:
Venituri din amenzi 1,70
Venituri din prestari servicii________________________________________________75,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 225,00
din care:
A.Sume def din TVA 178,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 78,00
B. Sume alocate din cote defalcate de 14 % din imp pe venit pt echilibrare 47,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 369,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 269,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________249,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________219,50
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 25,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,50
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,50

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 19,50
Din care:
-Furnituri birou 1,50
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,00
-Posta,telefon 2,00
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,50
– Alte bunuri si serv 3,00
Deplasari 2,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 2,50

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.5 la HCL nr. 1/2022

ESTIMARI PE ANUL 2025
Total buget
2025

I A VENITURI TOTAL 378,00
VENITURI CURENTE 378,00
Venituri fiscale 296,00
Venituri nefiscale 82,00
B.VENITURI PROPRII 200,00
Impozite si taxe pe proprietate 36,00 din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,80
b)Imp.pe cladiri PJ 0,70
c)Imp teren PF 2,00
d)Imp.teren PJ 0,50
e)imp teren extravilan 29,00
Tmt persoane fizice 10,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________1,00
Alte impozite si taxe 3,00
Venituri nefiscale 82,00
din care:
Venituri din amenzi 2,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________ 80,00
C Cote defalcate din imp pe venit 21,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 225,00
din care:
A.Sume def din TVA 178,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 100,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 78,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 14% din imp pe venit pt echilibrare 47,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________ 0

Cheltuieli Total________________________________________________________ 378,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 278,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 253,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________220,50
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 27,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________2,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________4,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 24,50
Din care:
-Furnituri birou 2,00
-Iluminat 2,00
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,50
-Posta,telefon 2,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 3,00
– Alte bunuri si serv 3,50
Deplasari 3,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,50
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 100,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 31 ianuarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022 privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 / 2022

privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022

Primarul Comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr. 7/11.01.2022 intocmit de compartimentul de asistenta sociala al comunei Batrana prin care se propune emiterea unei dispozitii privind stabilirea indemnizaţiei lunare ale persoanelor adulte cu handicap grav din comuna Batrana incepand cu luna ianuarie 2022
In conformitate cu prevederile art.38 alin 4 din Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.153/2017,cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere art 34 alin 1 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Tinand cont de prevederile OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare,prorogarea unor termene ,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si de ale HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. c) si lit. d), coroborat cu alin (4) lit.a a) si alin. (5), lit. e) , art. 196, alin. (1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art. 243, alin (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1 – Incepand cu luna ianuarie 2022 , se stabilește cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele adulte cu handicap grav din comuna Batrana ,in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0,conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
ART. 2. – Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă in conditiile legii ,este de competenţa ordonatorilor de credite. Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire,modificare ori comunicare a refuzului de acordare a drepturilor in cauza, la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 10 zile lucratoare.Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează Compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana;
ART. 4. Prezenta dispozitie se comunică: Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara, Compartimentului financiar contabil ,beneficiarilor și se aduce la cunostiita publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Anexa la Dispozitia
Nr.1/2022

ANEXA
Cu persoanele care beneficiaza de indemnizatia lunara pentru persoana cu handicap grav incepand cu luna ianuarie 2022

Nr.

Crt.

Numele si prenumele persoanei cu handicap care beneficiaza de indemnizatie

Cuantum indemnizatie lunara

-lei-

1

BALINT SABINA

1524

2

COSTA VERONICA

1524

3

COSTA SOLOMIE

1524

4

COSTA MOISE

1524

5

PASCOTESC MARIA

1524

Batrana la 12 ianuarie 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina