H O T A R A R E A Nr. 38/2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 38/2021
privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.100/12.10.2021 la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,intocmit de primarul comunei, d-l Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.38/12.10.2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.103/14.10.2021 intocmit de compartimentul de resort precum si avizul favorabil cu nr. 17/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art. 9 si 11 din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana a fost mentionat Postul de Politie Batrana care nu are competenta sa constate si sa aplice sanctiuni in ceea ce priveste prevederile prezentei hotararii,se impune adoptarea unei hotararii de modificare a art. 9 si 11 .
Tinand cont de :
– prevederile art.3, art.18 alin.(1) și art.24 din Ordonanța Guvernului cu nr. 21/2002 privind gospodărirea localitățiilor urbane și rurale,aprobată prin legea nr.515/2002,cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
– prevederile Ordonanței de Urgență Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1) alin.(2) lit.”d”coroborat cu alin.(7), lit.”i”, lit.”s” și alin.14, art.139 alin.(3) lit.”i” ,art.196 alin.1 lit.”a”, art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T A R A S T E :

Art.I Se aproba modificarea Art.9 din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,si va avea urmatorul cuprins:
Art.9.-Constarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se poate face de către primar și de către alte persoane împuternicite de primar prin dispoziție.
Art.II Se aproba modificarea Art.11din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,si va avea urmatorul cuprins:
Art.11.Primarul comunei Batrana și persoanele împuternicite prin dispoziția primarului au obligația să asigure,conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.III Celelalte prevederi ale HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana sunt si raman in vigoare.
Art.IV Prezenta hotărâre poate fi atacata conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Art.V.-Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Institutiei Prefectului judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana , se afişează la sediul Primăriei comunei Batrana și se publică pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.primaria-batrina.ro, sectiunea monitorul oficial local.

Batrana la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele publice.