DISPOZIȚIA NR.18/2021 Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR.18/2021
Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna

Primarul comunei Batrana;
Avand in vedere referatul cu nr.47/12.04.2021al secretarului general al comunei Batrana din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Având în vedere prevederile art.451-454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Tinand cont de Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
In temeiul Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea controlului intern managerial al entităților publice;
In temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) , art. 196 alin. (1) lit. b) ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1.Începând cu data de 12 aprilie 2021 se numește doamna Barb Camelia Cosmina ,secretar general al comunei Batrana, în funcția de consilier de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Art. 2.Consilierul de etică din cadrul Primăriei Comunei Bătrâna va avea următoarele sarcini principale:
a) Actualizarea periodică a Codului de conduita al Primăriei;
b) aducerea la cunoștință a Codului de conduit către toate compartimentele Primăriei;
c) monitorizarea modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici şi întocmirea de rapoarte şi analize cu privire la acestea;
d) desfășurarea activității de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduit adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
e) elaborarea de analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează Primarului, şi propunerea de măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
f) organizarea de sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normative în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii în legătură cu respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia public sau Primăria;
g) semnalarea de practice sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduit în activitatea funcţionarilor publici;
h) analizarea sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formularea de recomandări cu caracter general, fără a intervene în activitatea comisiilor de disciplină;
i) adresarea în mod direct de întrebări sau aplicarea de chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de Primărie.
j) Îndeplinirea oricăror atribuții încredințate de conducerea Primăriei, în conformitate cu legislația în vigoare, în legătură cu asigurarea respectării Codului de conduit în cadrul instituției.
Art.3. Se aproba Codul de conduita a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Batrana conform anexei ,parte integranta din prezenta dispozitie
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ,primarului comunei Batrana ,persoanei nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 12 aprilie 2021

PRIMAR
Radu Herciu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia-Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dispoziții de primar, Toate documentele publice.