D I S P O Z I Ţ I A NR.5 / 2022 Privind constituirea comisiei pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A NR.5 / 2022
Privind constituirea comisiei pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local

Primarul comunei Batrana, judetul Hunedoara,
Avand in vedere referatul cu nr. 41/15.04.2022 întocmit de secretarul general al comunei, din care reiese necesitatea constituirii comisiei pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local;
În conformitate cu prevederile art. 485, alin. 5, a anexei 6, art.11, alin. 4, lit. e, alin.6, art. 15, alin. 1, lit. b,art. 16, alin.4 si 5, art. 17-19, art.22, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Cu respectarea prevederilor HCL 14/2022 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana pe intreaga durata a mandatului de ales local;
În baza art.155, alin. 1, litera d, alin. 5, litera e, art. 196, alin. 1, litera b, art.197, alin. 4, art. 199, alin. 1 și alin. 2 și art. 243, alin. 1, litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se numeste comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al comunei Batrana, pe intreaga durata a mandatului de ales local, în urmatoarea componenta:
1.HERCIU RADU – Primar ;
2.PAVELONI GHEORGHE –consilier local;
3.BALINT RADU CORNEL–consilier local ;
Secretarul comisiei: Dobra Marius Florin-referent superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana;
Art.2. Atributiile comisiei sunt cele prevazute de legislatia specifica.
Art.3. Comisia va stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi contestata în termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunica membrilor comisiei, Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 18 aprilie 2022

Primar,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dispoziții de primar, Toate documentele publice.