HOTĂRÂREA NR. 7/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 7/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna

Având în vedere referatul de aprobare nr.15/25.01.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna prezentat de primarul comunei Batrana,dl.Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.7/25.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna initiat de primarul comunei Batrana,dl.Herciu Radu.
Tinand cont de Procesul verbal de control nr.4518/AJPIS/151-SIS/20.07.2021 prin care au fost dispuse masuri ca urmare a neconformitatilor constatate fata de prevederile legislatiei din domeniul asistentei sociale cum ar fi Intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare a Compartimentului de asistenta sociala in baza regulamentului cadru prevazut prin HG nr.797/2017 precum si de adresa nr.8018/AJPIS/983SIS/03.12.2021 prin care termenul de indeplinire a masurilor dispuse prin procesul verbal mentionat mai sus se prelungesc pana la 31.03.2022.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.18/01.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.9/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
In temeiul art. 1 alin. (4) , art. 4 si art.6 alin 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă sociala şi a structurii orientative de personal.
Tinand cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (2) lit. a), art.139 alin (1) ,art.196 alin(1) lit a , art. 197 alin. (4) și (5),art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna, prevăzut în anexa nr 1,parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.–Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei la sectiunea Monitorul Oficial Local și se va comunica Instituției Prefectului Județul Hunedoara ,Primarului Comunei Bătrâna si secretarului general al comunei.
Bătrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1
La HCL 7/2022

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bătrâna, județul Hunedoara

Articolul 1
Compartimentul de asistență socială este structură funcțională în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna, desfășurându-și activitatea la sediul Primăriei Comunei Bătrâna, județul Hunedoara.
Compartimentul de asistenţă socială este organizat și funcționează în acord cu prevederile legislației în vigoare, cu prezentul Regulament de organizare și funcționare, fiind structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale și având drept scop asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Finanţarea Compartimentului de asistență socială se asigură din bugetul local.
Finanţarea serviciilor sociale şi a beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

Articolul 2
Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent Compartimentului de asistență socială se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
În vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin, primarul va asigura încadrarea în Compartimentul de asistență socială, cu prioritate, a asistenţilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Articolul 3
Compartimentul de asistență socială se află în subordinea secretarului general al UAT Bătrâna, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr.21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul hunedoara.
În exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, Compartimentul de asistență socială colaborează cu celelalte compartimente din structura aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna, cu instituțiile statului, cu operatorii economici, furnizori de servicii sociale, precum și cu organizațiile neguvernamentale de profil.

Articolul 4
Compartimentul de asistență socială îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Articolul 5
(1) Atribuţiile Compartimentului de asistență socială în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a)asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b)pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială – AJPIS;
c)verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d)întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e)comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f)urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g)efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h)realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i)participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Atribuţiile Compartimentului de asistență socială în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a)elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia;
b)elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c)iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d)identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e)realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f)propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
g)propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h)colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, la solicitarea acestuia;
i)monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j)elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
k)elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
l)asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
m)furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
n)încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;
o)sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
p)planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
q)colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
r)sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
s)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), Compartimentul de asistență socială organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.

Articolul 6
Pentru acordarea beneficiilor de asistență socială, conform legii, personalul din cadrul Compartimentului de asistență socială îndeplinește următoarele obligații:
A.Venitul minim garantat, ajutoarele de urgență și ajutoarele de înmormântare
înregistrează și soluționează cererile de solicitare a ajutorului social în termenul legal;
întocmește anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social în termenul legal;
propune pe bază de referat primarului acordarea/ neacordarea/ suspendarea/modificarea/ încetarea ajutorului social, după caz, prin dispoziție;
urmărește îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligațiilor ce le revin;
propune modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea sau încetarea plății ajutorului social, după caz;
efectuează periodic anchete sociale în vederea verificării respectării condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
înregistrează și soluționează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgență;
transmite în termen legal la AJPIS situațiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
întocmește situații lunare privind efectuarea orelor ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
întocmește situația privind persoanele și familiile marginalizate social și stabilește măsuri individuale în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale;
asigură acordarea sau încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001.
B. Ajutor pentru incalzire locuintei
înregistrează și soluționează cererile de solicitare a ajutorului pentru incalzirea locuintei în termenul legal;
întocmește anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei în termenul legal;
propune pe bază de referat primarului acordarea/ neacordarea/ suspendarea/modificarea/ încetarea ajutorului , după caz, prin dispoziție;
urmărește îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor a obligațiilor ce le revin;
propune modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea sau încetarea plății ajutorului social, după caz;
efectuează periodic anchete sociale în vederea verificării respectării condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului ;
transmite în termen legal la AJPIS situațiile statistice privind aplicarea Legii nr.226/2021

C.Alocația de stat pentru copii
primește cererile pentru acordarea alocației de stat pentru copiiși actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept;
întocmește și înaintează la AJPIS borderoul privind situația cererilor înregistrate pentru acordarea alocației de stat;
primește cererile și propune AJPIS schimbarea reprezentantului legal al copilului și plata alocației de stat restante sau oricealte modificări care au apărut pe parcursul acordării acestui drept.
D.Alocația pentru susținerea familiei
primește cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani;
verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de acordare a alocației de susținere a familiei;
propune pe bază de referat primarului acordarea/neacordarea prin dispoziție, după caz, a alocației de susținere a familiei;
efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei;
propune pe bază de referat primarului modificarea, suspendarea, încetarea, după caz, a alocației pentru susținerea familiei;
întocmește și transmite la AJPIS,până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, borderoul privind cererile noi de acordare a alocației pentru susținerea familiei;
comunică în termenul legal familiilor beneficiare dispoziția primarului de acordare/ respingere/ modificare/ încetare a dreptului la alocație pentru susținerea familiei.
E.Stimulentul educațional
primește cererile și declarațiile pe proprie răspundere depuse de familiile cu copii;
verificăîndeplinirea condițiilor de eligibilitate a dreptului la stimulent educațional;
pe parcursul acordării asigură verificarea menținerii condițiilor de acordare și îndeplinirea criteriilor de prezență a copiilor proveniți din familii defavorizate;
propune spre aprobare modificarea sau încetarea acordării stimulentului educațional,după caz;
comunică beneficiarului de stimulent educațional dispoziția primarului,în termenul legal stabilit;
asigură lunar comandarea și distribuirea tichetelor sociale de grădiniță către beneficiari;
întocmește lunar anexele privind tichetele sociale de gradiniță comandate, achiziționate, distribuite și returnate de către titular UAT;
întocmește și transmite lunar AJPIS,situația privind beneficiarii dreptului la stimulent educațional.
F.Concediu și indemnizație creștere copil
primește cererile de acordare a concediului de creștere copil și a indemnizației lunare și actele doveditoare din care rezultăîndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept,a stimulentului deinserție și sprijinului lunar;
transmite lunar la AJPIS,în termenul legal stabilit, borderoul cuprinzând cererile înregistrate de acordare a acestor drepturi.
G.Ajutoarele în alimente și produse de igienă
întocmește şi supune aprobării listele iniţiale pentru destinatarii finali, conform evidenţelor proprii;
întocmește şi supune aprobăriilistele de suplimentare, în baza anchetelor sociale desfăşurate pentru identificarea persoanelor eligibile;
asigură distribuirea pe listele iniţiale şi pe listele de suplimentare, având în vedere respectarea eligibilităţii la data distribuirii, a cantităţii alocate pe localitate, comunicată de beneficiar, prin instituţia prefectului;
la finalizarea distribuirii anuale, transmite instituţiei prefectului Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul UAT, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea POAD, precum şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
transmite beneficiarului, la finalizarea distribuirii, procesele-verbale de recepţie însoţite de tabelele centralizatoare cu privire la pachetele recepţionate, sinteza privind derularea POAD, sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum şi documentele de redistribuire între unităţile administrativ-teritoriale, dacă este cazul.

Articolul 7
În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul de asistență socială realizează următoarele:
a)solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială;
b)primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c)evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
d)elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
e)realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;
f)acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Compartiment în planul de acţiune;
g)recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
h)acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

Articolul 8
(1) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială, având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:
a)servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse;
b)servicii sociale adecvate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
c)centre multifuncţionale care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
d)cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;
e)servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;
f)consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.
(2) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor.
(3) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:
a)cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;
b)servicii de asistenţă şi suport.
(4) În domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul de asistență socială:
a)monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
b)identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
c)creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
d)iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e)asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f)elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g)asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h)implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i)asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
j)încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k)colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
(5) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:
a)servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;
b)servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.
(6) Serviciile sociale acordate de Compartimentul de asistență socială destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.
(7) În domeniul protecţiei copilului, Compartimentul de asistență socială:
a)monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protecției sociale;
b)realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c)identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d)elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
e)asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f)asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
g)vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h)înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
i)urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j)colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k)urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială.

Articolul 9
Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe informaţiile colectate de Compartimentul de asistență socială.
Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartimentul de asistență socială, fie prin contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea numărului de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.

Articolul 10
Planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
Planul anual de acţiune cuprinde totodată planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.
Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
Anterior aprobării, prin hotărâre a consiliului local, a planului anual de acţiune, Compartimentul de asistență socială îl transmite spre consultare consiliului judeţean.
În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.

Articolul 11
(1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;
c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Articolul 12
Personalul Compartimentului de asistență socială este obligat:
să cunoască sarcinile și responsabilitățile ce revin conform legii compartimentului în care este încadrat și să le îndeplinească întocmai;
să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare;
să manifeste disciplină, responsabilitate, inițiativă și o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;
să răspundă pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și a materialelor scrise pe care le întocmește, conform competențelor sale;
să informeze cu profesionalism cetățenii cu privire la drepturile de asistență socială ce pot fi acordate și la serviciile sociale ce pot fi prestate;
să trateze cetățenii cu respect și demnitate;
să asigure confidențialitatea informațiilor la care au acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

Articolul 13
Fișele de post ale personalului din cadrul Compartimentului de asistență socială vor cuprinde în mod detaliat și concret atribuțiile și responsabilitățile, conform legislației în vigoare și prezentului regulament.

Articolul 14
Încălcarea cu vinovăţie de către personalul Compartimentului de asistență socială a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestuia.

Articolul 15
Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, precum și ale celorlalte acte normative aplicabile domeniului asistenței sociale.
Sarcinile, atribuțiile și competențele stabilite prin prezentul regulament pot fi modificate și/sau completate prin hotărâre a Consiliului local, ca urmare a modificării structurii organizatorice, în temeiul noilor prevederi legale din domeniul asistenței sociale.
Prin grija Secretarului general al Comunei, prezentul regulament va fi adus la cunoștința tuturor angajaților Compartimentului de asistență socială.

Articolul 16
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale prin Hotărâre a consiliului local.

Bătrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Moldovan Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina