HOTĂRÂREA NR.33/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Batrana

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.33/2022
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Batrana

Având în vedere referatul de aprobare nr.82/01.08.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Batrana prezentat de primarul comunei Batrana,dl.Herciu Radu.
Tiand cont de proiectul de hotarare cu nr.34/01.08.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Batrana initiat de primarul comunei Batrana,dl.Herciu Radu.
Analizand raportul de specialitate cu nr.83/05.08.2022 intocmit de catre seful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.35/29.082022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Tinand cont de prevederile :
Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (2) lit. a), art.139 alin (1) ,art.196 alin(1) lit a , art. 197 alin. (4) și (5),art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1.Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Batrana , prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Anexa nr.1 la HCL nr.17/2005 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Batrana se abroga.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.–Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei la sectiunea Monitorul Oficial Local și se va comunica Instituției Prefectului Județul Hunedoara ,Primarului Comunei Bătrâna si secretarului general al comunei.

Bătrana la 29 august 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Balint Radu Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti:9 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:9
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexă la HCL nr. 33/2022

REGULAMENT
de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Batrana

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Criterii generale
(1) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată, alta decât cea aparținând serviciilor de urgență profesioniste, care se constituie în subordinea consiliului local, organizat cu personal angajat și/sau voluntar, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, să asigure coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, să îndeplinească atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervenind în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă, în scopul apărării vieții, precum și a avutului public și/sau privat.
(2) Avizul de înființare a serviciului se emite de către inspectoratul pentru situații de urgență județean.
(3) La nivelul UAT Comuna Bătrâna este constituit serviciu voluntar pentru situații de urgență de tip V1, având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
(4) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale şi prestează servicii într-un sector de competenţă stabilit cu avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă al judeţului. Sectorul de competenţă cuprinde obligatoriu teritoriul localităţii.
(5) Constituirea, încadrarea și dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se face pe baza următoarelor criterii:
a) numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective;
b) distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
c) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007;
d) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor/aferentă utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi nivelul riscului de incendiu;
e) asigurarea timpului de răspuns;
f) asigurarea permanentă a intervenţiei;
g) dotarea cu instalaţii de stingere a incendiilor.
(6) Emiterea avizului de înfiinţare a serviciului voluntar se solicită printr-o cerere scrisă, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019, depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul. Concomitent cu avizul de înfiinţare a serviciului voluntar se emite şi avizul pentru sector de competenţă, pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.
(7) Emiterea avizului de extindere/restrângere a activităţii serviciului voluntar se solicită în aceleași condiții stabilite pentru emiterea avizului de înființare.
(8) Serviciul voluntar se poate desfiinţa dacă în localitatea în care acesta este constituit s-a înfiinţat o subunitate din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care are în dotare minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.
(9) Emiterea avizului de desfiinţare a serviciului voluntar se solicită printr-o cerere scrisă.

Cap. 2 ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 2 Conducerea şi structura organizatorică
A. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă înfiinţat/organizat în subordinea consiliului local are în structură:
a) comandă;
b) compartiment pentru prevenire;
c) una sau mai multe formaţii de intervenţie;
d) compartiment atelier propriu de întreţinere şi reparaţii;
e) dispecerat.
Structura organizatorică generală se particularizează în funcţie de tipul serviciului voluntar, stabilit potrivit criteriilor de performanţă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019.
B. Organizarea
Organizarea serviciului voluntar se realizează conform Anexei nr. 1 “Organigrama Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă”

C. Personalul
Personalul serviciului voluntar trebuie să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic şi se compune, după caz, din:
a) personal voluntar;
b) personal angajat pe funcţiile specifice serviciului;
c) personal angajat pe alte funcţii ale autorităţii publice locale care a constituit serviciul.
Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract, încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi beneficiarul voluntariatului, în condiţiile libertăţii contractuale a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005, cu modificările și completările ulterioare.
Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează voluntarului, iar cel de-al doilea se păstrează în evidenţa beneficiarului voluntariatului.
Contractul de voluntariat se încheie pe perioada de 5 ani şi se reînnoieşte tacit dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat.
Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3-6 luni, inclusă în durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste şi verificări practice, susţinute în prezenţa unei comisii din care face parte obligatoriu, pe lângă şeful serviciului de urgenţă voluntar, un reprezentant din structura operativă a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. În perioada de probă părţile pot rezilia contractul din proprie iniţiativă.
Contractul cu persoanele care nu promovează testele şi verificările sus-menționate se reziliază de plin drept.
Condiții de încadrare a personalului voluntar
Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciul de urgenţă voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al comunei, beneficiar al voluntariatului;
b) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
d) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
e) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar în condiţiile art. 10 lit. c) din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005, cu modificările și completările ulterioare.
Drepturile și obligațiile voluntarului din serviciul de urgență
Principalele drepturi de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgenţă voluntare sunt:
a) participarea activa la elaborarea şi derularea programelor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
b) încadrarea în serviciu pe funcţii corespunzătoare pregătirii sale profesionale;
c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natură şi de caracteristicile activităţii respective;
d) asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de asigurare, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar;
f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile convenite în contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activităţii de intervenţie;
g) durata timpului de lucru stabilită în condiţiile prezentului statut şi cu respectarea duratei timpului de muncă prevăzut de art. 108 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului;
h) păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale;
i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiinţat serviciul de urgenţă voluntar;
j) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului şi/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societăţile private;
k) uniformă, echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
l) despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;
m) exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul acţiunilor de intervenţie executate cu respectarea procedurilor specifice;
n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei;
o) hrană gratuită, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei;
p) drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul de urgenţă voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
q) compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar; cuantumul orar al compensaţiei acordate voluntarului se stabileşte şi se achită de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii, şi nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.
Principalele obligaţii ale voluntarului din serviciul de urgenţă voluntar sunt următoarele:
a) să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat;
b) să îndeplinească sarcinile primite şi atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;
c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
d) să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
e) să participe la cursurile de instruire şi verificările anuale a cunoştinţelor şi abilităţilor practice, organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;
f) să utilizeze în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate bunurile aflate în folosinţa serviciului de urgenţă voluntar şi să acţioneze pentru păstrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfectă stare de funcţionare;
g) să sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în sectorul de competenţa;
h) să fie respectuos, cuviincios şi corect în relaţiile cu personalul serviciului de urgenţă voluntar şi să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană;
i) să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor şi intervenţiilor;
j) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;
k) prin întregul sau comportament să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de statutul de voluntar;
l) să îşi probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atribuţiilor specifice, cu legitimaţia eliberată de beneficiarul voluntariatului.
Personalul voluntar din serviciul de urgenţă voluntar are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire sunt stabilite prin Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2007.

Art. 3 Relaţiile dintre structurile serviciului
Activităţile ce se desfăşoară pentru acoperirea riscurilor potenţiale în sectorul de competenţă atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional la care participă Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă vor fi organizate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi verificate de preşedintele acestuia, respectiv primarul localităţii.
Șeful serviciului voluntar
Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă avizul inspectoratului competent teritorial;
b) să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic.
Relaţii dintre/cu alte posturi:
a. ierarhice:
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se subordonează nemijlocit consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale;
personalul serviciului se subordonează nemijlocit şefului de serviciu;
personalul ce încadrează echipajul/grupa de intervenţie/echipa specializată se subordonează nemijlocit şefului echipajului/grupei de intervenţie/echipei specializate.
b. funcţionale: colaborează cu celelalte compartimente din primărie, cu consiliul local şi instituţiile din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
c. de control: controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţie civilă de către instituţiile, operatorii economici şi cetăţenii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 4 Organizarea pe ture a serviciului voluntar
A. Operaţionalizarea, asigurarea alarmării şi intervenţiei graduale în cazul situaţiilor de urgenţă, astfel:
Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar se realizează astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
a) la instituţiile şi operatorii economici din subordinea consiliului local – maximum 15 minute;
b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă – maximum 20 de minute.
În funcţie de mărimea sectorului de competenţă, în vederea respectării timpului de răspuns, formaţia de intervenţie poate avea amplasate grupe de intervenţie/echipe specializate în locaţii diferite.
Se pot încheia contracte ori convenţii de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte autorităţi care au constituit servicii voluntare. Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociaţii ce desfăşoară activităţi în domeniu.
Serviciul voluntar solicită sprijinul acestor entități sau, după caz, intervenţia structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.
Conducerea intervenţiei se asigură de către primar, până la finalizarea acesteia ori până la sosirea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial.
Intervenţia se realizează gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial, precum şi, după caz, a entităţii cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol;
b) realizarea intervenţiei propriu-zise de către serviciul voluntar;
c) acordarea de sprijin la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, de către entitatea cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol;
d) participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial.
Atunci când serviciul voluntar intervine singur, şeful serviciului voluntar notifică inspectoratul în a cărui zonă de competenţă se află, în termen de maximum 5 ore de la finalizarea intervenţiei.
Numărul de telefon sau modalităţile de anunţare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă vor fi afişate la sediile tuturor instituţiilor publice şi operatorilor economici, precum şi în toate locurile/spaţiile publice de pe raza localităţii.
Posturile telefonice stabilite de primar pentru primirea anunţurilor privind producerea unor situaţii de urgenţă vor fi funcţionale pe întreaga durată a celor 24 ore, iar personalul de serviciu instruit pentru completarea notei de anunţare, precum şi pentru alarmarea personalului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
La fiecare serviciu de permanenţă pentru anunţarea/primirea anunţurilor/avertizărilor se va asigura un aparat FAX pentru primirea avertizărilor meteorologice si altor comunicate de la eşaloanele superioare, precum şi tabele cu numere de telefon utile în cazul producerii unor situaţii de urgenţă: serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, număr unic apeluri de urgentă-112, ambulanţa, prefectură, consiliul judeţean, servicii de gospodărire a apei, electricitate, gaze etc.
Alarmarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în scopul desfăşurării acţiunilor de intervenţie sau prin exerciţii de antrenament se face de Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi/sau de şeful Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din dispoziţia preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă sau înlocuitorului legal al acestuia, prin punerea în aplicare a Planului de înştiinţare şi alarmare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Verificarea stării de operativitate a Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se executa semestrial de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi anual de personal cu atribuţii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului prin exerciţii de alarmare şi intervenţie (în timpul sau în afara programului).
Prin exerciţii de alarmare se verifică şi capacitatea de răspuns a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi a Centrului Operativ (C.O.), pe baza Planului de înştiinţare şi alarmare al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Această activitate se desfăşoară anual de regulă pe timpul executării controalelor de personalul cu atribuţii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului.
Evidenţa prezentării personalului şi a participării acestuia la intervenţie se face de către personalul care asigură permanenţa la sediul Consiliului Local sau la sediul Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă (sau de o persoană desemnată de acesta în acest scop).

Art. 5 Derularea acţiunilor de intervenţie
Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie are la bază următoarele principii:
prioritatea salvării vieţilor omeneşti faţă de orice alte acţiuni;
asigurarea logistică a intervenţiei;
cooperarea continuă cu alte forţe şi formaţiuni participante la intervenţie;
Constituirea formaţiilor pentru intervenţie:
în cazul alarmării pentru intervenţie, se consideră că s-a realizat capacitatea de intervenţie, atunci când s-au prezentat pe locul de adunare 2/3 din personalul Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă cu dotarea de bază completă;
dotările speciale se încarcă pentru a fi transportate la locul intervenţiei doar dacă se impune folosirea lor în scopul prevenirii agravării situaţiilor de urgenţă, limitării sau înlăturării consecinţelor acesteia.
La primirea anunţului despre producerea unei situaţii de urgenţă, şeful serviciului trebuie să reţină:
date cunoscute despre situaţia de urgenţă produsă, cauzele acesteia, particularităţi ale zonei în care urmează să intervină;
itinerarul de deplasare;
asigurarea legăturilor, modul de transmitere a datelor şi informaţiilor;
ce forţe şi mijloace mai sunt implicate în intervenţie;
cine conduce acţiunile de intervenţie, locul de adunare după terminarea intervenţiei;
asigurarea logistică a intervenţiei.

NOTA: teritoriul fiecărei localităţi constituie SECTORUL DE COMPETENŢĂ EXCLUSIVĂ a fiecărui Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, care este direct răspunzător de organizarea şi conducerea intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă cu forţe, tehnică şi materiale proprii.
Pentru intervenţii în afara sectorului de competenţă, şeful serviciului (înlocuitorul legal) va cere aprobarea Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.).

Art. 6 Atribuţiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

A. ATRIBUŢII GENERALE ALE SERVICIULUI
a) Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni și activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. și decontaminare, filtrare și transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale, mediului și valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate și alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgență;
b) Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în sectorul/în afara sectorului de competenţă;
c) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;
d) Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, în sectorul de competenţă;
e) Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
f) Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.

B. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI/SPECIALIŞTILOR PENTRU PREVENIRE
a) planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
b) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
c) participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;
d) monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
e) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului propriu, precum și a populaţiei;
f) controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local;
g) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
h) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
i) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
j) organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
k) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
l) constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
m) asigură informarea organelor competente privind acţiunile desfăşurate;
n) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
o) pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, participă împreună cu consiliul local la întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de competenţă, pe baza schemei cu riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului;
p) supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;
q) cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat în instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia.

C. ATRIBUŢIILE FORMAŢIILOR DE INTERVENŢIE
Acţiunile de intervenţie au ca scop salvarea vieţii oamenilor, a bunurilor materiale, a protecţiei mediului, înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, precum şi normalizarea activităţilor economico – sociale şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii:
a) salvarea cu prioritate a vieţii oamenilor;
b) acţiunile de intervenţie se desfăşoară pe teritoriul localităţii;
c) cooperării şi complementarităţii cu alte forţe implicate în intervenţie;
d) încadrării cu voluntari;
e) admiterii la intervenţie a personalului pe bază de verificări şi atestări organizate de forurile competente;
f) asigurării dotării materiale şi a logisticii de către Consiliul Local.

D. ATRIBUŢIILE ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE INTERVENŢIE ŞI A ECHIPELOR SPECIALIZATE
a) organizează intervenţia unitară a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgentă şi înlăturarea efectelor negative ale calamitaţilor naturale şi catastrofelor;
b) în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, anunţă imediat conducerea unităţii administrativ-teritoriale şi Inspectoratul pentru situaţii de urgentă al judeţului, stabilind împreună cu conducătorii locurilor de muncă măsurile necesare ce se impun;
c) cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de competenţă;
d) transmite date şi informaţii Centrului Operativ al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.);
e) organizează căutarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături – salvarea victimelor rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor tehnologice;
f) salvarea persoanelor şi bunurilor materiale în caz de inundaţii sau accidente la baraje hidrotehnice;
g) salvarea oamenilor şi animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate substanţe chimice sau radioactive;
h) participarea la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a accidentului major;
i) participarea la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele sinistrate;
j) participarea temporară la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică dimensiune;
k) participarea la instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară pentru asigurarea condiţiilor de trai ale acestora;
l) asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie sau la cererea altor servicii de urgenţă;
m) participarea la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a populaţiei din sectorul de competenţă.

Cap. 3 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Art. 7 Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar

A. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI DE SERVICIU
a) planifică şi conduce personal pregătirea şi evaluarea personalului serviciului voluntar;
b) conduce şi coordonează nemijlocit activitatea de pregătire şi desfăşurarea exerciţiilor practice şi teoretice;
c) conduce şi coordonează activitatea formaţiilor de intervenţie în toate situaţiile întâlnite pe timpul intervenţiilor;
d) se preocupă pentru participarea personalului serviciului voluntar la cursurile de atestare;
e) asigură mobilizarea membrilor serviciului voluntar pentru participarea la intervenţii, precum şi la exerciţiile de pregătire;
f) răspunde de evidenţa personalului care încadrează serviciul voluntar;
g) răspunde de menţinerea stării de înzestrare cu tehnică şi materiale de bună calitate;
h) face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor serviciului;
i) efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi membrii serviciului, consemnând aceasta în fişele individuale.

B. ATRIBUŢIILE SPECIALISTULUI PENTRU PREVENIRE (cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor)
a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorităţii respective;
b) controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituţiei publice care l-a desemnat;
c) elaborează şi supun spre analiză primarului sau conducătorului instituţiei, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
d) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de performanţă a serviciilor de urgenţă din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor şi fac propuneri de optimizare a acestora;
e) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică;
f) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
g) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
h) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;
i) răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor incendiilor;
j) întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de intervenţie şi răspuns în cazul producerii incendiilor;
k) verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de intervenţie a formaţiilor de intervenţie;
l) întocmeşte documentaţii şi situaţii pe linia apărării împotriva incendiilor;
m) atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;
n) răspunde de pregătirea şi informarea populaţiei din zona de competenţă;
o) supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale, etc.;
p) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
q) acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi obiectivelor economice subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite;
r) execută atribuţiile prevăzute în legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare.
Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale pentru specialiştii pentru prevenire (cadre tehnice/ consilieri) se realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, sau în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General, pe baza standardelor ocupaţionale.

C. ATRIBUŢIILE SPECIALISTULUI PENTRU PREVENIRE (inspectorului de protecţie civilă)
a) Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;
b) Întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de protecţie civilă;
c) Verifică menţinerea în permanenţă a stării de operativitate a punctelor de comandă de protecţie civilă şi dotarea acestora conform normativelor în vigoare;
d) Asigură măsurile organizatorice necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei civile la sediile respective, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
e) Conduce lunar pregătirea formaţiilor de intervenţie de protecţie civilă;
f) Verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de intervenţie;
g) Elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de protecţie civilă anuale şi lunare, de pregătire a formaţiilor de intervenţie, a salariaţilor şi populaţiei;
h) Conduce lunar instructajele şi şedinţele de pregătire organizate şi ţine evidenţa participării la pregătire;
i) Întocmeşte documentaţii şi situaţii pe line de transmisiuni, alarmare, protecţie N.B.C. deblocare-salvare, medicală, sanitar-veterinară, evacuare, logistică, dezastre, situaţii de urgenţă, etc.;
j) Răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, dezastrelor şi conflictelor armate;
k) Ţine evidenţa cu necesarul şi existentul materialelor şi mijloacelor de protecţie individuală necesare populaţiei şi salariaţilor din zona de competenţă;
l) Răspunde de menţinerea în stare de operativitate/întreţinere a adăposturilor de protecţie civilă, de evidenţa şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;
m) Prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii şi alte probleme specifice;
n) Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor în zona competenţă;
o) Acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi operatorilor economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;
p) Participă la activităţile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri) organizate de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului şi la acţiunile intervenţie în zona de competenţă;
q) Participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele superioare;
r) Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiilor de intervenţie şi realizarea măsurilor de protecţie civilă;
s) Răspunde de respectarea regulilor de păstrare mânuire şi evidenţă a documentelor secrete şi nesecrete, hărţilor şi literaturii de protecţie civilă.
t) Execută atribuţiile prevăzute în legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare.

D. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI FORMAŢIEI DE INTERVENŢIE
a) conduce nemijlocit activitatea de pregătire a formaţiilor de intervenţie, desfăşurarea şedinţelor de pregătire şi a exerciţiilor practice şi teoretice;
b) conduce activitatea formaţiei de intervenţie în toate situaţiile pe timpul intervenţiei;
c) răspunde de mobilizarea membrilor formaţiilor pentru participarea la intervenţii, precum şi la exerciţiile de pregătire;
d) răspunde de evidenţa personalului care încadrează formaţia de intervenţie;
e) răspunde de menţinerea stării de operativitate a tehnicii şi materialelor din înzestrarea formaţiei de intervenţie;
f) face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor;
g) face propuneri pentru completarea sau preschimbarea tehnicii şi materialelor deteriorate sau uzate pe timpul intervenţiei;
h) efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi membrii detaşamentului, consemnând aceasta în fişele individuale.

E. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI ECHIPAJULUI/GRUPEI DE INTERVENŢIE /ECHIPEI SPECIALIZATE
Este şeful nemijlocit al personalului din compunerea echipajului/grupei de intervenţie/echipei specializate şi are următoarele atribuţii:
a) păstrează evidenţa membrilor echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializate pe care o conduce;
b) se preocupă în permanenţă de menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tehnicii din dotare;
c) mobilizează şi conduce grupa/echipajul/echipa la activităţile la care ia parte;
d) coordonează activitatea membrilor echipajul/grupa de intervenţie /echipa specializată, stabilind atribuţiile fiecăruia în cazul participării la intervenţie;
e) răspunde de păstrarea şi respectarea N.T.S.M. pe timpul pregătirii şi participării la intervenţii;
f) informează şeful serviciului şi/sau şeful formaţiei imediat ce survine o modificare în structura echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializate sau a datelor personale ale membrilor (schimbare de nume, loc de muncă, domiciliu, număr de telefon, etc.).

F. ATRIBUŢIILE MEMBRILOR ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE INTERVENŢIE ŞI ECHIPELOR SPECIALIZATE

Personalul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
A. atribuţii generale:
a) participă la pregătirea teoretică, exerciţii şi aplicaţii practice, situaţii speciale şi concursuri profesionale;
b) răspund prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se prezintă rapid la locul stabilit şi participă efectiv la acţiunea pentru care au fost chemaţi;
c) se preocupă de întreţinerea şi folosirea judicioasă a dotării;
d) poartă echipament de protecţie specific, în cadrul tuturor acţiunilor la care participă: situaţii de urgenţă, exerciţii şi aplicaţii practice, concursuri, etc.
e) în cadrul echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată, se pot stabili funcţii speciale pe care membrii acestora le îndeplinesc în paralel cu atribuţiile de bază pe care le au;

A. misiunile principale:
în domeniul apărării împotriva incendiilor:
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă execută misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor sinistrelor, precum şi activităţi de descarcerare şi de urgenţă medicală prespitalicească.
Organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei, responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii, în vederea:
a) pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;
b) realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
c) participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului;
d) desfăşurării pregătirii profesionale a personalului;
e) organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
Aplicarea acestor principii vizează următoarele obiective:
a) timpul de răspuns şi operativitatea permanentă;
b) supleţea organizatorică;
c) capacitatea de răspuns credibilă;
e) parteneriatul operaţional intensificat;
f) intervenţia graduală;
g) interoperabilitatea la nivel local.

În cazul avarierii sau distrugerii clădirilor:
a) depăşirea obstacolelor;
b) înlăturarea dărâmăturilor sau părţilor din dărâmături;
c) localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături;
d) acordarea primului ajutor de urgenţă;
e) transportul persoanelor în afara zonelor periculoase;
f) asigurarea clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea;
g) dărâmarea clădirilor sau a părţilor de clădiri care ameninţă cu prăbuşirea;
h) marcarea şi asigurarea zonelor periculoase;
i) salvarea persoanelor şi bunurilor materiale.

În cazul inundaţiilor şi înzăpezirilor:
a) salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale surprinse de apă sau sub apă şi/sau înzăpezite;
b) sprijinirea forţelor care intervin pentru consolidarea digurilor;
c) participarea la închiderea rupturilor de diguri;
d) participarea la acţiunile de înlăturare a obiectelor dure aflate în apă în dreptul unor zone sau puncte vulnerabile;
e) înlăturarea zăpezilor sau a unor dopuri de gheaţă;
f) curăţirea (degajarea) canalelor de evacuare a apelor sau a zonelor afectate de inundaţii şi/sau gheţuri.

În cazul producerii unor accidente chimice, radiologice,biologice, accidentelor tehnologice şi pe căi de comunicaţii:
a) izolarea şi marcarea zonelor periculoase;
b) sprijinirea acţiunilor de evacuare a populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale;
c) desfăşurarea acţiunilor de intervenţie la mijloacele de transport sau instalaţiile accidentate, avariate sau distruse;
d) decontaminarea personalului, tehnicii şi terenului.

Asistent medical (traumatologie /Soră de Cruce Roşie/sanitar).
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe care este încadrat;
b) acordă ajutorul medical de urgenţă şi coordonează măsurile de prim ajutor ale celorlalte formaţiuni la locul intervenţiei;
c) amenajează după caz adăposturi, locuri de adunare pentru răniţi;
d) menţine permanent echipate genţile/trusele de prim ajutor, se ocupă de completarea mijloacelor şi materialelor pe linie sanitară ale serviciului;
e) desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
f) informează conducătorul intervenţiei despre măsurile ce trebuie luate pentru acordarea primului ajutor.

Electricianul
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializate. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe care este încadrat;
b) se interesează şi verifică dacă la locul de intervenţie există conductori, instalaţii sau aparate electrice sub tensiune, care ar pune în pericol viaţa celor ce intervin, ia măsuri de marcare, izolare sau întrerupere a acestora şi asigură condiţii de intervenţie pe această linie;
c) stabileşte şi realizează legăturile electrice de funcţionare a tehnicii şi echipamentelor de intervenţie acţionate electric;
d) asigură iluminatul la locul intervenţiei;
e) verifică după fiecare intervenţie cablurile electrice, tehnica şi aparatura acţionate electric, care au fost folosite la intervenţie;
f) desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
g) informează conducătorul intervenţiei despre măsurile luate.

Salvator (cercetaş – purtătorul aparatului de respiraţie, brancardier)
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe care este încadrat;
b) verifică gradul de operativitate a aparatelor de respirat şi controlează rezerva de aer din tuburile de oxigen;
c) pătrunde în încăperile sau în zona contaminată cu gaze, aburi sau noxe şi execută misiunile de salvare a persoanelor sau animalelor, evacuarea unor materiale sau bunuri foarte importante;
d) identifică şi acordă primul ajutor medical victimelor situaţiilor de urgenţă şi/sau dezastrelor (răniţilor, contaminaţilor şi bolnavilor);
e) asigura triajul, transportul şi evacuarea victimelor în afara zonelor de pericol;
f) decontaminează aparatura la sfârşitul misiunii;
g) ia măsuri de refacere a gradului de umplere a buteliilor de oxigen, consemnând despre aceasta în documentele de evidenţă ale acestora;
h) propune trimiterea spre verificare sau reparare a aparatelor care au fost avariate pe timpul intervenţiei;
i) desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
j) propune măsuri de logistică pe această linie;
k) execută instruirea personalului care întrebuinţează aparate de respirat;
l) raportează la ordin măsurile de intervenţie pe linia specialităţii sale;

Salvator (scafandru, salvamar)
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată, pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii, utilajelor, agregatelor şi a altor materiale de intervenţie pe care le are în dotare;
b) se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe care este încadrat;
c) verifică gradul de operativitate a aparatelor de respirat şi controlează rezerva de aer din tuburile de oxigen;
d) ia măsuri de refacere a gradului de umplere a buteliilor de oxigen, consemnând despre aceasta în documentele de evidenţă ale acestora;
e) propune trimiterea spre verificare sau reparare a aparatelor care au fost avariate pe timpul intervenţiei;
f) desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
g) execută instruirea personalului care întrebuinţează aparate de respirat, participă la conservarea şi păstrarea în bune condiţii a acestora;
h) cercetează, identifică şi evaluează situaţia din zona de intervenţie .
i) participă la căutarea şi salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale surprinse de viituri.
j) participă la căutarea persoanelor înecate.
k) participă la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei..
l) participă la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele sinistrate.
m) participă temporar la acţiuni de refacere a digurilor şi a unor lucrări de mică dimensiune.
n) participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a populaţiei din zona de responsabilitate.

Servant (mecanic motopompă)
Mecanicul de motopompă se subor­donează şefului echipajului/grupei de intervenţie. Răspunde de asigu­rarea deplasării motopompei şi a substanţelor de stingere la locul in­tervenţiei, de asigurarea refulării apei sau celorlalte sub­stanţe de stingere pe dispozitiv şi de buna funcţionare a tuturor accesoriilor şi are următoarele obligaţii:
a) conduce motopompa şi utilajele tractate la locul intervenţiei;
b) împreună cu ceilalţi servanţi, mânuieşte tuburile de aspiraţie, sorbul şi coşul pentru sorb;
c) racordează liniile de furtun la ieşirile din pompă;
d) măreşte sau micşorează presiunea de refulare a agenţilor stingători;
e) mânuieşte proiectorul p.s.i., trepiedul şi bobina cu cablu, ajutat de ceilalţi servanţi;
f) descătărămează şi ajută servanţii la lua­rea accesoriilor de pe motopompă;
g) ajută pe ceilalţi servanţi la asamblarea pieselor aparatului izolant şi echiparea cu acesta;
h) participă la remorcarea-dezremorcarea şi punerea în funcţiune a utilajelor remorcabile de intervenţie;
i) ajutat de întreaga grupă (echipaj), execută între­ţinerea motopompei şi accesoriilor din dotarea acesteia;
j) mânuieşte ejectorul pentru ape mici şi distribuito­rul;
k) întinde, prelungeşte, strânge liniile de furtun şi aplică feşi;
l) împreună cu ceilalţi servanţi, mânuieşte scara de îm­perechere;
m) mânuieşte aparatura radio din dotare;
n) recepţionează şi transmite dispoziţii, semne şi semnale.

DESCARCERAREA

Comandantul de echipaj/grupă de descarcerare este subordonat şefului formaţiei de intervenţie pentru asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare sau comandantului acţiunii. El răspunde de deplasarea echipajului la locul de acţiune, potrivit cu hotărârea adoptată pentru intervenţie, de modul de îndeplinire a îndatoririlor de către servanţi (salvatori), respectarea ordinii, regulilor de protecţie a muncii şi celor de tehnica lucrului pe timpul acţiunii, cooperarea (colaborarea) cu celelalte forţe participante la acţiune, iar, împreună cu şoferul, de buna funcţionare şi întreţinere a utilajelor şi accesoriilor.

Ajutorul comandantului de echipaj este subordonat comandantului de echipaj şi, împreună cu şoferul, răspunde de executarea operaţiunilor pentru asigurarea protecţiei şi descarcerarea victimei pe timpul intervenţiilor.

Şoferul este subordonat comandantului de echipaj şi răspunde de asigurarea deplasării oportune şi în siguranţă a autospecialei, cu dotarea completă, la locul intervenţiei, funcţionarea şi întreţinerea corectă a acesteia, accesoriilor şi utilajelor din înzestrare.
În afara îndatoririlor stabilite prin Regulamentele de specialitate, personalului echipajului autospecialei pentru descarcerare îi revin următoarele atribuţii:

Comandantul de echipaj
a) urmăreşte echiparea corectă a personalului din subordine;
b) transmite ordinul de deplasare, iar, în cazul în care acţionează independent, primeşte note de anunţare şi dă ordinul de deplasare;
c) participă la recunoaştere sau execută, independent ori cu medicul din S.I.A.M.U.D., recunoaşterea şi dă misiuni personalului echipajului/grupei;
d) stabileşte măsurile pentru protecţia victimelor şi a personalului care acţionează pe timpul intervenţiei
e) stabileşte procedeul de lucru pentru descarcerare, utilajele şi accesoriile necesare intervenţiei şi locul de amplasare a acestora;
f) asigură măsurile pentru realizarea primului contact cu victimele;
g) execută, împreună cu medicul (personalul paramedical) sau independent evaluarea iniţială a victimelor stabilind: dacă este conştientă, dacă respiră, dacă are puls, dacă sângerează;
h) acordă, din dispoziţia medicului (personalului paramedical) sau independent, ajutorul necesar pentru executarea manevrelor de sprijinire a funcţiilor vitale ale victimelor;
i) execută nemijlocit operaţiile pentru descarcerare, împreună cu ajutorul său şi şoferul;
j) participă, la nevoie, împreună cu medicul (personalul paramedical) la scoaterea victimelor, transportul şi urcarea acestora în ambulanţă;
k) conduce acţiunea de scoatere a mijloacelor de transport din locurile inaccesibile sau de înlăturare a instalaţiilor şi elementelor de construcţie care împiedică accesul către victime;
l) solicită, în sprijin, forţele şi mijloacele pentru cooperare (colaborare);
m) mânuieşte aparatura radio şi mijloacele de protecţie din înzestrare;
n) execută şi alte ordine ale comandantului acţiunii;

Ajutorul comandantului de echipaj şi şoferul
a. întrerupe circuitele electrice şi debranşează acumulatorul electric al vehiculului;
b. execută semnalizarea (balizarea) zonei în care se produce intervenţia;
c. asigură fixarea şi stabilizarea vehiculului pentru prevenirea răsturnării sau a alunecării acestuia, pe timpul intervenţiei şi blocarea sistemului de suspensie;
d. fixează platforma suport pentru utilaje, pregăteşte utilajele, accesoriile sau uneltele pentru lucru;

e. pregăteşte, pune în funcţiune şi mânuieşte utilajele şi accesoriile hidraulice şi electrice din înzestrarea autospecialei;
f. acoperă victima cu prelate (pături), înaintea executării operaţiilor de spargere a parbrizelor sau a geamurilor şi de tăiere a elementelor constructive ori a instalaţiilor;
g. înlătură instalaţiile sau elementele constructive din zona de acţiune, aflate în echilibru instabil;
h. acoperă părţile tăioase ale vehiculelor (instalaţiilor) rezultate în urma accidentului sau a tăierilor executate pe timpul intervenţiei;
i. execută operaţiile pentru descarcerare ordonate;
j. participă, după caz, la scoaterea, transportul şi urcarea victimelor în ambulanţă;
k. acoperă victimele decedate;
l. execută operaţiile pentru scoaterea vehiculelor din locuri inaccesibile sau de înlăturare a instalaţiei ori a elementelor constructive care împiedică accesul către victime;
m. ia măsuri de prevenire a producerii incendiilor sau exploziilor în zona de intervenţie;
n. execută stingerea începuturilor de incendii, folosind mijloacele din dotarea autospecialei;
o. opreşte, împreună cu alţi specialişti aflaţi în zonă, instalaţiile de apă, gaze, termice, canalizare şi electrice care ar putea să împiedice executarea operaţiilor de salvare;
p. evacuează din zonă substanţele nocive (toxice, acide etc.) sau explozive;
q. execută şanţuri şi spaţii pentru acumularea substanţelor inflamabile sau toxice, scurse din vehicule sau instalaţii;
r. execută alte ordine primite de la şeful de echipaj/grupă, întrucât operaţiunile de intervenţie presupun un grad înalt de specializare, iar unele dintre acestea trebuie realizate fără a se mai da dispoziţii suplimentare, este indicat să se asigure permanentizarea servanţilor pe funcţii, prin încadrarea acestora cu personal profesionalizat.

Salvator (sanitar, brancardier)
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată, pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii şi a materialelor pe care le are în dotare;
b) identifică şi acordă primul ajutor medical victimelor situaţiilor de urgenţă şi/sau dezastrelor
c) asigură triajul, transportul şi evacuarea victimelor la punctele de prim ajutor medical sau unităţile spitaliceşti;
d) participă împreună cu personalul medical specializat şi formaţiunile de cruce roşie la instituirea măsurilor de carantină.
e) participă la asigurarea măsurilor de profilaxie şi igienă a sinistraţilor în zonele afectate de dezastre şi/sau în taberele de sinistraţi.

Salvator (decontaminator – operator chimist, mecanic instalaţii)
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii, utilajelor, mijloacelor şi a altor materiale de intervenţie pe care le are în dotare;
b) participă la conservarea, întocmirea şi păstrarea în bune condiţii a acestora;
c) pe timpul acţiunilor de intervenţie execută sarcinile primite de la şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată.
d) cercetează, identifică, evaluează şi marchează zona de intervenţie (contaminată).
e) căutarea şi salvarea persoanelor, animalelor contaminate .
f) executarea decontaminării personalului contaminat radioactiv, chimic, sau biologic.
g) executarea decontaminării terenului, clădirilor, utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, echipamentului şi altor materiale contaminate radioactiv, chimic, sau biologic. se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe care este încadrat;
h) verifică gradul de operativitate a aparaturii, materialelor şi mijloacelor de protecţie individuală din dotare şi controlează rezerva de aer din tuburile de oxigen;
i) propune trimiterea spre verificare sau reparare a aparaturii, materialelor şi mijloacelor care au fost avariate pe timpul intervenţiei;
j) desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
k) propune măsuri de logistică pe această linie;
l) participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a populaţiei din zona de responsabilitate.

Şoferul
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie care are în dotare şi exploatare autovehiculul. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) răspunde de capacitatea de intervenţie şi starea de întreţinere şi funcţionare a autovehiculului de intervenţie;
b) completează foaia de parcurs şi carnetul de bord al autovehiculului;
c) desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
d) propune efectuarea reparaţiilor şi întreţinerilor ce necesită un service specializat;
e) informează şefului echipajului/grupei de intervenţie orice problemă care apare la autovehicul;
f) ţine evidenţa tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din autovehicul pentru acţiuni de intervenţie;
g) dispune autovehiculul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din proprie iniţiativă sau la ordinul comandantului de grupă sau detaşament;
h) raportează superiorilor despre capacitatea de intervenţie a autovehiculului;

Salvator (tehnician veterinar, zootehnist)
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie/echipei specializată. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţii:
a) se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe care este încadrat;
b) acordă ajutorul medical animalelor bolnave (infectate) sau victime ale situaţiilor de urgenţă şi/sau dezastrelor;
c) identifică şi amenajează după caz adăposturi, izolatoare, locuri de adunare pentru animalele bolnave (infectate);
d) răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii şi a materialelor pe care le are în dotare;
e) asigura triajul, transportul şi evacuarea animalelor;
f) participă împreună cu populaţia şi alte formaţiuni la asigurarea hranei şi apei animalelor evacuate.
g) participă împreună cu personalul sanitar veterinar specializat la instituirea măsurilor de carantină.
h) participă la asigurarea măsurilor de profilaxie şi igienă a animalelor în zonele afectate de dezastre şi/sau în taberele sau adăposturile de evacuare..
i) menţine permanent echipate trusele de prim ajutor sanitar-veterinar, se ocupă de completarea mijloacelor şi materialelor pe linie sanitar-veterinară;
j) desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
k) raportează la ordin măsurile de intervenţie specialităţii sale;

Cap. 4 COORDONAREA, CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA
SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 8 Relaţii de coordonare
Asigură coordonarea de specialitate a activităţilor apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă.
Coordonează nemijlocit activitatea de pregătire în domeniu situaţiilor de urgenţă şi desfăşurarea exerciţiilor practice şi teoretice.

Art. 9 Relaţii de control
Controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, de către instituţiile publice, operatorii economici şi cetăţenii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
Controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă, precum şi activitatea acestora.

Art. 10 Relaţii de cooperare
Colaborează cu celelalte compartimente din primărie, cu consiliul local şi instituţiile din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Cooperează cu alte structuri abilitate pentru salvarea oamenilor, protecţia bunurilor materiale și valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea.
Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara sectorului de competenţă.

Art.11 Relaţii de îndrumare
Îndrumă cu privire la organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de protecţie civilă, de apărare împotriva incendiilor, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare la instituţiile publice şi operatorii economici clasificaţi din sectorul de competenţă.
Îndrumă structurile subordonate.

Cap. 5 GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Art.12 Asigurarea financiară
Constă în măsurile care se iau pentru cererea, obţinerea, utilizarea şi justificarea mijloacelor financiare pentru plata drepturilor băneşti cuvenite personalului şi alte activităţi desfăşurate de personalul serviciului.
Asigurarea financiară se realizează prin Compartimentul financiar-contabil.
Pentru justificarea mijloacelor financiare alocate şi utilizate se întocmesc documentele prevăzute în instrucţiuni, normative şi regulamente, conform legislaţiei în vigoare.
Cazarea, hrănirea şi odihna pentru perioadele mari de intervenţie se organizează de către Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) conform legislaţiei în vigoare.
Asigurarea medicală a personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii pe timpul intervenţiei se asigură de către personal de specialitate instruit şi atestat pe linie medicală.

Art. 13 Logistica
Logistica Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cuprinde logistica intervenţiei şi logistica Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi constituie ansamblul măsurilor şi al activităţilor de asigurare cu tot ce este necesar pentru desfăşurarea intervenţiei.
Logistica. Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cuprinde:
aprovizionarea cu tehnică, bunuri materiale de intervenţie;
evidenţa şi controlul patrimoniului
asigurarea stării tehnice şi de întreţinere;
Dotarea şi înzestrarea. În baza normei orientative de dotare, serviciul voluntar îşi stabileşte propria normă de dotare în funcţie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum şi de tipul/capacitatea/destinaţia autospecialei (în cazul în care deține autospecială), astfel încât să asigure:
a) intervenţia operativă şi gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă în funcţie de riscurile identificate;
b) spaţii pentru garare/revizie a mijloacelor de intervenţie şi funcţionalitatea dispeceratului;
c) capacitatea maximă de lucru a autospecialelor;
d) îndeplinirea atribuţiilor şi asigurarea protecţiei personalului serviciului.
Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie din dotare, serviciul voluntar îşi va organiza atelier propriu sau va încheia contract în acest sens cu operatori economici de profil.
Serviciul voluntar trebuie să asigure un mecanism apt pentru primirea şi transmiterea mesajelor specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente şi operative.
Conform anexei nr. 4 la Ordinul nr. 75/2019, norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este următoarea:
a) Şef serviciu:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. mănuşi de protecţie.
b) Membrii grupelor de intervenţie:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. aparat de respirat cu aer comprimat (minim 2 buc./grupă);
6. mănuşi de protecţie.
c) Membrii echipelor specializate de stins incendii:
1. costum de protecţie tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3. cască de protecţie cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. mănuşi de protecţie.
d) Membrii echipelor specializate, altele decât cele de stins incendii:
1. costum de protecţie;
2. bocanci;
3. cască de protecţie;
4. brâu pompier (centură de siguranţă);
5. mănuşi de protecţie.

Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor pentru asigurarea desfăşurării continue a acţiunilor de intervenţie şi cuprinde:
asigurarea cu carburanţi – lubrifianţi;
asigurarea cazării personalului;
asigurarea hrănirii personalului;
asigurarea cu echipament de protecţie adecvat, precum şi pentru diferite anotimpuri;
asigurarea de echipament şi tehnică adecvate pentru diferite situaţii de intervenţie;
asigurarea medicală a personalului participant la intervenţie;
asigurarea transportului pentru aprovizionare.
Logistica acţiunilor de intervenţie se planifică de Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi se asigură de Consiliul Local al localităţii, pe baza stocurilor de materiale existente în depozit, a normelor de consum a tehnicii, aparatelor şi agregatelor.
Cererile de aprovizionare pe timpul acţiunilor de intervenţie se înaintează preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii şi se rezolvă prin grija personalului Consiliului Local.

Art. 14 Aprovizionarea
Aprovizionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu tehnică şi materiale de intervenţie se face în funcţie de misiunile ce trebuie să le îndeplinească.
Necesarul de tehnică, materiale şi aparatură de intervenţie se face pe baza instrucţiunilor şi normativelor în vigoare.
Aprovizionarea se face cu mijloace financiare aprobate de Consiliul Local pentru:
carburanţi – lubrifianţi, piese de schimb, materiale pentru automobilele din dotare;
aparate şi tehnică de resort;
echipament de protecţie;
echipament pentru intervenţie;
agregate, ansambluri şi subansambluri pentru intervenţie;
tehnică şi materiale de resortul N.B.C. transmisiuni, tehnică de calcul, etc.
Răspunderea directă pentru aprovizionarea Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii în limita fondurilor alocate.
Aprovizionarea se realizează, din timp, înaintea începerii activităţilor de intervenţie, în limita stocurilor stabilite pe baza normelor de înzestrare.
Completarea materialelor se face pe baza actelor de scădere rezultate în urma procesului de pregătire şi intervenţie, conform Raportului de activitate după executarea intervenţiei şi a listei cu materiale şi tehnică, pierdute, deteriorate sau distruse.

Art. 15 Evidenţa şi controlul patrimoniului
Evidenţa contabilă a materialelor şi tehnicii din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (conform legislaţiei în vigoare) se ţine de către Compartimentul financiar-contabil, iar evidenţa mânuirii materialelor se va ţine de către responsabilul de depozit (magazie) al Serviciului de Urgenţă Voluntar al localităţii, conform legislaţiei în vigoare.
Normele de consum pentru bunurile materiale sunt cele stabilite de legislaţia în vigoare, iar scăderea materialelor se face pe baza actelor normative în vigoare.

Art. 16 Asigurarea tehnică
Asigurarea tehnică cuprinde ansamblul măsurilor şi acţiunilor executate în scopul menţinerii în stare de operativitate a tehnicii.
Asigurarea tehnică se realizează pe categorii de tehnică, pe baza specificaţiilor pentru fiecare categorie în parte.
Planificarea şi organizarea asigurării tehnice revine Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi se realizează prin atelierul de reparaţii propriu şi/sau unităţile service specializate .

Cap.6 PREGĂTIREA ȘI EVALUAREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 17 Pregătirea personalului
Pregătirea personalului serviciului voluntar se realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii şi concursuri profesionale, care se cuprind în Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmit potrivit Structurii-cadru, aprobată prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2/2019, publicat pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la secţiunea Legislaţie.
Coordonarea activităţii de pregătire a personalului serviciilor voluntare se execută de inspectoratul în a cărui zonă de competenţă se află acestea.
Programele de pregătire şi exerciţiile din Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă se stabilesc în funcţie de tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă şi de particularităţile intervenţiei.
Art. 18 Evaluarea personalului
Evaluarea personalului voluntar se realizează potrivit Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005, cu modificările și completările ulterioare.
Evaluarea personalului angajat pe funcțiile specifice serviciului și a personalului angajat pe alte funcții ale autorității publice locale se realizează astfel:
a) pentru aptitudinile fizice, la încadrare de către angajator, pe baza baremelor:

b) pentru aptitudinile medicale, la încadrare şi, ulterior, anual;
c) pentru aptitudinile psihologice, la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani.

Cap. 7 DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. Dispoziții finale
Pe timpul intervenţiei, personalul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă va purta echipament adecvat tipului de intervenţie.
Pentru vechime neîntreruptă şi merite deosebite în acţiunile de intervenţie, personalul serviciului poate dobândi, la propunerea şefului de serviciu, înaintarea în rang. Condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.).
Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă efectuează instructajul lunar pentru protecţia muncii care se consemnează în fişe special destinate acestui scop, conform Fişelor de protecţia muncii.
La sfârşitul fiecărei acţiuni de intervenţie, şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată verifică gradul de operativitate a tehnicii şi materialelor pentru noi acţiuni de intervenţie, consemnând despre aceasta în fişele autovehiculelor. Întocmeşte raport de activitate (raport scris) după efectuarea intervenţiei.
Prezentul regulament se aduce la cunoștința personalului Serviciului voluntar pentru situații de urgență.

ANEXE:
Anexa nr. 1 – Organigrama serviciului de urgenţă voluntar.
Anexa nr. 2 – Componenţa serviciului de urgenţă voluntar.
Anexa nr. 3 – Tabel cu încadrarea nominală a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Anexa nr. 4 – Raport de activitate după executarea intervenţiei.

Bătrana la 29 august 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Balint Radu Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [119.23 KB]

Raportul Primarului și al Viceprimarului comunei Bătrâna pentru anul 2021

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI BĂTRÂNA,
PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ
LA SFÂRȘITUL ANULUI 20121

La data raportului Comuna Bătrâna se afla pe un drum bun

HERCIU RADU – PRIMAR
Telefonul Primarului:
0726170224, 0755811327

Sumar :
1. Populatia localitatii
2. Asistenta sociala
3. Sanatate
4. Invatamant
5. Biblioteca comunala
6. Caminul cultural
7. Activitatea sanitar-veterinara
8. Infrastructura locala
9. Transport
10. Paza localitatii
11. Agricultura
12. Iluminatul public
13. Organigrama Primariei
14. Consiliul Local

RAPORTUL PRIMARULUI
Cu privire la starea economica şi sociala a localităţii Bătrana la finele anului 2021

STIMAŢI CETĂŢENI AI COMUNEI BATRINA,

     În conformitate cu OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , art. 155, alin. 3, litera a, primarul prezintă Consiliului Local un raport anual privind starea economica,sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale,care se publica pe pagina de internet a UAT in conditiile legii. Autoritatea publică locală utilizează resurse umane, materiale şi financiare, astfel încât să contribuie permanent la eficientizarea sistemului administrativ şi îmbunătăţirea relaţiilor de administraţie, societate civilă şi contribuabili, în concordanţă cu cerinţele referitoare la procesul de integrare europeană. Autorităţile din administraţia publică locală trebuie să dea dovadă de profesionalism şi etică la cele mai ridicate standarde, să aibă transparenţă în actul administrativ, să fie flexibile şi adaptabile, conform cerinţelor individualizate ale cetăţenilor, precum şi să dea dovadă de responsabilitate faţă de cetăţeni şi comunitatea locală. Prezentul raport îl consider o obligaţie a primarului faţă de cetăţenii pe care îi reprezintă, nu numai pentru că aşa prevede legea, ci pentru că eu consider că fiecare membru al comunităţii în care trăieşte trebuie să aibă acces la informaţii şi să fie informat în legătură cu problemele şi realizările comunităţii, precum şi în legătură cu modul în care sunt gospodărite resursele umane şi financiare. Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul primăriei a fost în anul 2021 folosirea eficientă a bugetului local, folosire care să ducă la bunăstarea cetăţenilor din comuna, atragerea de investitori, repararea şi întreţinerea drumurilor comunale, în limita bugetului local, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică locală, îmbunătăţirea serviciilor aparatului administrativ al primăriei, prin asigurarea condiţiilor şi climatului optim de lucru în cadrul primăriei, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi de servicii. Este necesar să amintesc cetăţenilor comunei că anul 2021, din păcate, a stat sub semnul crizei datorate de visusul SARS COV 19, iar ritmul de dezvoltare a comunei noastre nu a fost cel pe care l- am dorit eu, precum şi dumneavoastră. În spiritul transparenţei şi al respectului pe care le datorez cetăţenilor din comună, voi încerca să sintetizez, în acest raport, principalele acţiuni întreprinse în anul 2021, în cadrul compartimentelor Primăriei comunei Batrana, pe domenii.

Populatia Localitatii

Populaţia localităţii la sfârşitul anului = 97 locuitori

 • Decese = 2
 • Naşteri = 0

     Numărul populaţiei a fost în continuă scădere la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate tendinţa este de scădere şi în perioada imediat următoare. Depopularea este un fenomen care va avea urmări grave asupra dezvoltării în localitatea noastră.

Cauze ale depopulării :

 • Îmbătrânirea populaţiei
 • Lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să stabilizeze tineretul aici.
 • Lipsa infrastructurii în localitate.(lipsă drum de acces spre centrul de comună;lipsa energiei electrice spre satele aparţinătoare:Piatra,Răchiţaua şi Faţa Roşie;lipsa apei potabile în perioadele de secetă ale anilor.)

În structură populaţia se prezintă astfel:

 • Sex Masculin = 52
 • Sex Feminin = 45

Functie de ocupatii:

 • Angajaţi = 10
 • Agricultori = 87

Asistenţă socială

În cursul anului 2021 nu au existat beneficiari ai Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat . Sumele cheltuite cu aceasta destinatie sunt următoarele :

 • pentru ajutor de încălzire : 0 lei
 • pentru ajutor social : se plateste de catre AJPIS Hunedoara 
 • pentru ajutor inmormantare: nu au fost cazuri

     Un numar de 5 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de asistenţă ,dintre acestia un nr. de 5 au beneficiat de indemnizatie persoana cu handicap

 •  suma totală cheltuită pentru plata indemnizatiilor în anul 2021 este de 98.406 lei

CAPITOLUL III – SĂNĂTATE

     Pe raza comunei Bătrana nu este asigurată asistenţa medicală a locuitorilor, aceştia fiind nevoiţi să se deplaseze în comuna Dobra la o distanţă de 30 km unde funcţionează Cabinetele Medicale.

Învăţământ

     La nivelul comunei Bătrana ,începând cu anul 2002 s-au desfinţat şcolile din lipsa elevilor în satele Faţa Roşie şi Bătrana.În prezent nu mai funcţionează nici o şcoală în comuna Bătrana.

Biblioteca comunală

     În anul 2021, biblioteca comunală a funcţionat fără bibliotecar angajat, activitatea rezumându-se doar la strictul necesar pentru activitatea acesteia. Activitatea se desfasoara in condiţii bune,în spaţii corespuntătoare.În prezent există un număr de 2.490 volume cu o valoare de inventar de 253,8 lei.

Căminul Cultural

    La sfârşitul anului 2021 Căminul Cultural arată bine, din punct de vedere fizic.
Cu siguranţă mai este foarte mult de lucru la acesta, putem spune ca suntem în continuare pe un drum bun la acest capitol, căruia i-am acordat atenţia cuvenită, atenţie pe care o vom acorda în continuare.
     Activitatea culturala nu a putut ţine pasul cu înnoirile ce au avut loc. Cauzele le ştim cu toţii. Există alte tentaţii pentru tineri şi pentru celelate categorii de cetăţeni din localitate. Trăim epoca manelelor, epoca kitch-ului, bine promovate prin presa scrisa, prin televiziunile private, prin comereţ, chiar şi prin politică se duce o campanie împotriva culturii noastre, împotriva credinţei noastre, împotriva la tot ceea ce înseamnă tradiţie şi mai ales „român”.
     Pentru sustinerea activitatii culturale au fost cheltuite importante sume din bugetul local in decursul ultimilor ani.

Activitatea sanitar-veterinară

     Activitatea sanitar – veterinară la nivelul localităţii este asigurată prin intermediul cabinetului veterinar din comuna Dobra, condus de dr. Jurjuman Paul şi tehnician veterinar Dana Mihuţ.
     Este nevoie de înbunătăţirea activităţii sanitar veterinare la nivelul comunei în perioada care urmează.

Infrastructura locală

     Cu toate demersurile pe care le-am făcut la nivelul conducerii judeţului pentru comuna Bătrana s-a acordat sprijin în foarte mică măsură pentru dezvoltarea infrastructurii, motivându-se de fiecare dată de către factorii decizionali nerantabilitatea alocării de fonduri pentru un aşa număr restrâns de locuitori câţi mai numără comuna. Tot ce s-a inteprins la nivel de comună din acest punct de vedere,s-a făcut cu fonduri modeste fără a avea parte de fonduri speciale repartizate. Cu toate că preocupare pentru accesarea de fonduri a existat în ultimii ani dovadă fiind SF+PT-urile întocmite după cum urmează:

 • SF +PT Alimentare cu apă potabilă a satului Bătrîna efectuate în anii 2004-2006 în valoare de 28.000 lei,valoarea lucrării fiind estimată la 320.000 lei. In cursul anului 2010 Consiliul Judetean Hunedoara ne-a alocat suma de 200.000 lei pentru începerea lucrării.
 • SF Modernizare străzi în satul Bătrâna efectuat în anul 2007 în valoare de 5000 lei ,valoarea lucrării fiind estimată la 100.000 Euro si finalizata in anul 2015.
 • SF Modernizare DF Dobrişoara efectuat în anul 2007 pentru care urmează accesarea de fonduri necesare întocmirii PT şi implementării proiectului.
 • SF+PT Alimentare cu energie electrică a satelor Piatra,Răchiţaua şi Faţa Roşie efectuate în 2004 în valoare de 2.500.000 lei sistate odată cu privatizarea SC Electrica Banat SA şi pentru care se fac demersuri şi în prezent pentru a fi actualizate şi implementate la nivelul localităţiilor amintite mai sus.
 • Extindere alimenatre cu apa in valoare de 200.000 lei ,lucrare finalizata in anul 2015.
 •  SF+PT Modernizare DC 121 A Rachitaua-Fata Rosie in valoare de 119.000 lei ,valoarea lucrarii fiind estimata la 4.102.121 lei

Transport

     Nu avem asigurat transport in comuna Batrana.

Paza localitatii

     În anul 2021 paza localităţii a fost organizată aşa cum prevede Legea Nr.333/2003

Agricultura

     Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole din localitate se prezinta astfel:

 •  teren arabil 95,03 ha
 •  paşuni 343,59 ha
 •  fâneţe 317,14 ha
 • teren cu constructii 10,20 ha
 • alte terenuri 131,96 ha
 • paduri 632,00 ha

Efectivele de animale la finele anului 2021 se prezentau astfel:

 • Bovine = 92
 • Cai = 6
 • Ovine = 315
 • Porci = 29
 • Pasari aprox = 340
 • Fam.albine = 110

     Productia vegetala a fost mica in 2021. Pentru agricultura comunei Bătrana anul 2021 a fost un an slab,ca mai toţi anii anteriori si inca odata s-a dovedit ca la Bătrana nu se poate trai doar din agricultura. Detinatorii de terenuri din comuna Bătrana se confrunta cu lipsa fortei de munca pentru ca populatia este imbatranita, lipsa pietei de desfacere si in special la animale , iar unde aceastea exista destul de vaga, preturile sunt descurajante pentru producatori.

     Alaturi de aceste aspecte, terenul slab productiv, fenomenele meteo, poluarea atmosferica, lipsa mijloacelor financiare si nu in ultimul rand mentalitatea detinatorilor, au fost alti factori care au dus la obtinerea unor rezultate slabe in agricultura comunei Bătrana.

     Singurele subvenţii care au venit la comuna Bătrana au fost cele pentru programul”FERMIERUL” – subvenţii pentru bovine si culturi de grau de toamnă şi pentru campania »Sprijin pe suprafaţă »

Iluminatul public

     S-au facut in continuare eforturi financiare pentru buna functionare a acestuia în anul 2021 in localitatea Bătrana.

Cheltuieli:

 •  energie = 4.911 lei

     Pentru data la care ne raportam, peste 95% din iluminatul public este in buna stare de functionare.
     Continuăm să sperăm că pentru perioada următoare vom găsi mai multă înţelegere la organele şi instituţiile judeţene astfel încât să putem beneficia de fondurile necesare dezvoltării infrastructurii chiar dacă numărul populaţiei este scăzut, singura soluţie pe care o vedem pentru revigorarea acestei zone.

Organigrama Primariei 2021

 1. Herciu Radu – primar
 2. Pascotesc Ciprian Sergiu – viceprimar
 3. Barb Camelia Cosmina – secretar general al comunei
 4. Post temporar vacant – consilier comp financiar
 5. Post vacant -consilier
 6. Post vacant – consilier achizitii publice
 7. Post vacant – referent asistenta sociala
 8. Costa Gheorghe – casier
 9. Dobra Marius Florin – referent – agent agricol
 10. Pătruţ Nica – guard

Consiliul Local

 1. Balint Radu Cornel
 2. Costa Radu
 3. Mihoc Gheorghe Robert
 4. Moldovan Cornel
 5. Pascotesc Ciprian Sergiu
 6. Pascotesc Viorel
 7. Paveloni Gheorghe
 8. Robanescu Mihai
 9. Vasiu Crinel Flavius

PRIMAR,
HERCIU RADU


RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL 2021

VICEPRIMAR-PASCOTESC CIPRIAN SERGIU

     Domnule primar,doamna secretar,domnilor consilieri,dragi cetateni ai comunei Batrana;
     Raportul anual al alesilor locali reprezinta principalul instrument de informare referitor la modul de gestionare a problemelor localitatii, la modul in care autoritatile solutioneaza problemele din ce in ce mai complexe care stau in atentia administratiei publice locale.
     Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut,asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.
     In calitate de viceprimar imi desfasor activitatea in baza atributiilor stabilite prin dispozitiile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si a celorlalte acte normative in vigoare.
     Va rog sa-mi permiteti ca inainte de a incepe prezentarea activitatii desfasurate in anul 2021 sa mentionez ca am beneficiat din partea colectivului Primariei comunei Batrana de toata sustinerea necesara pentru a-mi rezolva sarcinile care mi-au revenit avand ca suport sprijinul constant si consistent al d-lui primar si al dumneavoastra,al membrilor Consiliului Local Batrana. Astfel,activitatea pe care am desfasurat-o reprezinta rodul muncii in echipa.
     In perioada la care facem referire am urmarit cu prioritate dezvoltarea socio-economica si cultural a comunei si in conformitate cu atributiile stabilite prin OUG 57/2019 si am raspuns alaturi de conducerea primariei de buna functionare a administratiei publice locale.
     Concret,in cazul in care domnul primar lipseste din unitate,verific si semnez toate documentele care imi sunt prezentate de compartimentele din cadrul primariei comunei Batrana.
     Atunci cand a fost necesar am fost delegat pentru corespondenta oficiala cu diferite institutii ale statului: Institutia Prefectului judetul Hunedoara ,Consiliul Judetean, Directia Judeteana pentru Agricultura,APIA si am participat la sedinte pe diverse teme privind activitatea primariilor.
     Am lucrat impreuna cu functionarii primariei pentru intocmirea diverselor rapoarte,situatii,statistici,solicitate de autoritatile administratiei publice judetene.
     Am verificat,prin compartimentele de specialitate,corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial. Am participat la controalele efectuate de catre urmatoarele comisii: Institutia Prefectului Judetul Hunedoara, Serviciul Judetean Hunedoara al Arhivelor Statului, Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor, Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta,etc.
     In calitatea mea de viceprimar am fost desemnat si am participat in cadrul urmatoarelor comisii:comisia locala de fond funciar,comisia pentru probleme de aparare la nivelul comunei Batrana, comisia de inventariere a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Batrana,comisie de receptie a diferitelor lucrari.
     In perioada Sarbatorilor de Iarna ,impreuna cu domnul primar,am organizat la Caminul Cultural din satul Batrana o intalnire cu toti cetatenii pentru inmanarea de codouri cu ocazia Sfintelor Sarbatori.
     Am participat la adunari de lucru cu cetateni din comuna in vederea identificarii problemelor si a nevoilor la nivelul comunitatii.In ceea ce priveste serviciile sociale pentru protectia persoanelor cu handicap,a persoanelor varstnice,a familiei si a altor persoane aflate in nevoie am raspuns tuturor sesizarilor deplasandu-ma impreuna cu personalul angajat la locuintele persoanelor in cauza.
     In legatura cu protectia si refacerea mediului am coordonat actiunea de igienizare si salubrizare in comuna,intervenind cu buldoescavatorul din dotarea primariei.
     Am asigurat serviciul de permanenta in cazul situatiilor de urgenta aparute pe parcursul anului si am participat in cazul situatiilor de deszapeziri. Am asigurat solutionarea legala a cererilor si sesizarilor cetatenilor repartizate ori primite spre rezolvare, respectand deopotriva termenele legale de transmitere a raspunsurilor.
     In privinta activitatii din cadrul Consiliului Local am fost prezent la toate sedintele ordinare si extraordinare, am sustinut proiectele de hotarari initiate de domnul primar si am votat in favoarea acestora,fiind vorba de proiecte importante pentru comuna noastra si am condus sedintele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local din care fac parte.
     Consider ca raportul este perfectibil si alaturi de propria mea analiza,observatiile si propunerile dumneavoastra ma vor ajuta sa imi perfectionez activitatea.
     In final vreau sa multumesc domnului primar pentru increderea si sprijinul acordate,aparatului de specialitate din cadrul Primariei comunei Batrana pentru munca depusa si membrilor Consiliului Local pentru ca impreuna am reusit sa ne desfasuram activitatea intr-un climat de calm,cooperare si respect reciproc.

Viceprimar,
Pascotesc Ciprian Sergiu