HOTĂRÂREA NR. 32 /2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 32 /2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2022 ;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 78/18.07.2022 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.32/18.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Analizand raportul de specialitate cu nr.79/20.07.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.34/29.07.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
În conformitate cu art.123 alin 1 şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , coroborat cu art.9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr. 10/ 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana;
În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) ,art.196, alin.(1), lit.a),art.197 (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se alege domnul consilier local Balint Radu Cornel preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada de 3 luni , de la 01.08.2022 pana la 31.10.2022 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Balint Radu Cornel îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ,nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara , primarului comunei Batrana şi domnului Balint Radu Cornel.

Batrana la 29 iulie 2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA Nr. 31/2022 privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA Nr. 31/2022
privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu,cu nr.74/11.07.2022 din care reiese necesitatea adoptarii proiectului de hotarare privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura, gospodarie comunala ,protectia mediului,servicii si comert.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.31/11.07.2022 privind modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala , protectia mediului, servicii si comert ,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu.
Analizand raportul de specialitate cu nr.77/15.07.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.33/29.07.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
Tinand cont de prevederile HCL nr.26/2020 organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Avand in vedere HCL nr.22/2022 a Consiliului Local Batrana privind constatarea incetarii de drept,prin deces ,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana .
Tinand cont de Incheierea Civila nr.2277/CC/2022 a Judecatoriei Deva prin care se valideaza mandatul de consilier local pentru doamna Costa Nica,membru al Partidului National Liberal,aflata pe lista de consilieri locali supleanti.
Avand in vedere depunerea juramantului de catre doamna Costa Nica in fata Consiliului Local al comunei Batrana.
În temeiul prevederilor art.124-126, art. 129, alin. 1 , art.139 alin 1,art. 196 alin 1 lit a , art.197 alin 4 si 5, art.199 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba modificarea componentei comisiei de specialitate a Consiliului Local Batrana-Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarie comunala ,protectia mediului,servicii si comert,dupa cum urmeaza:

1.Costa Nica -presedinte
2.Pascotesc Ciprian Sergiu -secretar
3.Robanescu Mihai -membru

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanta potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Batrana: Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.

Batrana la 29 iulie 2022

Preşedinte de şedinţă,
Pascotesc Viorel

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA Nr.30/2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana, pentru trimestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.30/2022
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana, pentru trimestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara
Examinând referatul de aprobare nr.73/08.07.2022 cu privire la aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, prezentat de domnul primar ,Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.30/08.07.2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, initiat de domnul primar ,Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.76/15.07.2022 al compartimentului agricol precum si avizul favorabil cu nr.32/29.07.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul Consiliului Local.
În temeiul dispoziţiilor art.1 alin (1),alin (6) ,art 2 -4 si art.6 din O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare ,ale art. 7, alin. (4) si ale anexei la Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
Avand in vedere art.129 alin (1) , alin.(14), art.139 alin.(1), art.140 alin (1) ,art. 196, alin. (1), lit. a),art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aproba analiza stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,pentru trimestrul II al anului 2022 ,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activitatii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme ,conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1)Se aproba intocmirea registrului agricol la nivelul UAT Batrana pentru perioada 2020-2024 pe suport hartie si in format electronic.
(2)Se aproba ca inscrierea in registrul agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica sa se faca pe baza declaratiei data pe propria raspundere sau pe baza de documente de capul gospodariei sau,in lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodariei,care dispune de capacitate deplina de exercitiu,inclusiv prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze
declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
(3)Se aproba formularul tipizat al invitatiei prin care functionarii cu atributii in cadrul compartimentului agricol invita,la primarie,persoanele fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol , conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Agricol si se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul primariei.

Batrana la 29 iulie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr. 1 la HCL nr.30/2022

STADIUL INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI BATRANA PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2022

Compartimentul ,, REGISTRUL AGRICOL” functioneaza in subordinea directa a Primarului si a Secretarului General al Comunei Batrana , judeţul Hunedoara
În temeiul dispoziţiilor O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare,ale HG nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 precum si ale art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.

I.COMPONENTA COMPARTIMENTULUI

Activitatea compartimentului este asigurata de 1 functionar public in functie de executie:
1.Referent,claasa III,grad profesional superior –Dobra Marius Florin

II. CADRUL LEGAL

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile urmatoarelor acte normative:
– O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol
– Hotarirea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024
– Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.
– Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996, modificata si republicata .

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Avind in vedere prevederile din Hotarirea de Guvern nr 985/2019, institutiile publice locale au obligatia de a organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie cât si in format electronic.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul registrului agricol constau în:
1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului general;

In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând un numar de 16 capitole , care trebuie completate cu urmatoarele informatii:
– Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, nume, prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni
– Capitolul II – subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri

neporoductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
– Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
Capitolul IV –subcap. a,a1, b1, b2,c ,-suprafata arabila cultivata pe raza localitatii- grupe de culturi si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respective suprafata cultivate in sere si solarie pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte ;
– Capitolul V –subcap a,b,c,d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameisti pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VII –animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliul in localitate si /sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte;
– Capitolul X – subcap. a,b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respective utilizarea ingrasamintelor chimice ( in echivalent substanta active) la principalele culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XI –cladiri existente la inceputul anului pe raza localitatii –cladiri, adresa cladirii, zona, suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii anuale, seria si numarul carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ;
– Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se transmite;
– Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de vinzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, adeverinta de vinzare libera, nr. data, cumparator, nume si prenume, pretul(lei);
– Capitolul XV – a) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume arendas, nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei);

b) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent, nurmar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic.
– Capitoulul XVI – Mentiuni speciale.

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica,Directia pentru Agricultura Judeteana Hunedoara-Deva sau altor institutii, daca este cazul;
3. Întocmirea si eliberarea de atestate de producator si carnete de comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi,
6. Înregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Batrina;
7. Efectuarea de activitati in afara biroului(munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de albine( din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine),
8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adreseaza cu diferite probleme agricole.
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente si colaborarea cu diferite institutii( directia de statistica, oficiul de cadastru, directia agricola, politia, prefectura,serviciul finante publice locale, serviciul de evidenta a populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei Batrana.
10. Întocmirea de referate pentru sedintelele Consiliului Local
11. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al localitatii coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului general al localitatii.

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL II 2022

In trimestrul II 2022, activitatea functionarului din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in trimestrul II 2022:
1.Total pozitii inregistrate: 133
-Pozitii persoane fizice cu domiciliul in localitate:55
-Pozitii persoane cu domiciliul in alte localitati: 73
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in localitate: 10
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in alte localitati:3
2.Suprafata totala teren:1529,92 ha
-teren arabil: 95,03 ha
-pasuni naturale: 343,59 ha
-fanete naturale: 317,14 ha
-livezi: 0
-paduri: 632 ha
-teren cu constructii: 10,20 ha
-terenuri degradate si neproductive: 131,96 ha
3.Animale domestice si/sau salbatice crescute in captivitate in conditiile legii
-bovine: 86
-ovine: 605
-caprine: 0
-porcine: 27
-cabaline: 6
-magari : 2
-pasari:600
-familii de albine: 170
-iepuri:0
4.Utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport
-tractoare: 18
-motocultoare:3
-motocositoare:22
-pluguri pentru tractor cu doua si trei trupite:11
-cultivatoare:0
-grape cu tractiune mecanica:4
-grape cu tractiune animala:15
-semanatori cu tractiune mecanica(pentru paioase si prasitoare):0
-masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica:0
-masini pentru erbicidat:0
-combine autopropulsate pentru recoltat (cereale si porumb) 0
-cositori cu tractiune mecanica:2
-prese pentru balotat paie I fan:1
-remorci pentru tractor:10
-care si carute:10
-motopompe pentru irigat:0
-instalatii pentru muls mechanic:3
-mori:0
5.Inregistrari privind contractele de arenda: 2
6.atestate de producator si carnete de comercializare:0
In anul 2022 –trim II s-au efectuat un numar de 25 operatiuni privind modificarea registrului agricol

Batrana la 29 iulie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [74.79 KB]

Anunț în legătură cu colectarea deșeurilor

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
Sediul:Com.Batrana,nr.55,jud.Hunedoara,tel 0755811327,0752348313
CUI 4521311,primariabatrana@gmail.com

Anunt

        In urma informatiilor primite de la operatorul economic Sc Brai Cata Srl va aducem la cunostinta ca in anul 2021 conform centralizatorului primit, s-au colectat un volum total de 13,39 tone deseuri din care 0,17 tone deseuri reciclabile.
Incepand cu anul 2022 obiectivul anual de deviere de la depozitare este de min.50% prin reciclare si 10% prin alte forme de valorificare conform OUG 136/2021.

Va multumim!

Primaria Comunei Batrana

DISPOZIŢIA NR.15/2022 privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.15/2022
privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare

Primarul Comunei Batrana , judeţul Hunedoara,
Având în vedere referatul cu nr. 71/05.07.2022 emis de secretarul general al comunei din care rezulta necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Batrana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare
Tinand cont de Raportul de inspectie cu nr.643/05.07.2022 intocmit de catre Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii de Mediu prin care se solicita desemnarea unei persoane responsabila pentru urmarirea si indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor prevazute de legislatia in vigoare .
Avand in vedere prevederile art.60 alin 1 lit f din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor , cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 155 alin(1) lit.d și alin.5 lit.e, art. 196 alin.(1) lit. b, art. 197 alin. (4) și (5), art. 199 alin.(1) și alin.(2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1.- Se desemnează domnul Pascotesc Ciprian Sergiu, având functia de viceprimar in aparatul de specialitate al primarului, ca persoana responsabila pentru urmărirea şi îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare la nivelul Primăriei Comunei Batrana
Art.2.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanta de contencios-administrativ în condiţiile Legii contenciosului adminstrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,domnului Pascotesc Ciprian Sergiu și se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei.

Batrana la 06 iulie 2022
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR.14/2022 privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila cu protecția mediului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.14/2022
privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana responsabila cu protecția mediului

Primarul Comunei Batrana , judeţul Hunedoara,
Având în vedere referatul nr. 70/05.07.2022 privind desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Batrana responsabila cu protecția mediului, intocmit de catre secretarul general al comunei.
Tinand cont de Raportul de inspectie intocmit de catre Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii de Mediu prin care se solicita desemnarea unei persoane responsabila cu protectia mediului.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 155 alin(1) lit.d și alin.5 lit.e, art. 196 alin.(1) lit. b, art. 197 alin. (4) și (5), art. 199 alin.(1) și alin.(2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1.- Se desemnează domnul Pascotesc Ciprian Sergiu, având functia de viceprimar in aparatul de specialitate al primarului, ca persoana responsabila cu protectia mediului la nivelul Primăriei Comunei Batrana
Art.2.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanta de contencios-administrativ în condiţiile Legii contenciosului adminstrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,domnului Pascotesc Ciprian Sergiu și se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei.

Batrana la 06 iulie 2022
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZITIA nr.13/2022 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZITIA nr.13/2022
privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari”

Primarul comunei Batrana ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul general al comunei inregistrat sub numarul 69/28.06.2022 privind necesitatea numirii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari”
In conformitate cu prevederile CAP II ale HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si de ale HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016,privind achizitiile publice.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit a si alin 2 lit c, art.196 alin 1 lit b,art. Alin 4 si alin 5 ,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se numeste comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-pietruiri ”si ”Reparatii drumuri in comuna Batrana-asfaltari” in urmatoarea componenta:

Presedinte : Pascotesc Ciprian Sergiu , viceprimar;
Membrii : Barb Camelia Cosmina, secretar general al comunei;
Costa Gheorghe,casier;
Paveloni Gheorghe, consilier local;
Dobra Marius Florin,referent
Art.2. Comisia nominalizata la art.1 va respecta prevederile legale stabilite prin HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta,in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica :Primarului comunei Batrana,Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara si persoanelor nominalizate la art.1 sub semnatura de primire si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 06 iulie 2022
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

IMPORTANT: ultima campanie de colectare a deșeurilor periculoase, din acest an

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
Sediul:Com.Batrana,nr.55,jud.Hunedoara,tel 0755811327,0752348313
CUI 4521311,primariabatrana@gmail.com

Brai-Cata lansează ultima campanie de colectare a deșeurilor periculoase, din acest an

Recipiente pentru ulei de motor și substanțe casnice de curățare sau înălbitori, cutii sau spray-uri de vopsea, sticle de ojă, baterii uzate și multe alte deșeuri catalogate periculoase vor putea fi predate gratuit operatorilor Brai-Cata, în cadrul celei de-a doua campanii de colectare organizată, în acest an, în zona 1 Brad, zona 2 Hațeg și zona 3 Centru, din județul Hunedoara.

În perioada campaniei, cetățenii din localitățile aflate în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru, aflate în programul de colectare al Brai-Cata vor putea depune deșeurile periculoase în containerele special amplasate, lângă sediul Primăriei, în localitățile rurale și în punctele de colectare stabilite din zonele urbane.

Programul colectărilor a fost stabilit funcție de fiecare zonă în parte, în perioada 6-8 decembrie, pentru zonele 1 Brad și 2 Hațeg și 1-15 decembrie, pentru zona 3 Centru, iar detalii suplimentare în privința tipurilor de deșeuri acceptate pot fi obținute la dispeceratul sucursalei Brai-Cata Hunedoara: 0254.267.233 sau prin e-mail la office.deva@braicata.ro. 

ZONA 3 CENTRU (1-15 DECEMBRIE)

7 decembrie

  • Călan (parcarea de vizavi de primărie);
  • Ilia (primărie)
  • Dobra (primărie)
  • Lăpugiu (primărie)
  • Bătrâna (primărie)
  • Vețel (primărie)
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [248.75 KB]