DISPOZITIA nr.29/2021 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZITIA nr.29/2021
privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”

Primarul comunei Batrana ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul compartimentului financiar contabil inregistrat sub numarul 111/28.10.2021 privind necesitatea numirii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii” ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”.
In conformitate cu prevederile CAP II ale HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si de ale HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016,privind achizitiile publice.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit a si alin 2 lit c, art.196 alin 1 lit b,art. Alin 4 si alin 5 ,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se numeste comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii” ” Lucrari de intretinere drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”si ” Reprofilare drumuri in comuna Batrana,judetul Hunedoara”in urmatoarea componenta:

Presedinte : Pascotesc Ciprian Sergiu , viceprimar;
Membrii : Barb Camelia Cosmina, secretar general al comunei;
Costa Gheorghe,casier;
Paveloni Gheorghe, consilier local;
Dobra Marius Florin,referent
Art.2. Comisia nominalizata la art.1 va respecta prevederile legale stabilite prin HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta,in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica :Primarului comunei Batrana,Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara si persoanelor nominalizate la art.1 sub semnatura de primire si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 29 octombrie 2021
Primar,
Herciu Radu

Contrasemneaza ,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

HOTĂRÂREA NR. 41 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 41 /2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 107/20.10.2021 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.41/20.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana ,dl Herciu Radu
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.108/21.10.2021 intocmit de secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.20/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
În conformitate cu art.123 alin 1 şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , coroborat cu art.9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr. 10/ 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana;
În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) ,art.196, alin.(1), lit.a),art.197 (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se alege domnul consilier local Robănescu Mihai preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada de 3 luni , de la 01.11.2021 pana la 31.01.2022 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Robănescu Mihai îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ,nr.554/2004
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara , primarului comunei Batrana şi domnului Robănescu Mihai.

Batrana la 28 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 38/2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 38/2021
privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.100/12.10.2021 la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,intocmit de primarul comunei, d-l Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.38/12.10.2021 privind modificarea HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.103/14.10.2021 intocmit de compartimentul de resort precum si avizul favorabil cu nr. 17/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art. 9 si 11 din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana a fost mentionat Postul de Politie Batrana care nu are competenta sa constate si sa aplice sanctiuni in ceea ce priveste prevederile prezentei hotararii,se impune adoptarea unei hotararii de modificare a art. 9 si 11 .
Tinand cont de :
– prevederile art.3, art.18 alin.(1) și art.24 din Ordonanța Guvernului cu nr. 21/2002 privind gospodărirea localitățiilor urbane și rurale,aprobată prin legea nr.515/2002,cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
– prevederile Ordonanței de Urgență Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1) alin.(2) lit.”d”coroborat cu alin.(7), lit.”i”, lit.”s” și alin.14, art.139 alin.(3) lit.”i” ,art.196 alin.1 lit.”a”, art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T A R A S T E :

Art.I Se aproba modificarea Art.9 din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,si va avea urmatorul cuprins:
Art.9.-Constarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se poate face de către primar și de către alte persoane împuternicite de primar prin dispoziție.
Art.II Se aproba modificarea Art.11din HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana,si va avea urmatorul cuprins:
Art.11.Primarul comunei Batrana și persoanele împuternicite prin dispoziția primarului au obligația să asigure,conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.III Celelalte prevederi ale HCL nr.32/2021 privind aprobarea obligatiilor, responsabilitătilor și sancțiunilor pentru faptele săvârșite de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul bunei gospodăriri a comunei Batrana sunt si raman in vigoare.
Art.IV Prezenta hotărâre poate fi atacata conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Art.V.-Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Institutiei Prefectului judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana , se afişează la sediul Primăriei comunei Batrana și se publică pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.primaria-batrina.ro, sectiunea monitorul oficial local.

Batrana la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 37 /2021 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRÂNA

H O T A R A R E A Nr. 37 /2021
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana

Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.99/11.10.2021 al primarului comunei Batrana prin care se propune reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana prin inlocuirea unor membrii;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.37/11.10.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.102/13.10.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.16/28.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Avand in vedere art.14 lit g din Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ,Ordinul nr.160/2007 precum si art.18 din HG nr.1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „d” coroborat cu alin. 7, lit. „h” , art. 139 alin.1,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.199 alin 1 si 2 precum şi art.243 alin.1. lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E :

Art.1.Se reorganizeaza Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana ca structura specializata in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile in sectorul de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara,potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Hotararea nr.17/2005 privind infintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batrana se modifica corespunzator.
Art.3.Hotararea nr.26/2016 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana si Hotararea nr.27/2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Batrana se abroga.
Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:Institutiei Prefectului Judeţul Hunedoara,ISU Hunedoara ,S.V.S.U Batrana şi se va afişa un exemplar la sediul Consiliului local Bătrâna.

Batrana la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Anexa nr.1 la HCL
nr.37/2021

COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BATRANA

-SEF SVSU –Costa Gheorghe-casier in aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana

I.ECHIPELE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE:
a).satul Batrana –centru de comuna:
-sef serviciu voluntar-Costa Gheorghe
-sef echipa specializata de interventie-Dobra Marius Florin
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pascotesc Roman
-Balint Cornel
-Patrut Nica
b)satul Piatra
-sef echipa specializata de interventie-Achim Iulian Claudiu
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Achim Flavius Crinel
-Marian Marinel Lucian
c).Satul Rachitaua
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Liviu Moise
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Pricop Ciprian
-Horga Ghita
d)satul Fata Rosie
-sef echipa specializata de interventie-Bistrian Petru Dorel
– echipa specializata de interventie va executa urmatoarele:transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii
-Oprean Cornel
-Bistrian Alina

Compartiment de prevenire:

Pascotesc Ciprian Sergiu-viceprimar
Barb Camelia Cosmina-secretar general
Costa Radu –consilier

Echipa specializata de interventie de la centru de comuna este constituita pe urmatoarele domenii: transmisiuni,alarmare,cercetare cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii.Celelalte echipe specializate sunt constituie in fiecare sat apartinator pentru transmisiuni,alarmare,cercetare-cautare,deblocare,salvare,evacuare,prima interventie la incendii

Batrana la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

H O T A R A R E A Nr. 36/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 36/2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.98/08.10.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.36/08.10.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.101/13.10.2021 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.15/28.10.2021 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III- 2021, la venituri în sumă totală de 1.314.621 lei, din care la secţiunea de funcţionare 1.265.631 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III-2021, la cheltuieli în sumă totală de 554.249 lei din care la secţiunea de funcţionare 505.259 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 48.990 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 760.372 lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 28 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


anexa_HCL 36 din 28 oct 2021

ANUNȚ IMPORTANT în legătură cu acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

INFORMATII UTILE
A. MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

 

A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)
Cui se adreseaza?
⦁ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

A2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)
Cui se adresează?
⦁ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
⦁ tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
⦁ Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

B. MĂSURĂ DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021
PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)
Cui se adresează?
⦁ consumatorului casnic care indeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3
Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?
⦁ termică în sistem centralizat
⦁ electrică
⦁ gaze naturale
⦁ combustibili solizi și/sau petrolieri

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?
⦁ numai pentru un singur sistem de încălzire
⦁ numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
⦁ numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
⦁ numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
⦁ numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?
Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoana singură Suma decontată de AJPIS furnizorului (% din valoarea de referință prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)

 • Mai mic de 200 lei 100%
 • Intre 200,1 si 320 lei 90%
 • Intre 320,1 si 440 lei 80%
 • Intre 440,1 si 560 lei 70%
 • Intre 560,1 si 680,1 lei 60%
 • Intre 680,1 lei si 920 lei 50%
 • Intre 920, 1 si 1040 lei 40 %
 • Intre 1040,1 lei si 1160 lei 30%
 • Intre 1160,1 si 1280 lei 20%
 • Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie 10%
 • Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10%

Valoarea de referință în functie de sistemul de încălzire utilizat:

 • 250 lei/luna, pentru gaze natural;
 • 500 lei/luna, pentru energie electrică;
 • 320 lei/luna, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?
Sursa de energie utilizată Suma fixa acordată lunar (lei)
– Energie electrica 30 lei
– Gaze naturale 10 lei
– Energie termica 10 lei
– Combustibili solizi si/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică ⦁ lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.
Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?
Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?
⦁ La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința
⦁ Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale

CUM COMPLETEZ FORMULARUL?
În formular se vor menționa corect următoarele informații:
⦁ toți membrii familiei
⦁ toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
⦁ toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
⦁ sistemul de încălzire utilizat
⦁ toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*
*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?
⦁ Asistentul social din cadrul primăriei
⦁ TEL.VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

UNDE DEPUNE FORMULARUL?
La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:
⦁ personal
⦁ electronic
⦁ transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:
⦁ îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
⦁ îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Conținutul prezentului material de informare reprezintă doar o sinteză din prevederile Legii nr.226/2021, respectiv OUG 118/2021.

LISTA BUNURILOR
Ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire conform Legii nr. 226/2021

BUNURI IMOBILE
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă,

BUNURI MOBILE*) |
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze. |
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei”Delta Dunării” .
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată .
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric.
*) Aflateîn stare de funcţionare.

DEPOZITE BANCARE
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

TERENURI/ANIMALE ŞI/SAU PĂSĂRI

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie. |

NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea ajutorului de încălzire. Conform Legiinr. 226/2021 priovind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Formular de cerere-declarație pe propria răspundere

Descarcă aici formularul de cerere

ENERGIE_PLIANT_4_FOLD_OCTOMBRIE_v3 (2)

HOTARAREA nr. 35 /2021 Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA,COMUNA BĂTRÂNA, JUDETUL HUNEDOARA,,

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTARAREA nr. 35 /2021
Privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA,COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,

Consiliul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară de indata din data de 07 octombrie 2021
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu , nr.96/07.10.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,,
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.35/07.10.2021 cu privire la aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.97/07.10.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.14/07.10.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local
Ținând cont de prevederile :
-OUG nr.95/2021pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordin nr. 1333/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny,, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2021.
– Ordinul nr.1321 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”:
– Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), ale art.139 alin.(1) si alin.(3) lit.e) ,ale art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin (1) si alin (2) ,art.198 alin (1) si alin (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,, conform Anexei nr.1, la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții“ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DOBRISOARA COMUNA BĂTRÂNA ,JUDETUL HUNEDOARA,, în cadrul Programului National de Investiții ,,Anghel Saligny,,conform Anexei nr.2, la prezenta hotărâre.
Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.5.Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ. cu modificările și completările ulterioare..
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Financiar – Contabil, Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei,Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora si se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Batrana la 07 octombrie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 6 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:0
Abtineri:0