HOTĂRÂREA NR.31/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. BĂTRÂNA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.31/2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. BĂTRÂNA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare

Consiliul Local al comunei Batrana;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr.83/10.08.2021 al primarului comunei Batrana prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D.aprobate prin H.C.J. 238/22.12.2020.
-Proiectul de hotarare cu nr.31/10.08.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. BĂTRÂNA să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA tarifele finale actualizate de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
-Raportul de specialitate cu nr.84/19.08.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.10/20.08.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadul consiliului local Batrana.
-Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 238/22.12.2020 privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara.
– Raportul nr. 1680/30.07.2021 al comisiei de analiză a tarifelor totale/finale de operare prin aplicarea influenței tarifelor practicate de către operatorul C.M.I.D. Bârcea Mare pentru zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru, constituită în cadrul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara în baza Deciziei Directorului Executiv nr. 22/27.07.2021.
– Solicitarea A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.1781/09.08.2021 către UAT zona 3 Centru privind aprobarea tarifelor totale/finale de operare prin aplicarea prevederilor OUG 74/2018.
– Adresa operatorului de colectare și transport desemnat în zona de colectare 3 Centru, S.C. BRAI CATA S.R.L., nr. 1251/22.07.2021, înregistrată la A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara cu nr. 1642/23.07.2021, formulată în temeiul disp. Art.10 alin. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/27.11.2018 și Fundamentarea costurilor C.M.I.D.și Transfer anexate.
– Hotărârea A.G.A. nr. 10 din 06.07.2021 pentru zona de colectare 3 Centru, prin care s-au aprobat tarifele diferentiate de colectare si transport a deseurilor municipale si similare care vor fi aplicate de catre operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L.
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat.
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
– prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
-prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin 1 si alin 2 lit d,alin 7 lit s ,art.139 alin 1,art.196, alin.1, lit.a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se mandatează reprezentantul U.A.T.BATRANA, dl HERCIU RADU ca în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,, să aprobe tarifele finale aplicate în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare din zona de colectare 3 Centru și încasate de către operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., incluzând costurile C.M.I.D., după cum urmează :
-Tarif deșeuri reziduale populație urban : 8,25 lei + TVA/pers/lună ( 6,79 lei + 1,46 lei costuri CMID)
– Tarif deșeuri reciclabile populație urban: 1,11 lei + TVA/pers/lună ( 0,93 lei + 0,18 lei costuri CMID)
-Tarif deșeuri reziduale populație rural : 4,58 lei + TVA/pers/lună ( 3,76 lei + 0,82 lei costuri CMID)
– Tarif deșeuri reciclabile populație rural : 1,23 lei + TVA/pers/lună ( 1,13 lei + 0,10 lei costuri CMID)
-Tarif deșeuri reziduale agenți economici și instituții publice : 443,75 lei + TVA/tonă ( 336,63 lei + 107,12 lei costuri CMID)
– Tarif deșeuri reciclabile agenți economici și instituții publice : 662,94 lei + TVA/tonă ( 527,74 lei + 135,20 lei costuri CMID)
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

Batrana la 30 august 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Paveloni Gheorghe

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR. 30/2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2021

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNEI BATRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 30/2021
privind aprobarea valorificării masei lemnoase
din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2021

Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2021
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana nr. 82/04.08.2021 prin care se propune aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2021;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.30/04.08.2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.85/20.08.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.9/30.08.2021 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local Batrana.
În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) , art.6 alin.(1), art.13, art.20 alin.(7) și art.45 alin.(4) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, ale Amenajamentului silvic al comunei Batrana și cele ale Deciziilor Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr.566/16.10.2018 si nr.706/19.10.2020 precum si Actul de punere in valoare nr. 2100126501920 –partida 39/2021
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin (14), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin.(1) lit.a),art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă volumul de masă lemnoasă ce poate fi recoltat în anul 2021 din fondul forestier al Comunei Batrana, în cotă de 399,06 m 3 din partida 39/2021.
Art.2. – Se aprobă valorificarea cotei prevăzute la art.1 , după cum urmează:
399,06 m 3 ca masa lemnoasa pe picior
Art.3. – Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă pe picior, care va fi valorificat în anul 2021 – in cota de 399,06 m 3 din partida 39/2021 să fie vânduți la licitație către agenți economici.
Art.4.Volumul de masa lemnoasa destinat agentilor economici va fi oferit spre vanzare pe picior “prin licitatie publica,cu preselectie,de tipul licitatie publica inchisa”,in conformitate cu prevederile legale in vigoare privitoare la vanzarea masei lemnoase destinate agentilor economici,de catre prestatorul de servicii silvice,in baza contractelor de prestari servicii silvice incheiate intre comuna Batrana si Directia Silvica Hunedoara prin Ocolul Silvic Dobra.
Art.5. – Se aprobă ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2021 din fondul forestier al Comunei Batrana sa fie cele prevazute in Decizia nr.706/19.10.2020 privind mentinerea preturilor de referinta pentru anul de productie 2021 la nivelul preturilor de referinta aferente anului de productie 2020 aprobate prin Decizia nr. 566/2018,cuprinzand anexele nr.1-5 a Directorului General al RNP – Romsilva pe specii/grupe de specii, grade de acccesibilitate, sortimente dimensionate și natura produsului.
Art.6. – Se aprobă prețul de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din fondul forestier al comunei Batrana in suma de 122 lei/m 3 pentru cota de 399,06 m3 din partida 39/2021.
Art.7. – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004
Art.8.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Ocolului Silvic Dobra,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana.

Batrana la 30 august 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Paveloni Gheorghe

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

HOTĂRÂREA NR. 24/2021 Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 24/2021
Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al comunei Batrana,
Examinând referatul de aprobare nr.64/04.06.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.24/04.06.2021 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.67/10.06.2021 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.3/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
In conformitate cu art.5 din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile art.67 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile HCL nr.11/2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana si estimarile pentru anii 2022-2024 precum si prevederile HCL nr.18/2021 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Batrana,judetul Hunedoara,pe anul 2021.
In temeiul prevederilor art.129 alin 1,art.139 alin 1,art.196 alin 1lit a,art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
H O T A R A S T E :
Art.1.Se aproba achizitionarea unui autoturism cu o capacitate cilindrica de pana la 1600 cmc,in limita sumei de 18.000 euro,inclusiv TVA , necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatilor publice locale la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Batrana şi de compartimentul financiar contabil.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0