HOTĂRÂREA NR.25/2021 privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.25/2021
privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA

Consiliul Local al Comunei Batrana, Judeţul Hunedoara,
Examinand referatul de aprobare înregistrat sub nr.68/10.06.2021 prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu., prin intermediul căreia se propune asocierea Comunei Batrana, prin Consiliul Local, cu unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară.
Tinand cont de proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei Batrana cu nr.69/14.06.2021 precum si avizul favorabil cu nr.4/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere dovada de disponibilitate denumire, nr. 189546 din 26.03.2021 eliberată de Ministerul Justiţiei.
Tinand cont de :
– prevederile art.136 alin.2 şi alin.4 din Constituţia României nr.1/2003, republicată;
– prevederile art.5-7 și art.20-272 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.1, precum și anexele nr.1-2 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv cadru și al statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
– dispozițiile art.1 alin.2 lit.f1, art.1 alin.3-4, art.2 lit.a și lit.v, art.4, art.6, art.8 – art.10, art.29 si art.33 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și
completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.21, art.24-25 şi art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.19 alin.1 lit.a, art.20 alin.1, art.30, art.35 și art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local ;
In temeiul prevederile art. 86 alin e,art.89 alin 1 si alin 2,art. 129 alin 2 lit d si alin 8 lit c ,art.139 alin 1 si alin 3 lit f,art.196 alin 1 lit a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. (1) Se aprobă asocierea Comunei Batrana , prin Consiliul Local al Comunei Batrana,în vederea constituirii „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, având ca obiect de activitate realizarii în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional de infrastructură, investiţii publice sau private, în servicii comunitare de utilităţi publice, educaţie, sănătate, mediu, turism, sport, ori furnizarea în comun a unor servicii publice locale de calitate şi eficiente.
Art.2.Se aprobă Actul Constitutiv si Statutul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” precum si datele de identificare ale reprezentantului Comunei BATRANA la Adunarea Generala a ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA, conform Anexelor nr.2-3-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA”, va avea sediul în Comuna Ghelari, strada Rusca, nr.5A, județul Hunedoara,
Art. 4. (1) Se aprobă participarea comunei Batrana , prin Consiliul Local al comunei Batrana la constituirea patrimoniului inițial al „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA” în cuantum de 2500 (douamiicincisutelei) lei.
(2)Se aprobă cotizația anuală a Comunei Batrana la susținerea activităților Asociației, în cuantum de 1.5 lei/locuitor/luna al Comunei Batrana
Art.5.Se împuternicește Primarul Comunei Batrana, domnul Herciu Radu, să semneze în numele și pentru Comuna Batrana Actul Constitutiv și Statutul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA
Art. 6. Se desemnează domnul primar Herciu Radu, să reprezinte Comuna Batrana în cadrul „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA”.
Art.7. Se mandatează ca în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare procedura la Notar şi Judecatoria Hunedoara, de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare consilier juridic, Ţent Sergiu, cetăţean român, născut la data de 15.03.1964 în Ghelari, jud. Hunedoara, domiciliat în sat Ghelari, str. Valea Caselor nr. 19, posesor al C.I. seria HD nr. 887739, eliberată de SPCLEP la data de 19.02.2018.
Art.8 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, primarului comunei Batrana şi ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ŢINUTUL PĂDURENILOR-HUNEDOARA şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul www.primaria-batrina.ro

Bătrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

 

H O T A R A R E A Nr. 23 /2021
privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.63/28.05.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.23/28.05.2021 privind modificarea HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.66/08.06.2021 al secretarului general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.2/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere ca dintr-o eroare materiala la art.62 alin 5 al HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana a fost calculata gresit indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate precum si anexa nr.11 privind detalierea calcularii majoritatii absolute si a majoritatii calificate in functie de numarul total al membrilor organului colegial , se impune modificarea acestora printr-un proiect de hotarare.
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă modificarea art.62 alin 5 din Anexa la HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana, si va avea urmatorul cuprins:
(5) Indemnizatia lunara pentru consilieri locali care participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula:

IL=a xIPx(0,45xPCL/NSCL+0,35xPCS/PSCS)

Art.2 .Se aproba modificarea anexei nr.11 la Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana conform anexei care face parte integranta dinh prezenta hotarare.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana sunt si raman in vigoare.

Art.4.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana sip e site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:6
Voturi impotriva:1
Abtineri:0


ANEXA Nr. 1 la
HCL nr.23/2021

Detalierea calculării majorităţii absolute şi a majorităţii calificate în funcţie de numărul total al membrilor organului colegial

Numărul total al membrilor organului colegial
Majoritatea absolută
Majoritatea calificată
9
5
7

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

HOTĂRÂREA NR.22/2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.22/2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,.

Consiliul Local al comunei Batrana;
Având în vedere referatul de aprobare nr.62/21.05.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/21.05.2021 prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Batrana în Adunarea Generală a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere:
Raportul de specialitate cu nr.65/07.06.2021 al compartimentului de resort precum si avizul favorabil cu nr.1/29.06.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
-Adresa nr.1094/19.05.2021 care conține atașat Nota de fundamentare nr.1093/19.05.2021 și Proiectul Notificării de Încălcare, transmisă de către aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și înregistrată la U.A.T Batrana cu nr.563/19.05.2021
– Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare nr. 1760//760/27.11.2018 de către Operatorul de colectare și transport desemnat prin Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor înJudeţul Hunedoara”,
-Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare având nr.1760/760/27.11.2018,
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat,
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara.
Ținând seama de prevederile legale în materie,respectiv:
-dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Legii nr. 211/2011privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare
-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit d si alin 7 lit s ,art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 li a ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1- Se mandatează reprezentantul UAT Batrana,dl Herciu Radu ca în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,,să aprobe demararea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Barcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, emiterea Notificării de Încălcare și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Notificarea de Încălcare.
Art. 2 -La expirarea termenului de 90 de zile acordat prin Notificare operatorului în vederea remedierii, se va face o analiză a situației concrete, a remedierilor realizate, a propunerilor înaintate de operator și/sau a obligațiilor neîndeplinite de către acesta ori îndeplinite necorespunzător.
Art. 3 – Aparatul tehnic al Asociației va înainta un rezumat al situației finale fiecărui membru asociat al Zonei de colectare 3 Centru/Bârcea Mare la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana ,secretarului general al comunei si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, ;

Batrana la 29 iunie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0