BIROUL ONLINE

Asistența socială

Asistenșa socială

În cadrul primăriei comunei Bătrâna funcționează un Compartiment de Asistență Socială.
Pentru probleme legate de asistența socială vă puteți adresa direct personalului din cadrul compartimentului Asistență Socială sau conducerii primăriei.

Programul de lucru al primăriei
și audiențe

Comunicări din partea primăriei în legătură cu asistența socială

HOTĂRÂREA NR.8/2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA

HOTĂRÂREA NR.8/2022
privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara

Consiliul local al comunei Batrana;
Analizând referatul de aprobare cu nr.16/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara prezentat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.8/25.01.2022 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu
Avand in vedere Hotararea nr.3/2021 a Adunarii Generale a Asociatiei Salvital Hunedoara si Statutul Asociatiei Salvital Hunedoara.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.19/03.02.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si de avizul favorabil cu nr.10/28.02.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 96 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Tinand cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 2 lit d), alin 7 lit o), alin. 14 , art. 139 alin 3 lit h),art.196 alin 1 lit a),art.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Se aprobă aderarea Comunei Batrana,prin Consiliul Local al comunei Batrana la Asociaţia « Salvital » Hunedoara, conform Statutului asociaţiei,actualizat.
Art.2 – Împuterniceşte primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei « Salvital » Hunedoara .
Art. 3.- Aprobă plata contribuției de 3 lei/locuitor al comunei Batrana/an, reprezentând contribuţia anuală la Asociaţia „Salvital” Hunedoara ce se va suporta din bugetul local al comunei Batrana.
Art. 4. Contributia se va calcula în functie de numarul de locuitori de la data de 1 iulie a anului anterior, comunicat oficial de Directia Judeteana de Statistica Hunedoara.
Art. 5. Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/2020 privind aderarea Comunei Batrana la Asociaţia “Salvital” Hunedoara.
Art.6. – Împuterniceşte pe primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,să reprezinte Consiliul local al comunei Batrana în Adunarea Generală a asociaţiei.
Art.7. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică :Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Asociaţiei « Salvital » Hunedoara,primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 28 februarie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

Reglementări în privința asistenței sociale

CREȘTEREA COPIILOR

 1. Actele necesare pentru acordarea indemnizației de naștere
  (Deschide documentul aici)
 2. Acte necesare delegare temporara a copiilor cu parinti plecati in strainatare
  (Descarcă documentul aici)
 3. Acte necesare acordării indemnizatiei crestere copil
  (Deschide documentul aici)
 4. HG 449/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (Descarcă documentul aici)
 5. Ordinul nr.1099 din 23.06.2016, privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din
  Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
  nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  (Descarcă documentul aici)

AJUTOR SOCIAL

 1. Acte necesare depunerii dreptului la ajutorul social
  (Descarcă documentul aici)
 2. Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
  (Descarcă documentul aici)
 3. Obligații ale persoanelor care beneficiază de ajutor social
  (Deschide documentul aici)
 4. Hotărârea CL/2019, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2019.
  (Deschide documentul aici)
 5. Declarație de venituri obținute din munci ocazionale de către beneficiarii de ajutor social
  (Descarcă formularul aici)

  SUSȚINEREA FAMILIEI

 1. Acte necesare pentru alocatia de sustinere a familiei
  (Descarcă documentul aici)
 2. Cerere privind emitere ordinului de protectie
  (Descarcă documentul aici)
 3. Obligațiile persoanelor care beneficiază de alocație pentru susținerea familială
  (Deschide documentul aici)
 4. Actele necesare pentru înregistrarea decesului
  (Deschide documentul aici)

  PERSOANE CU HANDICAP

 1. Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap
  (Descarcă documentul aici)
 2. Acte necesare pentru angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap
  (Descarcă documentul aici)
 3. Acte necesare privind acordarea rovignetei persoanelor adulte cu handicap
  (Descarcă documentul aici)
 4. Obligațiile persoanelor care beneficiază de indemnizația ”Persoană cu handicap grav”
  (Deschide documentul aici)
Print Friendly, PDF & Email