BIROUL ONLINE

Asistența socială

Asistenșa socială

În cadrul primăriei comunei Bătrâna funcționează un Compartiment de Asistență Socială.
Pentru probleme legate de asistența socială vă puteți adresa direct personalului din cadrul compartimentului Asistență Socială sau conducerii primăriei.

Programul de lucru al primăriei
și audiențe

Comunicări din partea primăriei în legătură cu asistența socială

H O T A R A R E A Nr. 11/2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 11/2022
privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Batrana
Judeţul Hunedoara

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana, cu nr.23/din 07.02.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana, pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.11/07.02.2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
In conformitate cu :
-prevederile art.113 si art.118 din Legea asistentei sociale nr.292/2011,cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Ordinului nr. 1086/2018, privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– prevederile Anexei nr.3 la Hoărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
– dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.7 alin.(2) coroborat cu alin.(4) şi (12) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.29/14.03.2022 al compartimentului de asistenta sociala precum si avizul favorabil cu nr.13/31.03.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul Consiliului Local.
Avand in vedere adresa cu nr.296/14.03.2021 a institutiei noastre prin care a fost transmis proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana , pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022, pentru consultare catre DGASPC Hunedoara si adresa cu nr.17916/21.03.2022 a DGASPC Hunedoara privind punctul de vedere asupra proiectului transmis spre consultare.
Tinand cont de Procesul verbal de control nr.4518/AJPIS/151-SIS/20.07.2021 prin care au fost dispuse masuri ca urmare a neconformitatilor constatate fata de prevederile legislatiei din domeniul asistentei sociale cum ar fi elaborarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local prevazut prin HG nr.797/2017 precum si de adresa nr.8018/AJPIS/983SIS/03.12.2021 prin care termenul de indeplinire a masurilor dispuse prin procesul verbal mentionat mai sus se prelungesc pana la 31.03.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.”d”coroborat cu alin.(7),lit.”b”și lit.”p”, art.139 alin.(1),art.196 alin.1 lit.”a”, art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2024 la nivelul comunei Batrana, conform Anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Aprobă Planul local de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din bugetul comunei Batrana pentru anul 2022, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Batrana, prin Compartimentul Asistență Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana.
Art.4.-Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ,în termenul legal prevăzut de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Asistență Socială si se afişează la sediul Consiliului local al comunei Batrana și se publică pe pagina de internet, la adresa www.primaria-batrina.ro,sectiunea Monitorul Oficial Local.

Batrana la 31 martie 2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1
la Hotărârea nr.11/2022

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE
LA NIVELUL COMUNEI BATRANA, JUDEŢUL HUNEDOARA ,
pentru perioada 2022-2024

Capitolul I
Consideraţii generale

Consideraţii generale.
Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Batrana , judeţul Hunedoara, pentru perioada 2022-2024 şi a unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta.
Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Batrana, judeţul Hunedoara, pentru perioada 2022-2024 se elaborează în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 115, alin. 1, litera b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4, din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor de pe raza comunei Batrana, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean.
Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Definiţie
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Scop
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna Batrana.
Legislaţie
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020
Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârsnice 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 – 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora
Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020
Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 privind aprobarea Strategiei naţionale de promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021
Proiectul Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2021-2027
Proiectul Strategiei nationale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 2021-2027
Proiectul Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei post 2020(2021-2027)

5. Date statistice
Populaţia comunei Batrana, jud. Hunedoara, la data de 1 iulie 2021 este de 97 locuitori, dintre care 55 bărbaţi, iar 42 femei, cu fluctuaţii şi schimbări, plecări/reveniri din străinătate, tendinţa fiind de o uşoară descreştere. Activitatea principală a comunei este agricultura şi creşterea animalelor.
Reţeaua de unităţi medicale- pe raza comunei nu exista unitati medicale
Unităţi de învăţământ: -pe raza comunei nu exista unitati de invatamant

6. Prestaţii sociale

Tipul prestaţiei

2019

2020

2021

Ajutor soc. pe L. 416/2001 (VMG)

1 dosar

0 dosare

0 dosare

Alocaţii de susţinere familială

0 dosare

0 dosare

0 dosare

Alocaţii de stat

0 dosare

2 dosare

0 dosare

Ajutoare de urgenţă

Ajutoare de încălzire

Alte tipuri de ajutoare:…………..

7. Servicii sociale
Servicii destinate copiilor aflaţi în situaţii de risc
Numărul de copiii de pe raza comunei Batrana care sunt în sistemul de protecţie specială, de plasament familial si plasament la asistent maternal profesionist sau se află în monitorizarea Compartimentului de asistenţă socială:
a) nr. 0 copii
b) nr. 0 copii cu părinţii/părintele plecat la muncă în străinătate
c) nr. -0 copiii cu tutelă
d) alte cazuri/situaţii-dacă mai există în monitorizare pe raza comunei
Servicii destinate persoanelor cu handicap

Număr persoane cu Certificate de handicap de pe raza comunei Batrana

2019

2020

2021

5

5

4

Persoane cu handicap grav cu asistenţi personal

2019

2020

2021

0

0

0

Persoane cu handicap grav cu indemnizaţii

2019

2020

2021

6

6

5

Capitolul II
Principii şi valori

Principiile care stau la baza strategiei sunt:
Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei/oraşului/municipiului.
Obiectivitate şi imparţialitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate.
Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei Batrana.
Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.
Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile
Respectarea demnităţii umane
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic.
Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.

Valorile care stau la baza strategiei sunt:
Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.
Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.
Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale.
Confidenţialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane.

Capitolul III

Obiective, grupul ţintă şi problemele sociale ale categoriilor
cuprinse în grupul ţintă

Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Batrana.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Batrana;
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Gurasada , iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

La nivelul comunei Batrana a fost identificat un Grup ţintă (categorii de beneficiari) după cum urmează:
A. Copii şi familii aflate în dificultate
B. Persoane vârstnice
C. Persoane cu handicap
D. Alte persoane în situaţii de risc social

Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
familii monoparentale;
familii tinere;
copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) probleme de sănătate;
e) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
sănătatea precară;
venituri mici în raport cu necesităţile;
izolare, singurătate;
capacitatea scăzută de autogospodărire;
absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
nevoi spirituale;

Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
lipsa locurilor de muncă protejate;
lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
atitudinea discriminatorie a societăţii;
situaţia materială precară;
absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Batrana care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalul 2022-2024, sunt:
După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.;
După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
După regimul de asistare:
c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc. (existente la nivel de judeţ);
c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale (existente la nivel de judeţ);
După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
d1) la domiciliul beneficiarului;
d2) în centre de zi;
d3) în centre rezidenţiale;
d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
d5) în comunitate;
După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:
f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
f3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.

[pdf-embedder url=”https://primaria-batrina.ro/wp-content/uploads/2022/03/HCL-nr.11-din-31-martie-2022_planul_de_actiune.pdf” title=”HCL nr.11 din 31 martie 2022_planul_de_actiune”]

Batrana la 31 martie 2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Moldovan Cornel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

Reglementări în privința asistenței sociale

CREȘTEREA COPIILOR

 1. Actele necesare pentru acordarea indemnizației de naștere
  (Deschide documentul aici)
 2. Acte necesare delegare temporara a copiilor cu parinti plecati in strainatare
  (Descarcă documentul aici)
 3. Acte necesare acordării indemnizatiei crestere copil
  (Deschide documentul aici)
 4. HG 449/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (Descarcă documentul aici)
 5. Ordinul nr.1099 din 23.06.2016, privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din
  Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
  nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  (Descarcă documentul aici)

AJUTOR SOCIAL

 1. Acte necesare depunerii dreptului la ajutorul social
  (Descarcă documentul aici)
 2. Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
  (Descarcă documentul aici)
 3. Obligații ale persoanelor care beneficiază de ajutor social
  (Deschide documentul aici)
 4. Hotărârea CL/2019, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2019.
  (Deschide documentul aici)
 5. Declarație de venituri obținute din munci ocazionale de către beneficiarii de ajutor social
  (Descarcă formularul aici)

  SUSȚINEREA FAMILIEI

 1. Acte necesare pentru alocatia de sustinere a familiei
  (Descarcă documentul aici)
 2. Cerere privind emitere ordinului de protectie
  (Descarcă documentul aici)
 3. Obligațiile persoanelor care beneficiază de alocație pentru susținerea familială
  (Deschide documentul aici)
 4. Actele necesare pentru înregistrarea decesului
  (Deschide documentul aici)

  PERSOANE CU HANDICAP

 1. Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap
  (Descarcă documentul aici)
 2. Acte necesare pentru angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap
  (Descarcă documentul aici)
 3. Acte necesare privind acordarea rovignetei persoanelor adulte cu handicap
  (Descarcă documentul aici)
 4. Obligațiile persoanelor care beneficiază de indemnizația ”Persoană cu handicap grav”
  (Deschide documentul aici)
Print Friendly, PDF & Email