DISPOZIŢIA NR. 23/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PROPRIU PRIVIND MĂSURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII EMISE DE PRIMARUL COMUNEI BATRANA ,JUDETUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 23/2021

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PROPRIU PRIVIND MĂSURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII EMISE DE PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Analizând referatul nr. 78/19.07.2021 emis de secretarul general al comunei prin care se propune emiterea dispozitiei privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice ,organizatorice ,termenele si circulatia proiectelor de dispozitii emise de primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara,dl Herciu Radu.
Având în vedere prevederile Anexei nr.1 la OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificariel si completarile ulterioare precum si dispozitiile art.84 din Legea nr.24/2000,republicata,privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) si alin 2 lit c,art.196 alin 1 lit b,art.197 alin 4 si 5,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se aproba Regulamentul propriu privind masurile metodologice ,organizatorice ,termenele si circulatia proiectelor de dispozitii emise de primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara, cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana .
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunica Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara ,Primarului comunei Batrana si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei la sectiunea Monitorul Oficial Local.

Batrana la 20 iulie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina