DISPOZIŢIA NR. 10/2022 Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 10/2022

Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Analizând referatul de specialitate cu nr. 56/27.05.2022 emis de secretarul general al comunei prin care se propune desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se desemneaza ca persoana responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara, doamna Barb Camelia Cosmina ,secretarul general al comunei Batrana .
Art.2. (1) Persoana desemnata in acest sens are urmatoarele atributii :
-primeste si inregistreaza petitiile in registrul special de evidenta
-verifica existenta datelor de identificare a petitionarului
-intocmeste si remite adrese de inaintare a petitiilor catre compartimentele de specialitate,in functie de obiectul acestora,cu precizarea termenului de solutionare
-cerceteaza si analizeaza in detaliu aspectele semnalate in petitie si formuleaza raspunsul in care se va indica,in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate
-asigura semnarea adreselor de inaintare catre petenti de primar sau persoana imputernicita de acesta
-in cazul in care analizarea aspectelor sesizate necesita o cercetare mai amanuntita ,solicita printr-un referat aprobat de conducatorul institutiei prelungirea termenului de solutionare cu cel mult 15 zile
-urmareste respectarea termenelor de solutionare a petitiilor de catre compartimentele de specialitate
-intocmeste adrese de inaintare a raspunsurilor catre petenti
-in termen de 5 zile de la inregistrare,intocmeste adrese de inaintare a petitiilor gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si aduc la cunostinta petentilor,in scris,despre aceasta
-expediaza raspunsurile catre petenti
-arhiveaza petitiile conform nomenclatorului dosarelor de arhiva
-preda petitiile la arhiva conform reglementarilor legale
(2) Fisa postului persoanei nominalizate la art.1 al prezentei dispozitii se va completa cu noile atributii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Batrana si persoana desemnata la art.1.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunica Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara ,Primarului comunei Batrana , doamnei Barb Camelia Cosmina si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 30 mai 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretargeneral al comunei,
Barb Camelia Cosmina