REGISTRU PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR CL AL COMUNEI BATRANA PE ANUL 2022

Registru hotarari 2022

H O T A R A R E A Nr.22/2022 Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.22/2022
Privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Batrana, dl Herciu Radu, prin care se ia act de incetarea de drept, prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.22/13.05.2022 privind constatarea incetarii de drept,prin deces,a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.52/16.05.2022 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.24/31.05.2022 al comisiei de specialitate Juridica din cadrul consiliului local.
Luand in considerare prevederile art.56 alin 2 lit l din Regulamentul de Organizare si Functionare a consiliului local al comunei Batrana aprobat prin HCL nr.10/2021 precum si Referatul constatator cu nr.451/02.05.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei Batrana.
In temeiul prevederilor art.204 alin 2 lit l , alin 6 si alin .10 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza pevederilor art.129 alin 1, art.139 alin 1 ,art.196 alin 1 lit b ,art.197 alin 4 si alin 5,art.199 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T A R A S T E :

Art.1.Consiliul Local al comunei Batrana ia act cu privire la incetarea de drept ,inainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Costa Radu ales pe lista candidatilor Partidului National Liberal.
Art.2.Se declara vacant locul de consilier local al domnului Costa Radu in Consiliul Local Batrana ,acesta urmand a fi completat cu supleantul de pe lista Partidului National Liberal .
Art.3 .Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta ,in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana,secretarului general al comunei si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Batrana.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

H O T A R A R E A Nr. 21/2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 21/2022
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.48/09.05.2022 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.21/09.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana, dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.50/11.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si de avizul favorabil cu nr.23/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a, art.196 alin.1. lit.”a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă contul anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021, conform anexelor nr.1-2,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrana 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0


HCL nr.21 din 31 mai 2022_anexa1_2

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022 Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 20 / 2022
Privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local
al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022

Consiliul local al comunei Batrana, jud. Hunedoara;

Avand în vedere referatul de aprobare nr. 45/20.04.2022 intocmit de primarul comunei Batrana din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.20/20.04.2022 privind aprobarea utilizarii sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana , pe anul 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.49/09.05.2022 al compartimentului financiar contabil precum si avizul favorabil cu nr.22/31.05.2022 al comisiei de specialitate Buget din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile :
art.1, alin.(2) ,lit. ,,a’’,art.14 alin 5 ,art. 19 , art. 20 si art. 58, alin. (1), lit. ,,a’’ din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. b), alin. (4) ,lit. a), ale art. 139 alin.(3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit.a), art. 197 alin.(4) si (5) ,art.198 alin (1) si 92) precum si art. 243, alin.(1) , lit. a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 – Aprobă utilizarea sumei de 68,00 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma totala de 605,09 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local al comunei Batrana, pe anul 2022, pentru obiectivul de investitie, dupa cum urmeaza:
– Montat corp de iluminat cu panou fotovoltaic in satele Piatra,Răchițaua si Fața Roșie,comuna Batrana , suma de 68,00 lei
Art.2. –(1) Se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2022,la partea de cheltuieli ,dupa cum urmeaza:
+68,00 mii lei la Cap. 70.02.-Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 70.02.06- Iluminat public si electrificari rurale – titlu 70 – Cheltuieli de capital – 71.Active nefinanciare – 71.01 – active fixe – alin.71.01.30- Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) , urmand ca, cheltuielile totale ale bugetului local sa fie in suma de de 1923,00 mii lei
(2) Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2022 prevazuta in anexa nr.2,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului judeţului Hunedoara, primarului comunei Batrana, comparimentului financiar contabil si se aduce la cunostință publica prin afișare la sediul primariei.

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenţi : 7 din totalul de 9, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta, art. 5 lit.ee) – 5 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi împotrivă:0
Abtineri:0


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 20/2022

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA RECTIFICAT PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 1155,00 1155,00
A.CHELTUIELI CURENTE 1155,00 1155,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 591,00 591,00
BUNURI SI SERVICII 453,00 453,00
AJUTOARE SOCIALE 111,00 111,00
1.AUTORITATI PUBLICE 1024,00 1024,00
Cheltuieli total 1024,00 1024,00
Cheltuieli curente 1024,00 1024,00
din care
Ch.de personal 591,00 591,00
– ch cu salariile 570,00 570,00
-salarii de baza 500,00 500,00
-ind consilieri 65,00 65,00
-indemnizatie de delegare______________5,00___________________________________5,00
-vouchere de vacanta__________ ______6,00____________________________________6,00
Contributie asiguratorie pentru munca__15,00____________________________________15,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 433,00 433,00
-Furnituri birou 5,00 5,00
-Iluminat 7,00 7,00
-Carburant________________________15,00 ___________________________________ 15,00
-Posta,telefon 3,00 3,00
-Materiale si pres serv 65,00 ____________ ______ 65,00
– Alte bunuri si serv 48,00 48,00
-Reparatii curente_________________100,00 _________ __________________100,00
Deplasari 20,00 20,00
Carti si publicati___________________3,00 _________________________________ ___3,00
-Alte cheltuieli 167,00 167,00

2.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE 20,00__________________________________20,00
Cheltuieli curente_________________ _20,00___________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii________ _20,00___________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________20,00____________________________________20,00

3. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 111,00 111,00
Finantare indemnizatii handicap 111,00 _________________________________ 111,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL nr. 20/2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRINA PE ANUL 2022
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Program Rectificat Total buget
2022 2022 2022
I CHELTUIELI TOTAL 700,00 +68,00 768,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 700,00 768,00

II LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA_____________________________0_____________+68,00______________68,00
Cheltuieli total 0 +68,00 68,00
Cheltuieli de capital 0 +68,00 68,00
din care
alte active fixe_____________________ _ 0____________ +68,00 ___________ 68,00

III TRANSPORTURI______________ 700,00____________________________700,00
Cheltuieli total 700,00 700,00
Cheltuieli de capital 700,00 700,00
din care
-alte active fixe________________________ 700,00_____________________________700,00

Batrana la 31 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR. 10/2022 Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 10/2022

Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Analizând referatul de specialitate cu nr. 56/27.05.2022 emis de secretarul general al comunei prin care se propune desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se desemneaza ca persoana responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei Batrana,judetul Hunedoara, doamna Barb Camelia Cosmina ,secretarul general al comunei Batrana .
Art.2. (1) Persoana desemnata in acest sens are urmatoarele atributii :
-primeste si inregistreaza petitiile in registrul special de evidenta
-verifica existenta datelor de identificare a petitionarului
-intocmeste si remite adrese de inaintare a petitiilor catre compartimentele de specialitate,in functie de obiectul acestora,cu precizarea termenului de solutionare
-cerceteaza si analizeaza in detaliu aspectele semnalate in petitie si formuleaza raspunsul in care se va indica,in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate
-asigura semnarea adreselor de inaintare catre petenti de primar sau persoana imputernicita de acesta
-in cazul in care analizarea aspectelor sesizate necesita o cercetare mai amanuntita ,solicita printr-un referat aprobat de conducatorul institutiei prelungirea termenului de solutionare cu cel mult 15 zile
-urmareste respectarea termenelor de solutionare a petitiilor de catre compartimentele de specialitate
-intocmeste adrese de inaintare a raspunsurilor catre petenti
-in termen de 5 zile de la inregistrare,intocmeste adrese de inaintare a petitiilor gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si aduc la cunostinta petentilor,in scris,despre aceasta
-expediaza raspunsurile catre petenti
-arhiveaza petitiile conform nomenclatorului dosarelor de arhiva
-preda petitiile la arhiva conform reglementarilor legale
(2) Fisa postului persoanei nominalizate la art.1 al prezentei dispozitii se va completa cu noile atributii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Batrana si persoana desemnata la art.1.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunica Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara ,Primarului comunei Batrana , doamnei Barb Camelia Cosmina si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 30 mai 2022

PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretargeneral al comunei,
Barb Camelia Cosmina

REGISTRU PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTARARI ALE CL AL COMUNEI BATRANA PE ANUL 2022

Registru proiecte de hotarari 2022

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de – consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BATRANA

ANUNŢ

Primăria comunei Batrana, judetul Hunedoara, cu sediul în sat Batrana, nr.55, anunţă organizarea în data de 17 iunie 2022 ora 11:00, a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara,pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul consta in trei probe succesive:
– Selectia dosarelor de inscriere;
– Proba scrisa, care consta in redactarea unei lucrari;
– Interviul , in cadrul careia se testeaza abilitatile , aptitudinile si motivatia candidatilor;

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant :

  • Conditii generale: conditiile prevazute de art.465.alin.(l) din O.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Conditii specifice:
    – studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinte economice;

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Batrana in perioada 16 mai 2022 – 06 iunie 2022 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
a) |[e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
|[f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
b) |[j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. (text în vigoare până la 21 iulie 2020) ]|
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Batrana astfel:

  • Proba scrisă – 17 iunie 2022 ora 11:00
  • Interviul – data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Batrana.

Atribuţiile postului sunt următoarele:

– participa, alaturi de seful ierarhic, la realizarea in conformitate cu dispozitiile legale a activitati desfasurate la nivelul serviciului coordonat;
– verifica si analizeaza legalitatea propunerilor, centralizeazã datele, urmareste incadrarea lor in sursele de venituri;
– intocmeste lucrarile si supune spre aprobare sefului ierarhic proiectul de buget cu impartirea pe capitolele executiei bugetare, repartizarea pe trimestru;
– verifica si analizeaza solicitarile de modificare a bugetului Primariei si face recomandari sefului ierarhic;
– efectueaza analize pe baza de studii de eficienta economica si propune sefului ierarhic virarile de credite, cat si solutiile legale pentru utilizarea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local;
– participa la fundamentarea economico–financiara a unor programe si proiecte ale Primariei, urmarind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local;
– urmareste si asigura atragerea la bugetul local a tuturor resurselor de venituri stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna gestionare si executare a bugetului local;
– verifica propunerile pentru stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe locale, taxe speciale, in conditiile legii;
– participa la activitatea de verificare financiar-gestionara a patrimoniului propriu al unitatilor subordonate;
– participa la intocmirea raportului anual de incheiere a executii bugetare pe care il supune spre aprobare ordonatorului de credite;
– raspunde de administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare;
– participa la activitatea de autoevaluare a sistemul de control intern managerial de la nivelul serviciului.
– organizează şi conduce contabilitatea cronologic şi sistematic, atât sintetic, cât şi analitic, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi;
– întocmeşte situaţiile de raportare financiară (bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, contul de execuţie bugetară şi anexele la bilanţ, lunar, trimestrial şi anual;
– întocmeşte şi înaintează către biroul Contabilitatea Instituţiilor Bugetare în termenul prevăzut de lege lunar monitorizarea cheltuielilor salariale pe fiecare buget şi pe fiecare capitol în parte,
-întocmeşte şi depune lunar declaraţia unică 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
-întocmeşte corespondenţa necesară deblocării garanţiilor de bună execuţie, precum şi de restituire sau compensare a garanţiilor de participare la licitaţie;
– coordonează şi verifică activitatea desfăşurată la casieria unităţii;
– întocmeşte dispoziţii bugetare pentru ordonatorii secundari de credite;
– întocmeşte formele pentru efectuarea plăţilor în numerar sau prin conturi bancare;
– organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale, în situația în care titularul cu drept de a acorda viza CFP desemnat de către conducătorul unității se află în imposibilitate de a acorda viza;
– întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;
– fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile din unitate;
– urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
– fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli precum şi propunerile de rectificare ale acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
– organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti;
– verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer şi de casare a bunurilor;
– verifică şi regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile;
– întocmeşte statele de plată, state pentru indemnizaţiile de concediu;
– întocmirea foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în dotarea primăriei, a fişelor activităţii zilnice pentru toate utilajele şi autovehiculele;
– urmăreşte încadrarea în normele de consum la carburanţi;
– întocmeşte note de recepţie, bonuri de consum;
– organizează, îndrumă, coordonează activităţile de stabilire a impozitelor, taxelor şi a altor venituri de la bugetul local şi a veniturilor proprii;
– urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenul stabilit de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice şi persoane juridice;
– asigură coordonarea generală şi aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice;
– propune spre avizare scutiri de impozite şi taxe în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– operează toate încasările de venituri ale bugetului local efectuate prin bancă;
– urmăreşte contractele de concesiuni şi închirieri, emite la termenele stabilite în contract facturile pentru concesiuni şi închirieri;
– efectuează plăţi prin casieria unităţii: drepturi salariale, deplasări, diurne, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, ajutoare sociale, cheltuieli materiale;
– ţine evidenţa cheltuielilor poştale privind corespondenţa;
întocmeşte foile de vărsământ pentru depuneri la bancă;
– arhivează documentele create la nivelul compartimentului, conform Nomenclatorului arhivistic;
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la pct.1 în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica va cuprinde bibliografia integral.
Bibliografia stabilită în vederea organizării concursului:

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea contabilității nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare
7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare
8. Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventive,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana de contact:

Dobra Marius Florin, referent in cadrul Primariei comunei Batrana,
tel 0749717135, email: primariabatrana@gmail.com

PRIMAR
HERCIU RADU

DISPOZIŢIA NR. 8/ 2022. privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 8/ 2022.
privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere referatul cu nr.47/06.05.2022 al secretarului general al comunei prin care se propune emiterea dispozitiei privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Tinand cont de adresa cu nr.3784/27.04.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara si de adresa cu nr. 1009/04.05.2022 a Primariei comunei Toplita.
In conformitate cu prevederile art.618 alin 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.25-30 si art.42 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispozitiillor art.155, alin.(1) lit.e) , art.196, alin.(1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:
D I S P U N E:

Art. 1: – Constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara,in urmatoare componenta :
Preşedinte – Miclaus Alexandra -consilier ,Institutia Prefectului judetul Hunedoara
Membrii -Nita Otilia – consilier ,Institutia Prefectului judetul Hunedoara
-Lucaci Larisa Elena,consilier superior ,Primaria comunei Toplita

Secretar -Dobra Marius Florin– referent superior Primaria comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Art.2. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, presedintelui, membrilor, secretarului comisiei si se aduce la cunostiinta publica prin afisarela sediul primariei.

Batrana la 10 mai 2022
PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 7/ 2022

privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI BATRANA, JUDETUL HUNEDOARA;
Avand in vedere referatul cu nr.46/06.05.2022 al secretarului general al comunei Batrana prin care se propune emiterea dispozitiei privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Tinand cont de adresa cu nr.3784/27.04.2022 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara.
In conformitate cu prevederile art.618 alin 5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare; ale art.25-30 si art.42 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul dispozitiillor art.155, alin.(1) lit.e) , art.196, alin.(1) lit.b) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

D I S P U N E:

Art. 1: – Constituie comisia de concurs pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de concurs şi a cunoştinţelor candidaţilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara în următoarea componenta:

Preşedinte Szasz Manuela, consilier juridic ,Institutia Prefectului Judetul Hunedoara
Membrii – Ciucurita Paul Andrei – consilier juridic , Institutia Prefectului Judetul Hunedoara;
-Barb Camelia Cosmina ,secretar general Primaria comunei Batrana

Secretar -Dobra Marius Florin– referent superior Primaria comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Art. 2 Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 – Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, presedintelui, membrilor, secretarului comisiei si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 10 mai 2022
PRIMAR,
Herciu Radu

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina