HOTĂRÂREA NR. 21/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 21/2021
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2021
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.58/06.05.2021 cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.21/06.05.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.60/10.05.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.597/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Ţinând cont de prevederile art.370,art.371,art.372,art.385 alin (3),art.409 alin (1) si art.534 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 1administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum și de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Luând în considerare referatul de aprobare prin care se impune aprobarea noii organigrame si a statului de functii datorita mai multor modificări în cadrul Primăriei comunei Batrana dupa cum urmeaza:
– în urma concursului de promovare in functia publica de conducere specifica de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara , organizat în data de 28.01.2021 , doamna Barb Camelia Cosmina a fost declarată admisa, conform raportului final nr.157/28.01.2021, întocmit de comisia de examinare;
-tinand cont de Dispozitia nr.5/01.02.2021 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare al d-nei Barb Camelia Cosmina în funcţia publica de conducere specifica de secretar general al comunei Batrana din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
-tinand cont de Dispozitia nr.33/30.10.2020 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Pascotesc Ciprian Sergiu,functionar public de executie,clasa I,grad professional asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara ca urmare a urmare a alegerii intr-o functie de demnitate publica si totodata respectand prevederile HCL nr.27/2020 privind alegerea viceprimarului comunei Batrana
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului judetul Hunedoara cu nr.2704/25.03.2021 referitoare la numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,care este de 10 posturi.
Tinand cont de adresa cu nr.3607/23.04.2021 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara prin care se solicita reanalizarea HCL nr.14/2021 si procedarea dupa caz la revocarea/modificarea/completarea corespunzatoare a acesteia conform prevederilor legale in materie.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 .Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana conform Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Primarul Comunei Batrana, prin compartimentele de specialitate.
Art.4. La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotararii se revoca HCL nr.14/2021 privind aprobarea modificarii organigramei,a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
Art.5 La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari,se abroga Hotararea Consiliului Local al comunei Batrana nr.28/2019 prin care a fost aprobata organigrama,statul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Batrana.
Art.6 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Primarului Comunei Batrana,, Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Batrana și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul institutiei www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr 1 la HCL nr.21 din 28 mai 2021

HOTĂRÂREA NR. 20/2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20/2021
privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Batrana nr. 54 din 13.04.2021 prin care se propune aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local Batrana, motivat de necesitatea reglementării regimului juridic al iniţierii şi circulaţiei juridice a proiectelor de hotărâri, ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării autorităţii deliberative de la nivelul comunei Batrana, scopul final fiind respectarea prevederilor legale în materie de drept administrativ.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.20/13 aprilie 2021 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.57/29.04.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei Batrana precum si avizul favorabil cu nr.596/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Batrana.
În conformitate cu prevederile Părții a III-a și ale art. 1 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin.(2) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 punctul 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 și următoarele din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 84 coroborat cu art. 80 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 211 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Batrana, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţa consilierilor locali, a tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate şi la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana si secretarului general al comunei.

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa la HCL nr. 20/2021

Regulament
privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1 (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.
(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul local adoptă hotărâri, acte administrative cu caracter normativ sau individual, în limitele stabilite prin Constituția României sau lege și numai în domeniile în care are competențe și atribuții legale.
Art. 2 (1) Hotărârile Consiliului Local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu dispozițiile Constituției României, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alte acte normative în domeniu, precum și cu principiile ordinii de drept.
(2) La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate Legii, Hotărârilor și Ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.
(3) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.
Art. 3 Hotărârile consiliului local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea precum și a propriilor hotărâri.

Capitolul II
Inițierea, elaborarea, redactarea, structura și conținutul proiectelor de hotărâri

Art. 4 (1)În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâre pot fi inițiate de primar, de consilieri locali și de cetățeni, denumiţi în continuare iniţiatori.
(2) Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun/iniţiatori, cu sprijinul secretarului general al comunei Batrana și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 5 În elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ sau individual, după caz, se parcurg următoarele etape:
a) stabilirea obiectului și scopul reglementării;
b)stabilirea actelor normative care reglementează problematica respectivă și abilitatea consiliului local să stabilească măsuri pentru aplicarea lor;
c) culegerea și selectarea informațiilor;
d) prelucrarea și analizarea informațiilor;
e) elaborarea variantelor de soluție, delimitarea celor optime ca scop și posibilitate de înfăptuire.
Art. 6 (1) Redactarea unui proiect de hotărâre se face de către inițiator în conformitate cu normele de tehnică legislativă, cu sprijinul secretarului general al comunei Batrana și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în funcție de obiectul acestuia.
(2)Iniţiatorii au obligaţia de a prezenta alături de proiectul de hotărâre şi un referat de aprobare/raport, ca instrument de prezentare a proiectului şi de motivare a acestuia.
(3)Documentele prevăzute la alin. (2), ce stau la baza proiectului de hotărâre, iniţiat de primar sau de viceprimar,au la bază/în susţinere un referat al structurii/structurilor de specialitate care gestionează şi au atribuţii referitoare la ducerea la îndeplinire a situaţiei supusă dezbaterii şi aprobării consiliului local, la propunerea iniţiatorilor. Referatul structurii trebuie să conțină situația existentă, oportunitatea şi necesitatea, și respectiv motivele de fapt și de drept care au condus la necesitatea inițierii proiectului de hotărâre, soluția propusă precum și cadrul legal al acestuia. În cazul în care prin referat se propun impozite, taxe, tarife, plăți inclusiv în rate, dobânzi, chirii, redevenţe se va preciza baza de calcul a acestora, iar dacă este cazul, referatul va fi însoțit de anexe. Referatul împreună cu eventualele anexe la acesta, va fi semnat de cel care îl întocmește și de șeful ierarhic superior al acestuia, ca şef al structurii.
(4) Documentele de motivare se redactează într-un stil explicativ, clar, folosindu-se terminologia proiectului de act administrativ pe care îl prezintă.Motivarea trebuie să se refere la forma finală a proiectului de act normativ; dacă pe parcurs s-au adus unele modificări proiectului, ca urmare a propunerilor şi observaţiilor primite, în condiţiile legii, motivarea iniţială trebuie reconsiderată în mod corespunzător.
(5)Secretarul general al comunei Batrana trebuie să verifice dacă proiectele de hotărâri au fost elaborate conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(6)Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluţiilor legislative preconizate şi realizarea unei armonii interioare a actului administrativ redactarea textului proiectului trebuie precedată de întocmirea unui plan de grupare a ideilor în funcţie de conexiunile şi de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepţiei generale a reglementării, trebuind a fi avută în vedere sistematizarea ideilor în text și stil:
a) proiectul de hotărâre trebuie redactat într-un limbaj și un stil juridic specific normativ, concis, clar și precis, care să excludă orice echivoc;
b) se vor folosi cuvinte în înțelesul lor curent din limba română, cu evitarea regionalismelor; c) este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în limba română;
d) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicarea în text, la prima folosire;
e) utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmativă;
f) nu este permisă prezentarea unor explicații prin folosirea parantezelor;
g) referirea în proiectul de hotărâre la un alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a acestuia, a numărului sau a titlului și a datei publicării acestui act sau numai a categoriei juridice și a numărului, dacă astfel orice confuzie este exclusă.
Art. 7 (1) Părțile constitutive ale unui proiect de hotărâre se structurează astfel:
a) antet proiect, care conţine: inserarea denumirii judeţului – Județul Hunedoara, a unităţii administrativ-teritoriale – Comuna Batrana, a iniţiatorului – Primar, Consiliul Local, Iniţiativă cetăţenească,precum şi numărul de înregistrare şi anul proiectului de hotărâre, în scopul identificării;
b) titlul proiectului de hotărâre – trebuie să cuprindă denumirea proiectului de hotărâre, precum și obiectul reglementării exprimat sintetic, astfel: Proiect de hotărâre privind/pentru ……. Se interzice ca denumirea proiectului de hotărâre să fie aceeași cu cea a altui proiect de hotărâre în vigoare. În cazul în care prin hotărâre se modifică ori se completează o altă hotărâre, titlul va exprima operațiunea de modificare sau de completare a hotărârii avuta în vedere.
c)formula introductivă a proiectului de hotărâre constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea iniţiatorului – Primarul comunei Batrana, Viceprimarul comunei Batrana, Consilierul / consilierii locali …… , Cetăţenii precum şi temeiul în drept ce permite iniţierea proiectului;
d)formula introductivă a hotărârii,constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii emitente, tipul şi data şedinţei, temeiul juridic pe baza şi în executarea căruia actul a fost adoptat, astfel: Consiliul local al comunei Batrana, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă …. , la …. , în temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta hotărâre;
e) preambul – enunță în sinteză, scopul și după caz, motivarea proiectului de hotărâre, temeiul de fapt. În preambulul actului administrativ, in conditiile legii, se menționează referatul de aprobare al inițiatorului, numărul proiectului de hotărăre, raportul de specialitate al compartimentului de resort, respectiv avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Batrana, alte avize prevăzute de lege, după caz, precum și temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora proiectul de hotărâre a fost inițiat. Dacă se invocă ordine, instrucțiuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritățile administrației publice centrale și care nu sunt publicate în Monitorul Oficial, acestea se vor depune în copie conformă cu originalul, odată cu proiectul de hotărâre.
f) partea dispozitivă a actului administrativ – reprezintă conținutul propriu-zis al proiectului de hotărâre. Aceasta conţine un articol separat referitor la contestarea actului administrativ.
g) atestarea autenticității – proiectul de hotărâre se semnează de către inițiator și se avizează pentru legalitate de către secretarul general al comunei Batrana, se datează și se numerotează. Secretarului general îi revine și sarcina de a verifica dacă proiectul de hotărâre este conform cu prevederile legale, dacă se integrează organic în sistemul legislației și dacă nu depășește competența consiliului local.
(2) Elementul structural de bază al părții dispozitive îl constituie articolul. Acesta se utilizează în condițiile legii, se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârșitul hotărârii, cu cifre arabe. Dacă proiectul de hotărâre cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia „Articol unic „. Dacă actul administrativ modifică și/sau completează alt act numerotarea se face cu cifre romane, în condițiile legii.
(3) Alineatul este o sub diviziune a articolului, care de regulă este constituit dintr-o singură propoziție sau frază, dar dacă acest lucru nu este posibil se pot adăuga noi propoziții sau fraze, separate prin punct și virgulă. Alineatul se evidențiază printr-o ușoară retragere de la alinierea textului pe verticală. În hotărârile cu o anumită întindere, dacă un articol are unul sau mai multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză.
(4) Enumerările în textul unui articol sau alineat se prezintă distinct prin utilizarea literelor alfabetului românesc și nu prin liniuțe sau alte semne grafice.
(5) Ultimul articol dintr-un proiect de hotărâre va cuprinde în mod obligatoriu denumirea autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate de conținutul hotărârii, precum și ale compartimentelor de resort pentru a se asigura comunicarea lor.
Art. 8 (1) La redactarea textului unui proiect de hotărâre se pot folosi, ca și părți componente a acestuia, anexe care conțin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, desene, tabele, planuri sau alte asemenea.
(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotărâre reglementările ce trebuie aprobate de consiliul local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic.
(3) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în corpul proiectului de hotărâre și să se refere exclusiv la obiectivul determinant prin textul de trimitere.
(4) Textul-cadru de trimitere trebuie să facă, în finalul sau, mențiunea că anexa face parte integrantă din proiectul de hotărâre; dacă sunt mai multe anexe, în final se va include un articol distinct, cuprinzând aceeași mențiune, însoțită de nominalizarea expresă a tuturor anexelor.
(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere.
(6) Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care au fost enunțate în textul proiectului. Anexele la proiectul de hotărâre vor purta antetul acesteia precum și mențiunea „Anexa nr…..la Proiectul de Hotărâre nr…..din…..”.
Art. 9 În cazul regulamentelor, a normelor metodologice de aplicare a unui act, conţinutul acestora va fi sistematizat în următoarea ordine de prezentare a ideilor: dispoziţii generale sau principii generale; dispoziţii privind fondul reglementării; dispoziţii tranzitorii; dispoziţii finale.
Art. 10 Dispoziţiile generale cuprind prevederi care orientează întreaga reglementare, determină obiectul şi principiile acesteia.
Art. 11 (1) Dispoziţiile de fond cuprind reglementarea propriu-zisă a relaţiilor sociale ce fac obiectul actului normativ.
(2) Succesiunea şi gruparea dispoziţiilor de fond cuprinse în regulament sau norme metodologice de aplicare a unei hotărâri se fac în ordine logică, astfel reglementările de drept material să preceadă celor de ordin procedural, iar în caz de instituire de sancţiuni, aceste norme să fie plasate înaintea dispoziţiilor tranzitorii şi finale.
Art. 12 Dispoziţiile tranzitorii cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act, precum şi reglementări de corelare a celor două norme juridice, astfel încât punerea în aplicare a noului regulament sau normă să decurgă firesc şi să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive.
Art. 13 (1) Dispoziţiile finale cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului sau a normelor metodologice, data intrării în vigoare a acestuia, implicaţiile asupra altor acte normative ca: abrogări, modificări, completări, precum şi dispoziţia de republicare dacă este cazul.
(2) La hotărârea cu caracter temporar se va prevedea şi perioada de aplicare sau data încetării aplicării sale.
Art. 14 (1) Capitolele, titlurile, părţile se numerotează cu cifre romane, în succesiunea pe care o au în structura din care fac parte. Secțiunile şi paragrafele se numerotează cu cifre arabe.
(2) Titlurile, capitolele, secţiunile şi paragrafele se denumesc prin exprimarea sintetică a reglementărilor pe care le cuprind.
Art. 15 După intrarea în vigoare, pe durata existenței unei hotărâri pot surveni unele evenimente, precum: modificarea, completarea, revocarea/încetarea aplicabilității sau abrogarea.
Art. 16 (1) Modificarea constă în schimbarea expresă a textului unuia sau mai multor articole ori alineate, dându-le o nouă formulare. Pentru exprimarea normativă a intenției de modificare se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare. Proiectul de hotărâre se formulează utilizându-se sintagma „Se modifică art. …… din hotărârea nr. … privind … , care va avea următorul conținut/cuprins:”, urmată de redactarea noului text.
(2) Modificarea ori completarea unei hotărâri este admisă numai dacă nu se afectează concepția generală sau caracterul unitar al acestora, ori dacă nu privește întreaga sau cea mai mare parte a reglementărilor. În caz contrar, ele se înlocuiesc cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogate.
(3) În cazul în care se modifică sau se completează o altă hotărâre, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrându-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.
Art. 17 Reglementările de modificare și completare se încorporează în actul de bază la data intrării lor în vigoare, identificându-se cu acestea, iar intervențiile ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de bază.
Art. 18 (1) Completarea unei hotărâri constă în introducerea unei dispoziții noi, cuprinzând soluții și ipoteze suplimentare, care se adaugă elementelor structurate existente prin utilizarea următoarei formule de exprimare: „Se aprobă completarea hotărârii nr. … privind … , cu art. / alin. …, care se introduce după art … / alin. … și care va avea următorul conținut/cuprins: … „.
(2) Actul de completare poate să dispună renumerotarea articolelor actului completat și republicarea lui, sau ca acestea să dobândească numărul structurilor corespunzătoare din textul vechi, însoțite de un indice cifric pentru diferențiere.
Art. 19 Revocarea/încetarea aplicabilității unei hotărâri constă în retractarea actului administrativ valid prin care se pune capăt, se înlătură sau încetează efectele acestui act.
Art. 20 (1) Prevederile cuprinse într-o hotărâre, contrare unei reglementări de același nivel ulterioare sau de nivel superior, apărute ulterior, vor fi abrogate, în mod expres, cu referire la actul administrativ care se abrogă.
(2) Abrogarea poate fi totală sau parțială.
(3) În cazul abrogărilor parțiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la întregul act normativ, nu numai la textele rămase în vigoare.
(4)Abrogarea unei hotărâri, parțială sau totală, are întotdeauna caracter definitiv, nemaiputându-se repune în vigoare.
(5) Abrogarea poate fi dispusă, de regulă, printr-o prevedere distinctă în finalul unei dispoziții care reglementează o anumită problematică, dacă aceasta afectează reglementări conexe anterioare.
Art. 21 (1) Proiectele de hotărâri trebuie să fie însoțite de referate de aprobare întocmite de inițiatori, precum și de referatele întocmite potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul regulament și rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, rapoarte în care se vor arăta succint, după caz:
a) cerințele care justifică intervenția normativă, atât din punct de vedere al legalității și al oportunității, cât și al eficienței și eficacității;
b) efectele avute în vedere prin noua reglementare în funcție de obiectul reglementării precum și, după caz, influența acestuia asupra bugetului local al comunei Batrana;
c) fazele parcurse în pregătirea proiectelor, evidențiindu-se sursele de documentare, evaluări statistice, specialiștii consultanți și alte asemenea surse de informare utilizate;
d) referiri la avizele obținute și, după caz, influența acestora asupra proiectelor;
e) mențiuni, după caz, dacă se impune modificarea, completarea/revocarea/încetarea aplicabilității sau abrogarea unor hotărâri anterioare în materia respectivă de către consiliul local.
(2) Referatele de aprobare ale proiectelor de hotărâri se semnează de inițiatori.
(3) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.
Art. 22 (1) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează, conform procedurii stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Batrana, și se transmit de secretarul general al comunei Batrana:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.
(2) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, se face de către primar împreună cu secretarul general al comunei Batrana.
(3) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.
(4) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.
(5) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Batrana, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.
(6) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
b) rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislația specială.
(7) Secretarul general al comunei Batrana asigură îndeplinirea condițiilor de la alin.(6) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
(8) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (6) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (3), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.
(9) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.
Art. 23 Proiectele de hotărâri însoțite de referatele de aprobare și raportul compartimentului de specialitate se transmit concomitent, în copie, autorităților și instituțiilor publice în vederea avizării acestora, dacă prevederile legale o impun, în funcție de obiectul reglementării, care au obligația să analizeze și să comunice inițiatorului eventuale observații și propuneri, în termenul stabilit de lege.
Art. 24 (1) După definitivare proiectele de hotărâre se prezintă de îndată secretarului general al comunei Batrana însoțite de documentele prevăzute la art. 22 alin. (6).
(2) Secretarul general al comunei Batrana transmite proiectele de hotărâri și celelalte documente comisiilor de specialitate în atribuțiile cărora se încadrează obiectul reglementarilor propuse în vederea avizării.
Art. 25 (1) Proiectele de hotărâri însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) și art. 22 alin. (6), lit. a), b) și d) se prezintă secretarului general al comunei Batrana în vederea avizării pentru legalitate, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Secretarul general al comunei Batrana va verifica îndeplinirea condițiilor de formă și de fond pentru fiecare proiect de hotărâre, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Dacă în urma analizei, secretarul general al comunei Batrana constată nerespectarea prevederilor unor acte normative de nivel superior, va restitui la inițiator și la compartimentele de resort proiectul de hotărâre și celelalte documente pentru a fi refăcute în concordanță cu propunerile și observațiile primite.
(4) După reanalizarea și refacerea acestuia, după caz, proiectului de hotărâre, inițiatorul și compartimentele de resort vor restitui secretarului general al comunei Batrana , proiectul de hotărâre reformulat în mod corespunzător sau îl vor retrage.
(5) În situația în care între inițiator și secretarul general al comunei Batrana care avizează proiectul de hotărâre există puncte de vedere diferite, proiectul de hotărâre va fi înaintat Consiliului local cu aviz nefavorabil care va fi anexat și prezentat în ședința Consiliului local.
(6) În situația în care avizul secretarului general al comunei Batrana este nefavorabil, acesta trebuie emis în scris și motivat.
Art. 26 Secretarul general al comunei Batrana prezintă primarului proiectele de hotărâri însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) și art. 22 alin. (6), lit. b), c) si d) în vederea însușirii și includerii lor pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local.
Art. 27 Procedura, principiile și regulile în asigurarea transparenței decizionale a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ este cea stabilită în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Batrana precum și în legislația specifică.

Capitolul III
Dezbaterea și adoptarea proiectelor de hotărâri

Art. 28 (1) Proiectele de hotărâri incluse pe ordinea de zi aprobată de consiliul local vor fi dezbătute și adoptate cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În situația în care o propunere sau un proiect de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local fără avizul secretarului general al comunei Batrana, președintele de ședință va solicita inițiatorului să motiveze lipsa acestuia pentru a da posibilitatea consilierilor să voteze în cunoștință de cauza.
(3) Nu ține loc de aviz de legalitate eventuala intervenție a secretarului general comunei Batrana în timpul dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali.
Art. 29 (1) Dezbaterea proiectului de hotărâre va fi precedată de prezentarea de către inițiator a referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, de către șeful compartimentului de resort a raportului de specialitate și a avizului comisiei de specialitate de către președintele acesteia, iar în lipsa acestuia de o altă persoană desemnată din cadrul comisiei.
(2) În cazul în care documentele arătate la alin. (1) au fost studiate de toți consilierii, la propunerea președintelui și cu votul majorității consilierilor, acestea nu se mai prezintă.
(3) Dezbaterea proiectelor de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.
(4) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de care ori acesta o solicită, în condițiile regulamentului de organizare si funcționare al consiliului local.
(5) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
(6) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului, în condițiile regulamentului de organizare si funcționare al consiliului local.
(7) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(8) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.
(9) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.
(10) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă,în condițiile regulamentului de organizare si funcționare al consiliului local. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.
(11) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al comunei Batrana.
(12) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al comunei Batrana își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.
(13) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al comunei Batrana supune spre aprobare procesul – verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.
(14) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al comunei Batrana , precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al comunei Batrana , după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.
(15) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al comunei Batrana ,afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a instituției o copie a procesului – verbal al ședinței, prin intermediul structurilor cu atribuții în materie de comunicare și relații cu publicul.
Art. 30 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
h) hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
i) hotărârile privind aplicarea de sancţiuni, în condiţiile legii, pentru consilierii locali;
j) hotărârea de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana.
k) hotărârile privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al comunei Batrana”, respectiv a certificatului de „Fiu/Fiică al/a comunei Batrana”.
(4) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimă, în condițiile legii și a regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin oricare dintre următoarele modalităţi:
a) prin ridicarea mâinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;
c) electronic.
(6)Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot sau mijloace electronice,în condițiile legii și a regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Batrana.
Art. 31 – (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al comunei Batrana.
(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă.
(3) Secretarul general al comunei Batrana nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
Capitolul IV
Comnunicarea, aducerea la cunoștință și intrarea în vigoare a actelor administrative

Art. 32 (1) Secretarul general al comunei Batrana comunică hotărârile prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.
(3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al comunei Batrana și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotărârile se aduc la cunoștință publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei Batrana , conform procedurilor și atribuțiilor dispuse de conducerea Primăriei comunei Batrana..
(5) Hotărârile se publică, pentru informare, în format electronic și în Monitorul Oficial Local.
Art. 33 (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.
(2) Aducerea la cunoștință publica a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Art. 34 (1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.
Art. 35 (1) După intrarea în vigoare a hotărârilor consiliului local, acestea pot fi supuse modificării, completării, abrogării, suspendării și republicării sau altele asemenea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul când se va interveni asupra unei hotărâri printr-unul din procedeele prevăzute la alin. (1) aceasta se va putea face numai în baza unei hotărâri a consiliului local și cu respectarea termenului stabilit în acest scop sau din proprie inițiativă, cu respectarea regulilor prevăzute în Cap. VI din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Orice intervenție asupra unei hotărâri a Consiliului Local făcută în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se va face tot printr-o hotărâre a consiliului local.

Capitolul V
Dispoziții finale

Art. 36 Referatele de aprobare și avizele originale, variantele și formele succesive ale proiectelor de acte care fac obiectul reglementării prin prezentul regulament, precum și originalul hotărârii se păstrează la secretarul general al comunei Batrana, astfel încât să se asigure cunoașterea întregului proces de elaborare a actelor respective.
Art. 37 (1) În situația în care împotriva unei hotărâri a consiliului local se introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, secretarul general al comunei Batrana va comunica aceasta de îndată inițiatorului și Consiliului local care vor reanaliza actul respectiv, pronunțându-se cu propuneri de menținere, de modificare și/sau completare ori revocare a acestora.
(2) Punctele de vedere ale inițiatorului proiectelor de hotărâre, ale Consiliului local și ale compartimentelor de resort, după caz, vor fi comunicate contestatarului.
(3) Primarul va lua măsuri pentru susținerea în fața instanțelor de judecată a prevederilor actelor ce fac obiectul contestațiilor.
Art. 38 Prevederile regulamentului se completează cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Batrana precum și cu alte dispoziţii cuprinse în acte normative specifice în vigoare sau care apar după adoptarea prezentului regulament.
Art. 39 Prezentul regulament poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii și cu respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


 

H O T A R A R E A Nr. 19/2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 19/2021
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.53/13.04.2019 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020.
Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.19/13.04.2021 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul de specialitate cu nr.56/23.04.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si de avizul favorabil cu nr.595/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a, art.196 alin.1. lit.”a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă contul anual de executie a bugetului local al comunei Batrana pe anul 2020, conform anexelor nr.1-2,care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil-juridic al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrana 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Viorel

SECRETAR GENERAL AL COMU NEI
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA HCL NR. 19/2021

H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 18/ 2021
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei BATRANA , Judeţul Hunedoara
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bătrana cu nr.52/13.04.2021 prin care se propune aprobarea programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judetul Hunedoara pentru anul 2021.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.18/13.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Bătrana ,judeţul Hunedoara pentru anul 2021,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Examinand raportul de specialitate cu nr.59/06.05.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.594/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice,ale art.3 alin 2 ,art.11 alin 4 ,art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016,cu modificarile si completarile ulterioare
Tinand cont de prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
In temeiul art.129 alin.2.lit ”b” ,alin.4. lit. „e”, art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.”a” ,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă Programul anual de achiziţii publice al comunei Bătrana,judeţul Hunedoara pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se împuterniceste primarul comunei Bătrana să numească prin dispoziţie comisia de evaluare pentru fiecare contract de achiziţie publică.

Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Bătrana,compartimentului financiar contabil,Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul www.primaria-batrina.ro la sectiunea Monitorul Oficial

Bătrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa la HCL nr. 18/2021
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE AL COMUNEI BATRANA PENTRU ANUL 2021

HOTĂRÂREA NR.17/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.17/2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.49/13.04.2021 al primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu ,din care rezulta necesitatea aprobarii Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.17/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.55/16.04.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.593/28.05.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), 139 alin. (1) ,art. 196 alin. (1) lit. a) ,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bătrâna, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. -.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3.–Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință public prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei și se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara și Primarului Comunei Bătrâna, prin grija secretarului general al comunei, în condițiile prevăzute de lege.

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel
Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 8 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr.1 la HCl 17/2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI BĂTRÂNA
Cod: ROF-01

Documentul de faţă este proprietatea Primăriei Comunei Bătrâna. Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul instituţiei. Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control.

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE

Art. 1. – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Bătrâna a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum și a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora se desfășoară activitatea specifică.
Art. 2. – Comuna Bătrâna este o unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Comuna posedă un patrimoniu propriu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Art. 3. – Administrația publică a Comunei Bătrâna se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, transparenței, legalității, cooperării, responsabilității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.
Art. 4. – Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei sunt: Consiliul local al Comunei Bătrâna, ca autoritate deliberativă și Primarul Comunei Bătrâna, ca autoritate executivă, organe alese conform legii.
Art. 5. – Consiliul local și Primarul funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.
Art. 6. – Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar general și aparatul propriu de specialitate al primarului. Primăria aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, gestionând problemele curente ale colectivității în care funcționează.
Art. 7. – Consiliul local al Comunei Bătrâna, la propunerea primarului, aprobă organigrama, numărul de personal al aparatului propriu, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, prin care se stabilesc competențele și atribuțiile personalului, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 8. – Autoritățile administrației publice locale ale Comunei Bătrâna au dreptul și capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.
Art. 9. – (1) Potrivit legii, Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din Codul administrativ;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din Codul administrativ, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.
(8) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales.
(9) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art. 10. – (1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative ,viceprimarului, secretarului general al UAT, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
(2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.
(3) Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, cu votul majorității absolute a consilierilor locali. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
(4) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(5) Viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar, în condiţiile legii, astfel:
coordonează și răspunde de activitatea personalului din serviciile de pază, precum și a personalului aparatului de specialitate din compartimentele subordonate, potrivit organigramei;
dispune măsurile necesare în domeniul gospodăririi localității;
dispune măsurile necesare pentru gestionarea deșeurilor, potrivit legii;
ia măsurile necesare pentru salubrizarea comunei;
întocmește programele de activitate și orice alte documente necesare, urmărește, supraveghează activitățile pentru lucrări, printre care salubrizarea locurilor publice, a cursurilor apelor și malurilor, curățarea islazurilor comunale de către concesionari sau chiriași, întreținerea spațiilor verzi, curățarea șanțurilor și podețelor, administrarea drumurilor locale, curtea interioară a Primăriei, lucrările la instituțiile de învățământ, precum și orice alte lucrări necesare;
efectuează instructajul, urmărește, supraveghează și dispune măsurile necesare pentru persoanele care au obligația prestării muncilor în folosul comunității, conform legislației în vigoare, pentru muncitorii, personalul de pază, conducătorii auto, personalul din serviciul de administrare a domeniului public și privat al comunei;
stabilește, urmărește, confirmă și întocmește documentele pentru persoanele ce prestează munca în folosul comunității;
ia măsurile necesare pentru amenajarea, administrarea spațiilor proprietate publică, islazurile comunale, pentru vânzarea produselor agricole;
efectuează constatări în teren pentru aspecte legate de fondul funciar, eliberarea atestatelor de producător, recepția lucrărilor în baza legislației privind autorizarea și disciplina în construcții, soluționarea petițiilor, întomește documentele necesare și ia măsurile care se impun;
exercită atribuțiile specifice de membru în Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;
este înlocuitorul de drept al primarului în lipsa acestuia, semnează și ștampilează adeverințele, certificatele și alte documente ce se emit în cadrul instituției, cu excepția celor care vizează activitatea de ordonator de credite bugetare, emiterea de dispoziții, autorizații, acte referitoare la referendum ori alegeri;
exercită orice alte atribuții stabilite de Consiliul local sau de primar.
Art. 11. – Atribuțiile Secretarului general al Comunei, conform art. 243 alin. (1) din Codul administrativ, sunt:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva UAT;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar, după caz.

Alte atribuții stabilite de Codul administrativ:
a) transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri documentele doveditoare în termenul prevăzut de lege, în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi (art. 114 alin. (4));
b) informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi (art. 114 alin. (5));
c) transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi, care au renunțat la mandat, în termenul prevăzut de lege (art. 115 alin. (2));
d) comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data şi ora şedinţei privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local (art. 116 alin. (3));
e) păstrează dosarul de constituire a consiliului local (art. 117 alin. (2));
f) transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie în cadrul termenului legal, precum şi o adresă de informare prin care propune validarea supleanţilor care au depus documentele prevăzute la art. 114 alin. (2) din Codul administrativ sau, după caz, invalidarea supleanţilor care nu au depus aceste documente (art. 119 alin. (4));
g) transmite de îndată confirmările primite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi, în condiţiile art. 114, sau a validării mandatelor supleanţilor, în condiţiile art. 119 sau art. 122 din Codul administrativ (art. 121 alin. (3));
h) transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ (art. 134 alin. (6));
i) redactează proiectul ordinii de zi, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii (art. 135 alin. (1));
j) înregistrează și transmite proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare:
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor; (art. 136 alin. (3));
k) asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi (art. 136 alin. (9));
l) semnează alături de președintele de ședință procesul-verbal al ședinței consiliului local, asumându-și responsabilitatea veridicității celor consemnate (art. 138 alin. (13) și (14));
m) supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare a consiliului local (art. 138 alin. (15));
n) numerotează și sigilează împreună cu președintele de ședință dosarul special al ședinței respective după aprobarea procesului-verbal (art. 138 alin. (16));
o) afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei, în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei (art. 138 alin. (17));
p) contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local. Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei (art. 140);
q) sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile de dizolvare a consiliului local (art. 143 alin. (2));
r) rezolvă problemele curente ale comunei, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii (art. 147 alin. (1));
s) elaborează referatul de încetare a mandatului primarului înainte de termen și îl transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situaţiei de încetare de drept a mandatului primarului (art. 160 alin. (7) și (8));
t) comunică prefectului actele administrative cu caracter normativ și individual (hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii. Hotărârile consiliului local se comunică primarului. Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii. Hotărârile şi dispoziţiile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local (art. 197);
u) înmânează legitimația primarului după depunerea jurământului de către acesta (art. 206 alin. (1));
v) înmânează legitimația viceprimarului după alegerea acestuia (art. 206 alin. (2));
w) îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente în condițiile legii (art. 243 alin. (2));
x) comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
1) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
2) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;
3) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. (art. 243 alin. (3));
y) îndeplinește, la cererea părţilor, acolo unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici următoarele acte notariale:
1) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
2) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată. (art. 243 alin. (8)).

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL

Art. 12. – Patrimoniul Comunei Bătrâna este alcătuit din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al localității, domeniului privat al acesteia, 1a care se adaugă drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.
Art. 13. – Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.
Art. 14. – Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, ce nu aparțin domeniului public, dobândite prim modalitățile prevăzute de lege.
Art. 15. – Consiliul local al Comunei Bătrâna hotărăște ce bunuri aparținând domeniului public sau privat să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori închiriate.
Art. 16. – Consiliul local hotărăște cu privire la cumpărarea și vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localității, în condițiile legii, având obligația inventarierii acestora.
Art. 17. – Consiliul local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lui societăților și instituțiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activități care satisfac cerințele cetățenilor din comună.

CAPITOLUL IV – BUGETUL ȘI ADMINISTRAREA ACESTUIA

Art. 18. – Finanțele Comunei Bătrâna se administrează în condițiile prevăzute de lege, în conformitate cu principiile autonomiei locale, anualității, specializării bugetare și echilibrului.
Art. 19. – Bugetul Comunei Bătrâna se elaborează, se aprobă, și se execută în condițiile legii.
Art. 20. – Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul local al Comunei Bătrâna, în limitele și condițiile legii,
Art. 21. – Bugetul local este alcătuit din venituri proprii obținute din taxe și impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinație specială, venituri obținute din împrumuturi inteme și exteme, precum și din alte surse.

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 22. – Aparatul de specialitate al primarului Comunei Bătrâna este organizat pe compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul local. Primarul, viceprimarul, secretarul general și aparatul de specialitate al primarului constituie Primăria, instituție publică cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului local și soluționează problemele curente ale Comunei Bătrâna.
Art. 23. – Întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către primar, compartimentele fiind subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului general care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce revin acestora în condiții de legalitate și eficiență.
Art. 24. – Primăria Comunei Bătrâna este structurată pe compartimente.
Art. 25. – Compartimentele nu au personalitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităților în numele cărora acționează.
Art. 26. – Primarul conduce, îndrumă și controlează activitatea compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei, conform atribuțiilor prevăzute de lege. Viceprimarul și secretarul îndrumă compartimentele funcționale conform atribuțiilor pe care le au potrivit legii și delegate de către primar.
Art. 27. – Aparatul propriu al Primarului Comunei Bătrâna are următoarea structură organizatorică:

1. Compartimentul financiar-contabil și juridic
2. Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului
3. Compartimentul agricol
4. Compartimentul asistență socială
5. SVSU
6. Guard

Art. 28. – Activitățile specifice compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Bătrâna sunt următoarele:

1. Compartimentul financiar-contabil și juridic
Se subordonează direct primarului comunei.

Atribuții:
Contabilitate
fundamentează pe baza unor studii și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, pe baza propunerilor venite din partea unităților din subordine, proiectul bugetului local al Comunei, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local, în vederea aprobării bugetului anual;
întocmește proiectul de buget pentru instituțiile de subordonare locală, pe baza datelor prezentate de aceștia și a indicatorilor de bază, anual și ori de câte ori au loc corecții și rectificări de buget pentru întocmirea bugetului local al Comunei în vederea supunerii aprobării ordonatorului principal de credite sau Consiliului local, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare;
centralizează și verifică propunerile instituțiilor din subordine privind realitatea, 1egalitatea și oportunitarea efectuării virărilor de credite între capitole sau între subdiviziunile clasificației bugetare în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite sau Consiliului local, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare;
transmite bugetul aprobat fiecărei unități bugetare de subordonare locală, anual și după caz după rectificările și corecțiile efectuate la bugetul local;
lunar, primește conturile de execuție ale unităților bugetare, pe care le verifică, le analizează și le centralizează, întocmind execuția bugetului local cu încadrarea în prevederile bugetare;
trimestrial primește dările de seamă trimestriale ale unităților de subordonare locală, pe care le verifică în vederea centralizării;
trimestrial, întocmește darea de seamă contabilă;
anual întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar pe care îl supune aprobării Consiliului local;
lunar și de câte ori este nevoie, primește cererile de alimentare a conturilor de la unitățile de subordonare locală, analizează structura acestora și propune alimentarea conturilor în funcție de prevederea bugetară;
lunar ține evidența execuției obiectivelor de investiții aprobate pe categorii de surse și întocmește contul de execuție;
întocmește dispoziții bugetare de repartizare a creditelor bugetare și ordine de plată pentru plățile ce se efectuează către ordonatorii terțiari de credite, pe care le transmite trezoreriei, pe bază de centralizator însoțit de notă justificativă privind solicitarea de cote și sume defalcate din unele categorii de venituri de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului;
arhivează și gestionează, conform prevederilor legale, toate dosarele ce țin de fundamentarea, elaborarea, aprobarea și execuția bugetului local;
întocmește documentele de plată și efectuează înregistrările în contabilitatea proprie a operațiunilor de încasări și plăți, potrivit prevederilor legale;
ține evidența contabilă sintetică și analitică a tuturor conturilor, inclusiv a materialelor, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, a bunurilor aparținând domeniului public și privat;
ține evidența contabilă a cheltuielilor aferente bugetului local, autofinanțate, a conturilor din afara bugetului local;
ține evidența contabilă a garanțiilor materiale;
ține evidența contabilă a disponibilului în lei și în valută existent în conturile de la băncile comerciale;
supraveghează încadrarea în plafoanele de cheltuieli și realizarea acestora cu respectarea prevederilor legale;
încasează și depune, pe bază de foi de vărsământ, pe bază de filă cec, sumele în numerar; achitarea salariilor și a altor drepturi prin casierie;
întocmește dispozițiile de plată și încasare, privind acordarea în numerar de avansuri spre decontare, precum și urmărirea decontării acestora;
întocmește dispozițiile pentru ridicări de sume din trezorerie, respectând plafoanele de plăți, conform legislației în vigoare;
zilnic verifică registrul de casă;
ține evidența creditelor bugetare, angajamentelor bugetare globale, 1egale și a plăților de casă;
lunar întocmește balanța debitori-furnizori, balanța materialelor, obiectelor de inventar și mijloace fixe;
lunar întocmește registrele contabile obligatorii;
lunar întocmește execuția bugetară a Primăriei pe articole de cheltuieli;
lunar întocmește și verifică balanța lunară de verificare, avându-se în vedere concordanța dintre conturile analitice și sintetice;
întocmește darea de seamă trimestrială a Primăriei;
participă la acțiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor bănești ori de câte ori este nevoie;
anual înregistrează în registrul inventar rezultatul inventarului;
urmărește execuția bugetului propriu în vederea respectării prevederilor și destinațiilor aprobate;
face propuneri fundamentate de modificare, virare a prevederilor bugetare pe structura clasificației bugetare;
arhivează anual documentele contabile potrivit prevederilor legale.

Impozite și Taxe
organizează, îndrumă și urmărește: primirea, verificarea, operarea în baza de date și arhivarea declarațiilor de impunere pentru impozite și taxe locale;
răspunde de întocmirea și realizarea programului de control fiscal privind impozitele și taxele locale;
propune în condițiile legii măsuri pentru soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor împotriva actelor de control și de impunere, care au ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a accesoriilor acestora, întocmite de organele de specialitate din cadrul compartimentului;
organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele și taxele locale;
analizează după fiecare termen de plată, pe baza evidenței analitice, 1ista debitorilor persoane fizice și juridice, care înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și începe procedura de recuperare a creanțelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
verifică și avizează efectuarea compensărilor și restituirilor de impozite și taxe;
verifică și analizează dosarele depuse de contribuabili persoane fizice și juridice conform legislației în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale și întocmește raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
stabilește și aplică măsurile ce se impun pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale;
organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și celorlalte documente referitoare la depunerea și încasarea debitelor;
colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societățile bancare și cu alte instituții, în vederea încasării impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
execută silit debitorii care nu își plătesc de bunăvoie obligațiile datorate bugetului local, întocmind pentru acesta documentele necesare, conform actelor normative în vigoare;
aduce la cunoștința conducerii și informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracțiuni confom prevederilor legale;
identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliție, Registrului Comerțului sau a instanțelor;
identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor și a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;
aplicarea procedurilor executării silite prevăzute de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somații emise, popriri în bănci sau pe salarii;
efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor.

Casierie
efectuează operațiile de încasări și plăți prin casierie;
evidențiază încasările și plățile în numerar prin registrul de casă, pe baza documentelor justificative;
depune la trezorerie pe bază de dispoziție sumele intrate în casierie;
efectuează operațiile de încasări a impozitelor și taxelor locale, amenzi, venituri din concesiuni și chirii, imputații, taxe judiciare și notariale;
evidențiază încasările și plățile în numerar prin registrul de casă, pe baza documentelor justificative;
face plata salariilor personalului aparatului propriu de specialitate, serviciilor publice locale, asistenților personali, consilierilor locali, celor ce prestează activități prin convenții, contracte temporare, alte categorii de contracte ori alte cheltuieli dispuse de ordonatorul de credite și contabil;
ține evidența documentelor de plată a salariaților și colaboratorilor, atât în formă scrisă, cât și în sistem informatic;
efectuează plățile beneficiarilor de prestații sociale;
întocmește situațiile în vederea ridicării drepturilor bănești pentru categoriile de beneficiari în domeniul asistenței sociale, precum și alte categorii, potrivit legii;
emite tuturor contribuabililor chitanțe doveditoare pentru sumele încasate cu înscrierea lizibilă a datelor completate, fără prescurtări, conform rubricațiilor documentelor întocmite;
exercită orice alte atribuții din domeniul de activitate prevăzute de legislația în vigoare.

Activități juridice
asigură consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
întocmeşte proiecte de hotărâri în vederea supunerii spre adoptare Consiliului local;
asigură, prin acordarea de asistenţă juridică, cadrul legal necesar pentru activitatea compartimentelor din cadrul primăriei;
asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului local şi al primarului în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;
avizează legalitatea actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a Consiliului local şi, după caz, participă la negocierea şi redactarea acestora;
cercetează şi soluţionează scrisorile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor în spiritul prevederilor legale, adresate Consiliului local şi repartizate de conducere;
ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată şi urmăreşte asigurarea reprezentării în faţa instanţei;
avizează contractele economice, actele adiţionale şi alte acte de gestiune care implică răspundere juridică, contrasemnând pentru legalitate aceste acte administrative de gestiune;
acordă asistenţă de specialitate şi îndrumare la organizarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;
asigură evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie;
participă în comisiile constituite pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 şi Legii nr. 10/2001, în cele de achiziţii publice, licitaţii, concesiuni.

2. Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului
Se subordonează direct primarului comunei.

Atribuții:

Urbanism
gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Bătrâna;
inițiază și propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) și Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
elaborează și asigură prezentarea și promovarea documentațiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) și Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;
emite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism și autorizații de construire, conform competențelor;
identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a Comunei;
umărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate, verifică în teren declarația de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepția de finalizare a lucrărilor respective;
participă la ședințele Consiliului local, la Comisia de specialitate și asigură informațiile solicitate;
întocmește și prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției, implicate în activitatea de urbanism;
execută în permanență controale privind respectarea disciplinei în construcții;
controlează respectarea normelor privind autorizarea construcțiilor;
rezolvă și răspunde în scris la sesizările și audiențele cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcții;
acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;
verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcțiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun (amendă, desființare, demolare);
întocmește somații și procese-verbale de contravenție persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcții, informând, acolo unde este cazul, Inspecția de Stat în Construcții;
în colaborare cu organele de poliție și alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
întocmește referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local specifice activității serviciului;
colaborează pentru realizarea activității cu diferite instituții.

3. Compartimentul agricol
Se subordonează Secretarului general al comunei.

Atribuții:
Registrul agricol
completarea și ținerea la zi a registrului agricol scris (registru) și în format electronic;
centralizarea datelor din registrul agricol;
operează în registrul agricol modificări ca urmare a actelor de vânzare-cumpărare, moștenirilor, donațiilor, schimbării categoriilor de folosință a terenurilor;
ține evidența persoanelor fizice și juridice care au terenuri în arendă, conform legii;
întocmește și eliberează adeverințe de proprietate cu situația existentă în registrul agricol;
întocmește situații statistice, dări de seamă statistice, situații cadastrale și alte situații referitoare la registrele agricole și le înaintează instituțiilor solicitante, conform legii;
eliberează copii de pe registrele agricole și furnizează date din registrele agricole, cu respectarea prevederilor legale;
întocmește și eliberează atestatele de producător și răspunde de exactitatea datelor;
soluționează cererile și redactează răspunsurile la cererile adresate Compartimentului;
colaborează cu Compartimentul financiar-contabil pentru furnizarea datelor din registrele agricole, pentru impunere;
întocmește și eliberează adeverințe CI, șomaj, handicap, succesiune, burse și alte documente privind registrul agricol;
face verificări în teren cu privire la veridicitatea datelor declarate în registrul agricol;
eliberează documentele necesare pentru subvenții (APIA, motorină, animale și altele);
organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor sale.

Fond Funciar
verificarea dosarelor aflate în lucru;
verificarea situaţiei juridice a terenurilor solicitate;
verificarea corectitudinii amplasamentor;
pregătirea dosarelor pentru a fi analizate în cadrul şedinţei Comisiei județene de fond funciar;
întocmirea răspunsurilor la diversele solicitări privind modul de aplicare a legilor în vigoare;
întocmirea diferitelor comunicări, înştiinţări privind măsurile stabilite de comisia locală de fond funciar şi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar;
întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie pentru terenurile agricole;
punerea efectivă în posesie cu terenurile agricole pe raza comunei;
întocmirea răspunsurilor la adresele diferitelor instituţii (instituţia prefectului, judecătorie, tribunalul, oficiul de cadastru, agenţia domeniilor statului, poliţie, etc.) privind modul de aplicare a Legii fondului funciar;
eliberare documente (extrase de pe planurile cadastrale, titlurile de proprietate, ordinele prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, etc.);
întocmire situaţii, solicitări de avize, referate, procese-verbale de constatare pentru alte compartimente din cadrul primăriei sau pentru alte instituţii;
întocmirea situaţiilor centralizatoare privind stadiul aplicării Legii fondului funciar.

Cadastru
participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei și asigură conservarea punctelor de hotare materializate prin borne;
efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de aplicare a Legii fondului funciar;
întocmește fișele de punere în posesie;
constituie și actualizează evidența proprietăților imobiliare și a modificărilor acestora;
constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
delimitează exploatațiile agricole din teritoriul administrativ al Comunei;
urmărește modul în care deținătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;
furnizează date pentru completarea și ținerea la zi a Registrului agricol.

4. Compartimentul asistență socială
Se subordonează Secretarului general al comunei.

Atribuții:

Asistență socială
asigură soluționarea cererii de acordare a ajutorului social în termenul stabilit prin O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. Îndrumă cetățenii cu privire la actele necesare și verifică documentația depusă;
urmăreste periodic respectarea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
asigură efectuarea anchetelor sociale și a referatelor sociale dispuse de Primarul Comunei Bătrâna;
primește și verifică întrunirea condițiilor legale de către cererile de ajutor de urgență;
întocmește statul de plată pentru ajutorul social;
primește, verifică, soluționează și păstrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind încadrarea, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prim H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare;
întocmește, ține la zi și păstrează în condiții de siguranță cărțile de muncă ale asistenților personali;
eliberează adeverințe necesare beneficiarilor de ajutor social;
întocmește dosare pentru plata alocației de stat pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-7 ani;
realizează obiectivele necesare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, conform Legii nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
primește și soluționează cererile privind acordarea indemnizației de naștere;
întocmește dosare pentru plata ajutoarelor, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
întocmește dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică fumizată în sistem centralizat și gaze naturale, conform prevederilor O.U.G. nr. 81/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 525/2003, cu modificările și completările ulterioare;
primește, verifică, soluționează și păstrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistenții persoanelor vârstnice, în condițiile Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
organizează și controlează activitatea stabilită prin hotărârile Consiliului local privind locurile subvenționate în cadrul programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritate tutelară
întocmeşte dispoziţii pentru minori şi interzişi judecătoreşti la solicitarea notarilor publici;
întocmeşte anchete psihosociale coform art. 229 al. 2 lit. b din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu privire la:
exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor la desfacerea căsătoriei sau în cazul anulării acesteia;
modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii;
exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor din afara căsătoriei, care au filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi;
stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu locuiesc împreună şi nu au ajuns la un acord;
stabilirea obligaţiei de întreţinere şi a contribuţiei datorate de fiecare părinte minorului, în cazul în care părinţii nu se înţeleg în aceste privinţe.
efectuează raport de anchetă psihosocială la solicitarea notarilor publici conform art. 375 Cod civil cu privire la:
exercitarea autorităţii părinteşti de către părinţi;
stabilirea locuinţei copiilor după divorţ;
modalitatea de păstrare a legăturilor personale de către părintele separat şi fiecare dintre copii;
stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.
consilierea cetăţenilor, în vederea întocmirii declaraţiilor prevăzute de noul Cod civil, ca de exemplu: declaraţie persoană curator, conform dispoziţiilor art. 113 Cod civil, declaraţie minor de 14 ani asistat la încheierea actului juridic, documentaţie necesară încuviinţării cumpărării/donaţiei unui bun pe numele minorului/interzisului;
identificarea persoanelor propozabile pentru numire de către instanţa de tutelă în calitate de tutore/curator/membru în consiliul de familie, conform dispoziţiilor art. 118, 170, 125, 180 Cod civil;
efectuarea verificărilor periodice în teren şi întocmirea de rapoarte pentru semnalarea cazurilor ce presupun intervenţia instanţei de tutelă, ca de exemplu: deces tutore, înlocuire tutore, însuşirea de bunuri ale minorului de către tutore/părinte, administrare necorespunzătoare a bunurilor minorului sau alte cazuri care se încadrează în „fapte păgubitoare pentru minor”, conform dispoziţiilor art. 155 Cod civil;
întocmirea inventarului bunurilor minorului/interzisului judecătoresc, conform dispoziţiilor art. 140 Cod civil, în calitate de delegat al instanţei de tutelă;
efectuarea anchetei privind situaţia, dacă actul corespunde nevoii minorului sau dacă prezintă un folos neîndoielnic pentru minor, conform dispoziţiilor 145 Cod civil;
efectuarea de verificări pe teren pentru realizarea controlului efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele şi consiliul de familie îşi îndeplinesc atribuţiile cu privire la minor şi bunurile acestuia, prevăzut de art. 151 noul Cod civil şi sesizarea instanţei de tutelă în cazurile prevăzute de art. 163 Cod civil pentru aplicarea amenzii civile;
consilierea tutorilor privind darea de seamă anuală, convocarea tutorilor în faţa instanţei de tutelă prin deplasări la domiciliu, adrese, inclusiv prin organele de poliţie;
consilierea tutorilor privind darea de seamă generală, convocarea tutorilor în faţa instanţelor de tutelă prin deplasări la domiciliu, adrese, inclusiv prin organele de poliţie.
efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată, în vederea instituirii tutelei pentru minori atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor pãrinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penalã a interzicerii drepturilor pãrinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele;
efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti, pentru a se stabili dacă o persoană îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi numită tutore pentru bolnavul a cărui punere sub interdicţie a fost solicitată în instanţă;
efectuează anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată la domiciliul condamnaţilor pentru a constata situaţia familială a acestora, întrucât au solicitat întreruperea executării pedepsei;
efectuează anchete sociale la domiciliul interzişilor judecătoreşti care sunt instituţionalizaţi în vederea reintegrării acestora în familie;
îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

5. SVSU
Se subordonează direct primarului comunei.

Atribuții:
conduce intervenția la incendii, calamități naturale și catastrofe;
atenționează cetățenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezonul de primăvară-toamnă, perioade caniculare și cu secetă prelungită sau când se înregistrează fenomene meteo deosebite;
răspunde de informarea cetățenilor prin mijloacele puse la dispoziție de către primar;
supraveghează unele activități cu public numeros, de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractive, sărbători tradiționale;
întocmește documentele de organizare și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență la nivelul unității administrativ-teritoriale și le supune spre aprobarea Consiliului local;
răspunde în fața primarului și a Consiliului local de activitatea SU;
propune primarului și Consiliului local măsuri de îmbunătățire a activității de prevenire a situațiilor de urgență la nivelul unității administrativ-teritoriale și a activității SU;
elaborează tematica de instruire a membrilor SU și efectuează instruirea în domeniul situațiilor de urgență a angajaților din aparatul administrativ al Primăriei;
acordă asistență tehnică de specialitate conducătorilor de unități subordonate Primăriei (unități de învățământ, unități sanitare, cămine culturale) și verifică îndeplinirea măsurilor stabilite;
urmărește procurarea mijloacelor și materialelor necesare intervenției în caz de dezastre;
participă la activitatea de prevenire și stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri organizate de ISU);
în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu solicită asistență și consultanță tehnică de specialitate la ISU.

6. Guard
Se subordonează direct viceprimarului comunei.

Atribuții:
Activități administrative
să asigure curățenia permanentă în localul Primăriei și în jurul acesteia;
să conducă în interes de serviciu autovehiculele Primăriei;
să asigure întreținerea și buna funcționare a autovehiculelor Primăriei;
să asigure paza sediului Primăriei;
să interzică accesul persoanelor străine în incinta primăriei cu excepția celor autorizate;
să anunțe conducerea Primăriei despre evenimentele deosebite și măsurile luate;
să execute întocmai dispozițiile conducerii pentru buna desfășurare a serviciului de pază;
să depisteze orice persoană care aduce daune sediului, în vederea recuperării pagubelor;
să respecte normele de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor;
să răspundă de asigurarea securității tuturor încăperilor din sediul Primăriei, în timpul serviciului.

Alte activități derulate în cadrul Primăriei:

Achiziții publice
elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
realizarea punerii în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
efectuarea testării pieţei privind preţurile practicate de operatorii economici în vederea efectuării achiziţiilor ce fac obiectul cumpărării directe;
asigurarea întocmirii documentaţiei de atribuire pentru procedurile de achiziţii pe baza caietului de sarcini, precum şi a documentaţiei primite de la compartimentele care solicită demararea procedurii;
întocmirea referatului pentru constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor privind bunurile, serviciile şi lucrările ce vor constitui obiectul unei achiziţii publice şi îl supune aprobării conducerii;
asigurarea participării cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, realizează selecţia conform procedurii care se aplică;
elaborarea notelor de fundamentare şi notelor justificative în cadrul aplicării procedurilor de achiziţii, solicitarea ofertelor pentru testarea pieţei, asigurarea primirii ofertelor, înregistrarea şi păstrarea lor, întocmirea proceselor-verbale ale comisiilor şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică, constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei;
asigură activitatea de informare a operatorilor care solicită documentaţia de atribuire/selectare, răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-le către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
elaborează împreună cu responsabilul pe problemele juridice şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii şi duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către CNSC;
operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul Compartimentului economic;
asigură respectarea obligaţiei de a derula procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, utilizând Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP-SICAP), în procentul stabilit prin legislaţia în materie;
întocmeşte, transmite şi răspunde de corespondenţa ce se derulează cu operatorii economici, pe parcursul aplicării procedurilor, în fiecare etapă;
asigură arhivarea documentelor create în compartiment şi predarea acestora la arhiva instituţiei în baza nomenclatorului, conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Dezvoltare locală
Identificarea nevoilor comunității și raportarea lor la domenii de interes pentru finanțatori:
1. Identificarea problemelor economice și sociale ale comunei care intră sub incidența asistenței acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a comunei.
2. Elaborarea cererilor de finanțare.
3. Identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele UE sau a altor surse interne/externe de finanțare nerambursabilă, precum și monitorizarea acestor surse de finanțare nerambursabilă;
4. Inițierea și dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanțatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituții/organizații cu abilități în managementul strategic și dezvoltării durabile;
5. Promovarea către factorii interesați din comună a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrare a acestor programe, precum și a ofertelor de programe din partea orașelor înfrățite cu comuna.
Atragerea de finanțare nerambursabilă – managementul proiectelor:
1. Atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;
2. Acordarea de asistență potențialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituțiilor de interes local înființate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea și implementarea unor proiecte finanțate (co-finanțate) din fonduri UE;
3. Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare locală identificate;
Strategii de dezvoltare locală:
1. Coordonarea elaborării proiectelor, politicilor și strategiilor, a programelor și studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice;
2. Elaborarea, împreună cu instituțiile implicate, a unor prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială locală și supunerea acestora spre aprobare Consiliului local;
3. Întocmirea anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economică și socială a comunei și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliului local;
4. Propunerea către primar, Consiliul local de referate de specialitate, vizând actualizarea strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcție de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice;
5. Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a comunei, împreună cu factori interesați, pe domenii specifice menționate în cadrul strategiei;
6. Întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
7. Urmărește postimplementare contractele cu finanțare nerambursabilă;
8. Întocmește și transmite toate documentele și rapoartele solicitate de finanțator după perioada post-implementare a contractelor de finanțare;
9. Participă la vizitele ex-post la fața locului și soluționează măsurile ce trebuie întreprinse în vederea îndeplinirii eventualelor recomandări efecuate de către reprezentanții instituțiilor finanțatoare;
10. Realizează o evidență tehnic-operativă a proiectelor derulate în comună, cu sprijin financiar provenit din fonduri europene sau alte fonduri;
11. Realizează o evidență cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene sau alte fonduri;
12. Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanțare și păstrarea evidențelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe.

Protecția mediului
urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei  publice locale privind protecţia mediului;
colaborează cu operatorii economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor;
dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor comunale – colectare-transport-depozitare;
promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului;
verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări, reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare;
urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a Comunei Bătrâna, în vederea  minimizării impactului dezvoltării socio-economice a comunei asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei;
colaborează cu diferite instituţii şi organisme (ONG-uri, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului,  Inspectoratul Şcolar, Institute de cercetare şi proiectare) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului;
întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul local, în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii, sau proiecte referitoare la probleme de mediu;
răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, ministerele de resort sau alte organe administrative la nivel național;
asigură derularea  contractelor  de prestări servicii și/sau lucrări (etape, conținut, finanțare, recepție lucrări/documentații,etc.) achiziționate de Comuna Bătrâna, în domeniul său de competență privind protecția mediului și gospodărirea apelor;
participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria Comunei Bătrâna sau alte instituţii guvernamentale sau  nonguvernamentale;
întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini, lucrări de sinteză, concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de  fundamentare, în domeniul de competență;
colaborează cu alte servicii din instituţie/alte autorități, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

Registratură
primirea și înregistrarea documentelor;
repartizarea și soluționarea corespondenței;
redactarea și semnarea documentelor;
operarea ieșirii documentelor și expedierea acestora;
arhivarea documentelor.

Arhivă
inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul unității; asigură legătura cu Arhivele Naționale, în vederea verificării și confirmării nomenclatorului; urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmește inventare pentru documentele fără evidență, aflate în depozit; asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidență curentă;
responsabilul de arhivă este secretarul comisiei de selecționare și, în această calitate, convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmește formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale; asigură predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;
cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
pune la dispoziție, pe bază de semnătură, și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;
organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale, menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii unității dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ș.a.): informează conducerea unității și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;
pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;
pregătește documentele (cu valoare istorică) și inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale.

Relații cu publicul
stabilirea modului în care se desfășoară activitățile specifice registraturii;
asigurarea activității de relații publice;
asigurarea simplificării accesului cetățenilor la serviciile publice;
asigurarea integrității și transparenței în domeniul informațiilor de interes public;
oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea primăriei și consiliului local;
oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certificate, autorizații, avize, adeverințe, etc), care intră în sfera de competență a Consiliului local și primăriei;
în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale oferă informații ce vizează comunitatea;
desfășoară activități de primire, evidență și urmărire a rezolvării petițiilor, conform Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002.

Comunicare și Informare
realizarea unei comunicări și cooperări eficiente între cetățean și administrația publică locală;
creșterea calității serviciilor oferite privind soluționarea petițiilor și audiențelor, astfel încât să satisfacă nevoile cetățenilor.

Resurse umane
colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri privind organigrama, statul de funcții, statul de personal și fișele de evaluare a posturilor;
colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;
ține evidența cursurilor de perfecționare la care participă angajații Primăriei;
întocmește, la solicitarea primarului, statistici, sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative ce țin de resursele umane;
asigură elaborarea strategiei și politicii de resurse umane pe funcții publice, funcții de specialitate și meserii pentru serviciile Primăriei;
asigură si urmărește integrarea noilor angajați, efectuează controlul respectării disciplinei muncii;
asigură crearea băncii de date privind evidența personalului, atât a funcționarilor publici, cât și a personalului contractual;
asigură implementarea și aplicarea statutului funcționarilor publici;
efectuează operațiunile privind încadrarea, redistribuirea, detașarea, pensionarea, încetarea contractului de muncă și sancționarea disciplinară, atât a funcționarilor publici, cât și a personalului contractual;
fundamentează cheltuielile de personal și transmite Compartimentului contabilitate fondul de salarii necesar pentru înscrierea acestuia în bugetul local;
urmărește întocmirea fișelor posturilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei și asigură gestionarea acestora;
îndeplinește formalitățile necesare pentru încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă și completează REVISAL, în conformitate cu prevederile Codului muncii și ale altor acte normative specifice;
întocmește dosare de pensie pentru limită de vârstă și vechime, precum și pentru pensionarea pe motiv de boală și le transmite în timp util;
controlează prezența la serviciu a salariaților Primăriei și face propuneri de sancționare disciplinară a celor vinovați;
întocmește la sfârșitul anului în curs planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor, în colaborare cu celelalte servicii și urmărește efectuarea acestora conform planificării;
asigură întocmirea și gestionarea fișelor de evaluare a posturilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primărie;
întocmește dările de seamă statistice din domeniul său de activitate și le transmite instituțiilor interesate;
întocmește statul de personal în baza statului de funcții aprobat;
asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare, completat cu actele normative ce apar pe parcurs, în concordanță cu structura organizatorică și numărul de posturi aprobat de Consiliul local;
răspunde de organizarea examenelor și concursurilor pentru încadrarea în muncă și avansarea în grade, trepte superioare sau funcții de conducere, precum și pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de angajare, pregătire și avansare;
conduce la zi registrul de evidență a persoanelor împuternicite de Primarul comunei să constate si să aplice sancțiuni contravenționale, precum și a legitimațiilor întocmite și eliberate în acest scop;
îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina sa de către primar.

Consilier etic
actualizarea periodică a Codului de conduită al Primăriei;
aducerea la cunoștință a Codului de conduită către toate structurile Primăriei;
monitorizarea modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici şi întocmirea de rapoarte şi analize cu privire la acestea;
desfășurarea activității de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
elaborarea de analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează Primarului, şi propunerea de măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
organizarea de sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii în legătură cu respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau Primăria;
semnalarea de practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici;
analizarea sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formularea de recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
adresarea în mod direct de întrebări sau aplicarea de chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de Primărie;
îndeplinirea oricăror atribuții încredințate de conducerea Primăriei, în conformitate cu legislația în vigoare, în legătură cu asigurarea respectării Codului de conduită în cadrul instituției.

Stare civilă
întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, căsătorie sau deces, în dublu exemplar, și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;
înscriu mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimit comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă – exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei;
eliberează gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uzul oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului (UE) 2016/679;
eliberează la cererea persoanelor fizice dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa 9, dovezile cuprinzând, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
trimit structurilor de evidență din cadrul SPCLEP, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul SPCLEP de la ultimul loc de domiciliu;
trimit centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;
trimit structurilor de stare civilă din cadrul SPCLEP la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;
întocmesc buletine statistice de naștere, căsătorie sau deces în conformitate cu normele INS pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării la Direcția Județeană de Statistică;
dispun măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă, în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activităților de stare civilă;
atribuie codurile numerice personale CNP, din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și le arhivează în condiții de deplină securitate;
propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul SPCJEP;
reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse parțial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;
primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise spre verificare SPCLEP/DJEP;
primesc cererile de înscriere mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează DEPABD, în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
primesc cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunerile de aprobare sau respingere a cererii de transcriere, pe care le înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de SPCJEP în coordonarea cărora se află;
primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează SPCJEP, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către Primarul UAT;
primesc cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentația și referatul prin care se propune primarului UAT emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al SPCJEP;
înaintează SPCJEP exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
sesizează imediat SPCJEP/DGEPM București – DSC, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;
efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către SPCJEP, a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;
înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la DEPABD, prin structura de stare civilă din cadrul SPCJEP;
efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
colaborează cu direcțiile de sănătate județene și a municipiului București și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;
colaborează cu unitățile sanitare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, reprezentanții serviciului public de asistență socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
transmit lunar la SPCJEP situația indicatorilor specifici;
transmit semestrial la SPCJEP situația căsătoriilor mixte.

CAPITOLUL VI – PRIMĂRIA, OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Art. 29. – Primăria Comunei Bătrâna este operator de date cu caracter personal, exercitând atribuțiile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016.
Art. 30. – În înțelesul Regulamentului (UE) 679/2016, următorii termeni se definesc astfel:
Prin operator se înțelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
În cazul în care doi sau mai mulţi operatori stabilesc în comun scopurile şi mijloacele de prelucrare, aceştia sunt operatori asociaţi. Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor persoanelor vizate şi îndatoririle fiecăruia de furnizare a informaţiilor prevăzute la articolele 13 şi 14, prin intermediul unui acord între ei, cu excepţia cazului şi în măsura în care responsabilităţile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică acestora. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate.
Persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
Art. 31. – Atribuțiile Primăriei, în calitate de operator de date cu caracter personal sunt următoarele:
1. desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în condițiile și pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite la art. 37 – 39 din Regulament;
2. cartografiază prelucrările de date cu caracter personal efectuate, raportat la prevederile art. 30 din Regulament, după cum urmează:
2.1. identifică cu precizie prelucrările de date cu caracter personal efectuate:
diferitele prelucrări de date cu caracter personal;
categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
scopurile urmărite prin operaţiunile de prelucrare a datelor;
persoanele care prelucrează aceste date;
fluxurile de date, indicând originea și destinaţia datelor.
2.2. păstrează evidența prelucrărilor de date cu caracter personal, în scris, inclusiv în format electronic, aceasta cuprinzând informațiile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulament;
3. identifică acţiunile care trebuie întreprinse pentru conformarea la cerinţele impuse de Regulament, având în vedere:
a) să colecteze și să prelucreze doar datele strict necesare pentru realizarea scopurilor;
b) să identifice temeiul legal în baza căruia se efectuează prelucrarea raportat la art. 6 din Regulament (ex. consimţământul persoanelor vizate, contract, obligaţie legală);
c) să revizuiască/completeze informaţiile furnizate persoanelor vizate, astfel încât să respecte cerinţele impuse la art. 12 – 14 din Regulament;
d) să verifice existenţa clauzelor contractuale și să asigure actualizarea obligaţiilor persoanelor împuternicite privind securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor cu caracter personal prelucrate;
e) să verifice măsurile de securitate implementate;
4. prioritizează acțiunile în funcție de riscurile pe care le prezintă prelucrarea datelor cu caracter personal;
5. aplică măsuri speciale, precum: evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, extinderea dreptului la informare al persoanelor vizate, obţinerea consimţământului persoanelor vizate (după caz), obţinerea autorizării pentru transferurile de date în state terţe (dacă este cazul);
6. efectuează o evaluare de impact asupra protecției datelor, în condiţiile art. 35 din Regulament, în cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter personal susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice;
7. estimează riscurile asupra protecţiei datelor din punctul de vedere al persoanelor vizate, luând în considerare natura datelor, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii;
8. asigură elaborarea procedurilor interne care să garanteze respectarea protecţiei datelor în orice moment;
9. cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere, în îndeplinirea atribuțiilor acesteia;
10. notifică autorității de supraveghere încălcarea securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice;
11. informează persoana vizată, fără întârzieri nejustificate, cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal;
12. consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrare atunci când evaluarea impactului asupra protecţiei datelor prevăzută la articolul 35 indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului;
13. furnizează autorității de supraveghere, atunci când o consultă, informații privind: scopurile şi mijloacele prelucrării preconizate, măsurile şi garanţiile prevăzute pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, precum și orice alte informaţii solicitate;
14. pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia, evidenţele privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
15. facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 15-22 (dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată);
16. furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii, perioadă ce poate fi prelungită la două luni, în condițiile stabilite prin Regulament;
17. informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară;
18. asigură instruirea personalului cu privire la obligațiile ce îi revin în raport cu protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016;
19. îndeplinește orice alte atribuții, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.

CAPITOLUL VII – RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 32. – Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal se desemnează pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a-și îndeplini sarcinile.
Art. 33. – Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal joacă un rol-cheie în promovarea unei culturi de protecție a datelor în cadrul organizației și ajută la implementarea elementelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/679, cum ar fi principiile de prelucrare a datelor, drepturile persoanelor vizate, asigurarea protecției datelor începând cu modul conceperii și în mod implicit, înregistrarea activităților de prelucrare, securitatea prelucrării, precum și notificarea și comunicarea încălcărilor de securitate.
Art. 34. – Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute în fișa postului:
a) să informeze și să consilieze conducerea instituției sau persoana împuternicită de instituție, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 şi al altor dispoziţii legale referitoare la protecţia datelor;
b) să monitorizeze respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 şi a altor dispoziţii legale referitoare la protecţia datelor şi a politicilor/procedurilor interne ale instituției sau ale persoanei împuternicite de instituție în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, astfel:
să colecteze informații pentru identificarea operațiunilor de prelucrare;
să analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor de prelucrare;
să informeze, să consilieze și să emită recomandări instituției sau persoanei împuternicite de instituție;
c) să organizeze audituri, activități de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare;
d) să furnizeze consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi să monitorizeze funcționarea acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 679/2016;
e) să acorde avizul solicitat de conducerea instituției în legătură cu următoarele aspecte:
dacă să efectueze sau nu evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
ce metodologie să fie folosită la efectuarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor;
dacă să efectueze intern sau să externalizeze evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
ce garanții (inclusiv măsuri tehnice și organizaționale) să pună în aplicare pentru reducerea oricăror riscuri la adresa drepturilor și intereselor persoanelor vizate;
dacă evaluarea impactului asupra protecţiei datelor a fost sau nu efectuată corect și dacă respectivele concluzii (dacă să continue sau nu prelucrarea și ce garanții să pună în aplicare) respectă Regulamentul (UE) 2016/679;
f) să acționeze ca punct de contact pentru a facilita accesul autorității de supraveghere la documente și informații pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate la art. 57, precum și pentru exercitarea competențelor de investigare, corectare, autorizare și consultare menționate la art. 58 din Regulamentul (UE) 2016/679;
g) să contacteze și să solicite consiliere autorității de supraveghere pentru orice chestiune referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679;
h) să prioritizeze activitățile sale și să-și concentreze eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor;
i) să elaboreze inventare și să dețină un registru al operațiunilor de prelucrare pe baza informațiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul instituției responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
j) să îndeplinească orice alte atribuții ce decurg din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 și din legislația specifică în vigoare.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE

Art. 35. – Fiecare salariat din cadrul Primăriei Comunei Bătrâna își desfășoară activitatea conform prezentului regulament, fișei postului, dispozițiilor Primarului, îndeplinind orice sarcină dispusă în scris sau verbal de conducerea Primăriei Comunei Bătrâna. De asemenea, execută hotărârile Consiliului Local Bătrâna ce le-au fost date spre aducere la îndeplinire.
Art. 36. – Compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Bătrâna vor colabora cu comisiile de specialitate ale Consiliului Bătrâna, în funcție de domeniul de activitate.
Art. 37. – Prezentul regulament cuprinde atribuțiile principale ale fiecărui compartiment funcțional și se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru funcționarii primăriilor.
Art. 38. – Conducătorii compartimentelor sunt obligați să asigure cunoașterea și respectarea de către întregul personal a regulamentului de față.
Art. 39 – (1) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura fiecărei persoane. Personalul Primăriei Comunei Bătrâna este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.
(2) Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 28 mai 2021

Batrana la 28 mai 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Viorel
Secretar general al comunei ,
Barb Camelia Cosmina