HOTĂRÂREA NR. 16 /2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

HOTĂRÂREA NR. 16 /2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni

Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 aprilie 2021;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu ,înregistrat la nr. 48/13.04.2021 prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.16/13.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.50/13.04.2021 al secretarului general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.453/16.04.2021al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu art.123 alin 1 şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , coroborat cu art.9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr. 10/ 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana;
În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) ,art.196, alin.(1), lit.a),art.197 (4) si (5) ,art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se alege domnul consilier local Pascotesc Viorel preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada de 3 luni , de la 01.05.2021 pana la 31.07.2021 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Pascotesc Viorel îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ,nr.554/2004
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara , primarului comunei Batrana şi domnului Pascotesc Viorel

Batrana la 16 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


 

H O T A T A R A R E A NR. 15/2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRANA
CONSILIUL LOCAL

H O T A T A R A R E A NR. 15/2020
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara
Analizând referatul de aprobare cu nr.43/09.04.2021 prezentat de primarul comunei Bătrana ,dl Herciu Radu cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.15/09.04.2021 cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.46/12.04.2021 al compartimentului impozite si taxe precum si avizul favorabil cu nr.452/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 2020 de 2,6 % comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxe locale ,art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul dispoziţiilor art.129,alin2,lit”b”şi alin(4) lit „c” ,art.139 alin 3 lit”c” , art.196 alin 1 lit.”a”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1)Se aprobă pentru anul fiscal 2022 indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,care consta intr-o anumită sumă în lei sau care au fost stabilite pe baza unei anumite sume in lei ,cu rata inflației de 2,6 % fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,pentru anul fiscal 2021,asa cum au fost aprobate prin HCL nr.29/2020
(2) Limitele amenzilor prevazute la art.493 alin (3) si (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,se actualizeaza pentru anul fiscal 2022 cu rata inflatiei de 2,6 %
Art.2.Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2022 și va completa Hotarârea de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei Bătrana şi în locurile publice din localităţile componente comunei si se comunica:Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului impozite si taxe .

Bătrâna 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


 

H O T A R A R E A Nr. 13 /2021  privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 13 /2021
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Analizând referatul de aprobare cu nr.40/06.04.2021 a primarului comunei Bătrana,dl Herciu Radu, cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana;
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.13/06.04.2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021 a bugetului local al comunei Bătrana,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.41/09.04.2021 al compartimentului financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.450/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin 1 si alin.2, lit. ,,b’’coroborat cu alin.4 ,lit.”a” , art.139, art.196 alin.1. lit.”a”,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I- 2021, la venituri în sumă totală de 406.310 lei, din care la secţiunea de funcţionare 406.310 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I-2021, la cheltuieli în sumă totală de 160.715 lei din care la secţiunea de funcţionare 160.715 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 0 lei, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare ,cu un excedent de 245.595lei.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta,in temeiul Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi se comunică Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, A.J.F.P. Hunedoara- Deva, Primarului comunei Bătrâna şi compartimentului financiar contabil-juridic al Primăriei comunei Batrâna.

Bătrâna la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


ANEXA NR.2 LA
HCL NR.13 /2021
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE

A CHELTUIELI TOTAL 160.715 160.715 160.715
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 144.083 144.083 144.083
2.ASIG.SI ASIST SOCIALA 16.632 16.632 16.632

AUTORITATI PUBLICE 144.083 144.083 144.083
Cheltuieli total 144.083 144.083 144.083
Cheltuieli curente 144.083 144.083 144.083
din care:
10.Ch.de personal 125.194 125.194 125.194
– 10.01.ch cu salariile 122.440 122.440 122.440
01salarii de baza 103.155 103.155 103.155
12ind consilieri 19.285 19.285 19.285
13 dr de delegare___________________ 0 0 0
10.02 vouchere de vacanta _________________ 0_________ __ 0___________ 0
10. 07 Contr asiguratorie pentru munca 2.754 2.754 2.754
20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 18.889 18.889 18.889
20.01 Ch.pt intretinere 8.379 8.379 8.379
01Furnituri birou 225 225 225
03Incalzire 1.435 1.435 1.435
05 Carburanti 1.000 1.000 1.000
08Posta,telefon 232 232 232
09Materiale si pres serv 3.066______ 3.066____ _ 3.066
30 Alte bunuri si serv 2.421 2.421 2.421
20.02.Reparatii curente 0 0 0
20.06Deplasari 0 0 0
20.11.Carti 2.214 2.214 2.214
20.30Alte cheltuieli 8.296 8.296 8.296

ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 16.632 16.632 16.632
Cheltuieli total 16.632 16.632 16.632
57 Ajutoare sociale 16.632 16.632 16.632

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1 LA
HCL NR. 13 /2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I- 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE
A VENITURI TOTAL 406.310 406.310 406.310
VENITURI CURENTE 406.310 406.310 406.310
Venituri fiscale 329.066 329.066_______ 329.066
Impozite directe 20.577 20.577 20.577
Imp.si taxe de la populatie 15.550 15.550 15.550
din care
Imp.pe cladiri PF 1.876 1.876 1.876
Imp.pe cladiri PJ 472 472 472
Imp teren PF 924 924 924
Imp.teren PJ 47 47 47
Imp teren extravilan 12.231 12.231 12.231
Tmt persoane fizice 4.683 4.683 4.683
Tmt persoane juridice 337 337 337
Alte impozite si taxe 7 7 7
Venituri nefiscale 77.244 77.244 77.244
Venituri din amenzi 560 560 560
Venituri din prestari servicii_____________ 76.684_________ 76.684____ 76.684
Taxe judiciare de timbru____________________0___________________0___________ ____ 0
Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0
Imp pe veniturile din transferul propr__________0___________________0____________ ____0
-Varsaminte din Sf_____________ ___ 0________ 0___ _ 0
B PRELEVARI DIN BUG DE STAT 308.489 308.489 308.489
din care:
Cote def din imp pe venit 5.489 5.489 5.489
Cote defalcate din imp 0 0 0
Sume rep din fondul la dispozitia CJ 0 0 0
Sume def din TVA pt echilibrare 285.000 285.000 285.000
Sume def din TVA pt ch descentralizate 18.000 18.000 18.000

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.2 LA
HCL NR. 13 /2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI CREDITE CREDITE PLATI
BUGETARE BUGETARE EFECTUATE
INITIALE DEFINITIVE
A CHELTUIELI TOTAL 0 0 0
din care:
1.AUTORITATI PUBLICE 0 0 0
2.TRANSPORTURI 0 0 0

AUTORITATI PUBLICE 0 0 0
Cheltuieli total 0 0 0
71.30Alte active fixe 0 0 0

TRANSPORTURI 0 0 0
Cheltuieli total 0 0 0
71.30 Alte active fixe 0 0 0

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


ANEXA NR.1
LA
HCL NR.13/2021

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI
BUGETAR PE TRIM I 2021
PARTEA DE VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

FELUL VENITULUI PREVEDERI PREVEDERI INCASARI
BUGETARE BUGETARE REALIZATE
INITIALE DEFINITIVE

A VENITURI TOTAL 0 0 0
VENITURI CURENTE 0 0 0 Venituri nefiscale 0 0 0
Varsaminte din SF 0 0 0

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina


 

HOTĂRÂREA Nr.12/2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana, pentru trimestrul I al anului 2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.12/2021
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Consiliul Local al comunei Batrana,judetul Hunedoara
Examinând referatul de aprobare nr.37 din 05.04.2021 cu privire la aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, prezentat de domnul primar ,Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.12/05.04.2021 cu privire la aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme, initiat de domnul primar ,Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.45/12.04.2021 al compartimentului agricol precum si avizul favorabil cu nr.449/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Tinand cont de adresa cu nr.4156/05.05.2020 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara.
În temeiul dispoziţiilor art.1 alin (1),alin (6) ,art 2 -4 si art.6 din O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare ,ale art. 7, alin. (4) si ale anexei la Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
Avand in vedere art.129 alin (1) , alin.(14), art.139 alin.(1), art.140 alin (1) ,art. 196, alin. (1), lit. a),art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aproba analiza stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,pentru trimestrul I al anului 2021 ,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activitatii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme ,conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1)Se aproba intocmirea registrului agricol la nivelul UAT Batrana pentru perioada 2020-2024 pe suport hartie si in format electronic.
(2)Se aproba ca inscrierea in registrul agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica sa se faca pe baza declaratiei data pe propria raspundere sau pe baza de documente de capul gospodariei sau,in lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodariei,care dispune de capacitate deplina de exercitiu,inclusiv prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze

declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
(3)Se aproba formularul tipizat al invitatiei prin care functionarii cu atributii in cadrul compartimentului agricol invita,la primarie,persoanele fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol , conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Batrana, Compartimentului Agricol si se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul primariei.

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0


Anexa nr. 1 la HCL nr.12/2021

STADIUL INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI BATRANA PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021

Compartimentul ,, REGISTRUL AGRICOL” functioneaza in subordinea directa a Primarului si a Secretarului General al Comunei Batrana , judeţul Hunedoara
În temeiul dispoziţiilor O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare,ale HG nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 precum si ale art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.

I.COMPONENTA COMPARTIMENTULUI

Activitatea compartimentului este asigurata de 1 functionar public in functie de executie:
1.Referent,claasa III,grad profesional superior –Dobra Marius Florin

II. CADRUL LEGAL

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile urmatoarelor acte normative:
– O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol
– Hotarirea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024
– Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020.
– Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996, modificata si republicata .

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Avind in vedere prevederile din Hotarirea de Guvern nr 985/2019, institutiile publice locale au obligatia de a organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie cât si in format electronic.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul registrului agricol constau în:
1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului general;

In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând un numar de 16 capitole , care trebuie completate cu urmatoarele informatii:
– Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, nume, prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni
– Capitolul II – subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil, pasuni, fanete, vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri

neporoductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
– Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
Capitolul IV –subcap. a,a1, b1, b2,c ,-suprafata arabila cultivata pe raza localitatii- grupe de culturi si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respective suprafata cultivate in sere si solarie pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii si suprafata cultivate cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte ;
– Capitolul V –subcap a,b,c,d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameisti pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VII –animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliul in localitate si /sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte;
– Capitolul X – subcap. a,b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respective utilizarea ingrasamintelor chimice ( in echivalent substanta active) la principalele culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XI –cladiri existente la inceputul anului pe raza localitatii –cladiri, adresa cladirii, zona, suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii anuale, seria si numarul carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ;
– Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se transmite;
– Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de vinzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, adeverinta de vinzare libera, nr. data, cumparator, nume si prenume, pretul(lei);
– Capitolul XV – a) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume arendas, nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei);

b) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent, nurmar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic.
– Capitoulul XVI – Mentiuni speciale.

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica,Directia pentru Agricultura Judeteana Hunedoara-Deva sau altor institutii, daca este cazul;
3. Întocmirea si eliberarea de atestate de producator si carnete de comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi,
6. Înregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Batrina;
7. Efectuarea de activitati in afara biroului(munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de albine( din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine),
8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adreseaza cu diferite probleme agricole.
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente si colaborarea cu diferite institutii( directia de statistica, oficiul de cadastru, directia agricola, politia, prefectura,serviciul finante publice locale, serviciul de evidenta a populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei Batrana.
10. Întocmirea de referate pentru sedintelele Consiliului Local
11. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al localitatii coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului general al localitatii.

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL I 2021

In trimestrul I 2021, activitatea functionarului din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in trimestrul I 2021:
1.Total pozitii inregistrate: 133
-Pozitii persoane fizice cu domiciliul in localitate:43
-Pozitii persoane cu domiciliul in alte localitati: 18
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in localitate: 6
-Pozitii persoane juridice cu domiciliul in alte localitati:1
2.Suprafata totala teren:1529,92 ha
-teren arabil: 95,03 ha
-pasuni naturale: 343,59 ha
-fanete naturale: 317,14 ha
-livezi: 0
-paduri: 632 ha
-teren cu constructii: 10,20 ha
-terenuri degradate si neproductive: 131,96 ha
3.Animale domestice si/sau salbatice crescute in captivitate in conditiile legii
-bovine: 92
-ovine: 565
-caprine: 0
-porcine: 31
-cabaline: 6
-magari : 2
-pasari:400
-familii de albine: 120
-iepuri:0
4.Utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport
-tractoare: 18
-motocultoare:3
-motocositoare:22
-pluguri pentru tractor cu doua si trei trupite:11
-cultivatoare:0
-grape cu tractiune mecanica:4
-grape cu tractiune animala:15
-semanatori cu tractiune mecanica(pentru paioase si prasitoare):0
-masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica:0
-masini pentru erbicidat:0
-combine autopropulsate pentru recoltat (cereale si porumb) 0
-cositori cu tractiune mecanica:2
-prese pentru balotat paie I fan:1
-remorci pentru tractor:10
-care si carute:10
-motopompe pentru irigat:0
-instalatii pentru muls mechanic:3
-mori:0
5.Inregistrari privind contractele de arenda: 0
6.atestate de producator si carnete de comercializare:0
In anul 2021 –trim I s-au efectuat un numar de 28 operatiuni privind modificarea registrului agricol

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

Anexa nr. 2 la HCL nr.12/2021

PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana,tinut in format electronic si pe hartie,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme

Nr. crt.
Denumirea activităţii
Termen de îndeplinire
Persoane responsabile
1
Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi termenele de înregistrare în registrele agricole şi în acelaşi timp se va continua verificarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată de capii gospodăriilor şi de către reprezentanţii legali ai unităţilor cu personalitate juridică.
permanent
Dobra Marius Florin

2
Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloace de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz ,de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de Codul Fiscal ,funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea şi ţinerea la zi a datelor din registrul agricol au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort al aparatului de specialitate al primarului în termen de trei zile lucrătoare de la data modificării.
Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării lor prin grija conducătorului compartimentului respectiv.
permanent
Dobra Marius Florin
3
Registrul agricol are caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii:
-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile:fiscal,agrar,protectie sociala,cadastru,edilitar-urbanistic,sanitar,scolar,servicii publice de interes local;
-pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor;
-este sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic,respectiv:statistica oficiala,pregatirea si organizarea recensamintelor agricole,ale cladirilor si ale populatiei
Intrucat registrul agricol se reinoieste o data la 5 ani,se va realiza corespondenta atat cu pozitia din registrul agricol anterior,cat si cu nr din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respeciv si se vor transmite invitatii persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor din anul precedent
permanent
Dobra Marius Florin
3

Secretarul localităţii sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului anume desemnate de acesta, verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol, în format electronic şi pe suport de hârtie
permanent
Dobra Marius Florin
Secretarul general al
Comunei Batrana

Registrul agricol in format electronic se va interconecta cu Registrul agricol national(RAN)in vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gstionate de catre acesta
permanent
Dobra Marius Florin

Pentru o buna evidenta privind efectivele de animale,datele din registrul agricol se pun de acord cu evidentele sanitar-veterinare.
permanent
Dobra Marius Florin
4
Orice modificare în registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului Comunei Batrana
permanent
Secretarul general al comunei Batrana

Se va urmari inscrierea in registrul agricol a terenurilor dobandite prin contracte de vanzare-cumparare,donatie,contracte de arenda.
permanent
Dobra Marius Florin
5
Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului agricol vor efectua verificări în teren privind declaraţiile înregistrate.
permanent
Dobra Marius Florin
6
Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în cazurile în care cu ocazia verificărilor efectuate de către funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului agricol se constată declararea de date neconforme cu realitatea,nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol
permanent
Primarul Comunei Batrana

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei
Barb Camelia Cosmina


Anexa nr.3 la HCL nr. 12 /2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA

CATRE,
Dl/D-na_______________________
_______________________________
(adresa)

Primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu,in calitate de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale,in temeiul anexei la Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 precum si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024,formuleaza prezenta

INVITATIE

Prin care va aduce la cunostinta ca aveti obligatia sa va prezentati la Primaria comunei Batrana ,cu sediul in sat Batrana,nr.55,judetul Hunedoara,compartiment agricol ,in perioada__________________________(se prevede o perioada de 5 zile lucratoare),intre orele 900-1500 ,in scopul efectuarii declaratiei pentru inscrierea datelor in registrul agricol,in scopul respectarii legii.
Avem rugamintea sa aveti asupra dumneavoastra actele care va confera un drept asupra animalelor,imobilelor,terenuri si constructii,ce aveti intentia sa le declarati ori le aveti declarate in registrul agricol.
Va multumim pentru intelegere!

PRIMAR,
Herciu Radu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina

REFERENT,
Dobra Marius Florin

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina


 

H O T A R A R E A Nr. 10 /2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL BATRANA

H O T A R A R E A Nr. 10 /2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana

Consiliul local al comunei B A T R A N A ,Judeţul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare cu nr.23/23.02.2021 a primarului comunei Bătrâna, d-l Herciu Radu prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Batrana
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.7/23.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.30/15.03.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei precum si avizul favorabil cu nr.445/16.04.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere adresa nr.816/26.01.2021 a Institutiei Prefectului judetul Hunedoara de indrumare metodologica si control de legalitate asupra actelor administrative emise de autoritatile administratiei publice locale;
In temeiul prevederilor Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale,precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit . ”a” şi alin 3 lit „a” , art.139 alin 3 lit I,art.196 alin 1 lit “a” ,art.197 alin 4 si 5 ,art.198 alin 1 si 2 precum si art 243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.-Aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Batrana,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei Batrana

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

D I S P O Z I T I A Nr . 19/2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10:00

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A Nr . 19/2021
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrâna pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10:00

Primarul comunei Bătrana, Judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul cu nr.51/12.04.2021 emis de compartimentul financiar contabil-juridic din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Bătrana pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10 care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali .
In temeiul prevederilor art.133 alin (1) , art.134 alin(1) lit “a”şi art.196 alin (1) lit.”b”,art.197 alin (4) si (5) ,art.198 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificariel si completarile ulterioare.

D I S P U N E :

Art.1. .-Se convoacă Consiliul Local al comunei Bătrana în şedinţă ordinară , pentru data de 16 aprilie 2021 ora 10 00,care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local Bătrana ,cu participarea fizica a consilierilor locali avand ordinea de zi prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.-Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul general al comunei Batrana.
Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică : Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Bătrâna la 12 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu

CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

Anexa la Dispozitia
Nr.19/2021

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Batrana
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024
3. Proiect de hotarare privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Batrana ,pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme
4.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I- 2021
a bugetului local al comunei Bătrana
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de funcţii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara
6.Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
7.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
8.Diverse

Proiectele de hotarari sunt insotite de urmatoarele materiale: referate de aprobare semnate de initiator,rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort si avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate care sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format hartie alaturi de invitatie.
Comisiile de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari sunt: comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr.1, 2,5,6, 7 ,comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat,protectia mediului inconjurator ,servicii publice si comert pentru proiectele de hotarari prevazute la punctele nr . 2,3si 4 si comisia de specialitate pentru invatamant,sanatate,cultura,protective sociala,activitati sportive si de agrement pentru proiectul de hotarare prevazut la punctual nr.2
Totodata va informam ca la sediul primariei comunei Batrana se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari mai sus mentionate.

Bătrâna la 12 aprilie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu
CONTRASEMNEAZA, Secretar general al comunei,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIȚIA NR.18/2021 Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR.18/2021
Privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna

Primarul comunei Batrana;
Avand in vedere referatul cu nr.47/12.04.2021al secretarului general al comunei Batrana din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Având în vedere prevederile art.451-454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Tinand cont de Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
In temeiul Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea controlului intern managerial al entităților publice;
In temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) , art. 196 alin. (1) lit. b) ,art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1.Începând cu data de 12 aprilie 2021 se numește doamna Barb Camelia Cosmina ,secretar general al comunei Batrana, în funcția de consilier de etică în cadrul Primăriei Comunei Bătrâna.
Art. 2.Consilierul de etică din cadrul Primăriei Comunei Bătrâna va avea următoarele sarcini principale:
a) Actualizarea periodică a Codului de conduita al Primăriei;
b) aducerea la cunoștință a Codului de conduit către toate compartimentele Primăriei;
c) monitorizarea modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici şi întocmirea de rapoarte şi analize cu privire la acestea;
d) desfășurarea activității de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduit adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
e) elaborarea de analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează Primarului, şi propunerea de măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
f) organizarea de sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normative în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii în legătură cu respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia public sau Primăria;
g) semnalarea de practice sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduit în activitatea funcţionarilor publici;
h) analizarea sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formularea de recomandări cu caracter general, fără a intervene în activitatea comisiilor de disciplină;
i) adresarea în mod direct de întrebări sau aplicarea de chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de Primărie.
j) Îndeplinirea oricăror atribuții încredințate de conducerea Primăriei, în conformitate cu legislația în vigoare, în legătură cu asigurarea respectării Codului de conduit în cadrul instituției.
Art.3. Se aproba Codul de conduita a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Batrana conform anexei ,parte integranta din prezenta dispozitie
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ,primarului comunei Batrana ,persoanei nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 12 aprilie 2021

PRIMAR
Radu Herciu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia-Cosmina

H O T A R A R E A Nr. 11 /2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BĂTRANA

H O T A R A R E A Nr. 11 /2021
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Consiliul local al comunei BĂTRANA
judeţul Hunedoara

Avand in vedere referatul de aprobare nr.33/22.03.2021 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 prezentat de primarul comunei Bătrana, d-l Herciu Radu .
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.11/22.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bătrana pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024,initiat de primarul comunei batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de raportul compartimentului financiar contabil-juridic cu nr.36/31.03.2021 precum si avizele favorabile cu nr.446,447 si 448 din 16/04.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
Avand in vedere adresele Administratiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara nr.HDG_STZ 5463/19.03.2021 si nr.6110/31.03.2021
Avand in vedere HCJH cu nr.65/2021 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 27.316,00 mii lei reprezentand Fond la dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2020 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala,pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala,precum si pentru cheltuieli de functionare si estimari pe anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale precum si adresa cu nr.5554/01.04.2021 a Consiliului Judetean Hunedoara
In conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 -Legea bugetului de stat pe anul 2021 ,Sectiunea a-2-a ,art.4-7 precum si ale art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 ,alin.2, lit. ,,b’’, alin.4 ,lit.”a” , art.139 alin 3 lit a , art.196 alin.1. lit.”a”,at.197 alin 4 si alin 5,art.198 alin 1 si alin 2 precum si art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Bugetul comunei Batrana pe anul 2021 cuprinde resursele financiare la dispozitia comunei pentru finantarea autoritatilor publice locale ,pentru realizarea unor lucrari economice si social culturale de interes local,precum si pentru investitii.
Art.2.- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Batrana pe anul 2021,se aproba la venituri in suma de 1734,00 mii lei,din care venituri impozite si taxe pe proprietate 31,85 mii lei ,iar la cheltuieli in suma de 1734,00 mii lei
Veniturile bugetului local pe anul 2021,sunt defalcate pe feluri de venituri si pe sectiuni in anexa nr.1
Defalcarea cheltuielilor sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare,pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare este prevazuta in anexa nr.2.
Estimarile pentru anii 2022-2024 sunt prevazute in anexele nr.3-5
Lista de investitii pentru anul 2021 este prevazuta in anexa nr.6
Art.3.Resursele financiare ale bugetului local se constituie din :impozite si taxe de la persoane fizice si juridice stabilite in conditiile legii,cota aferenta din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA
Art.4. Veniturile bugetului local al comunei Batrana pe anul 2021 sunt in suma de 1734,00 mii lei ,care se prezinta astfel: -mii lei-
VENITURI –TOTAL___________________________________________________ 1734,00
din care:
I.Venituri curente______________________________________________________ 1734,00
din care:
-venituri fiscale______________________________________________ 1652,90
-Venituri nefiscale_____________________________________________ 81,10
II.Venituri proprii_______________________________________________________ 553,00
III.Cote defalcate din impozitul pe venit______________________________________ 22,00
IV.Sume defalcate din TVA______________________________________________ 1181,00
din care:
a)Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ______________________ 91,00
b)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale__________________ 1090,00
V.)Sume si cote defalcate din TVA _______________________________________ 388,00
VI Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 20,00
Art.5. – Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2021 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite ,iar modificarea lor se face in conditiile legii.Angajarea ,contractarea de lucrari,bunuri si servicii,precum si efectuarea oricaror cheltuieli se fac in limitele fondurilor aprobate prin prezenta hotarare si cu respectarea prevederilor legale.
Art.6. Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2021 -mii lei-

CHELTUIELI TOTAL_____________________________________________ 1734,00
Din care:
I Cheltuieli curente ______________________________________________ 878,00
a)cheltuieli de personal________________________________________________ 550,00
b)bunuri si servicii______________ ________________________________228,00
c)ajutoare sociale _____________________________________________ 100,00
II Cheltuieli de capital______________________________________________ 856,00

Art.7.Autoritati publice locale-total-_____________________________________ 808,00
din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 550,00
-bunuri si servicii________________________________________________________ 208,00
-cheltuieli de capital______________________________________________________ 50,00

Art.8.Cultura,recreere si religie___________________________________________ 20,00
Din care:
-bunuri si servicii(reparatii curente)____________________________________________20,00

Art.9. Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala,ajutoare sociale si indemnizatii -total- ________________________________________________________________________ 100,00
din care:
-finantare indemnizatii lunare pers cu handicap_________________________________ 100,00

Art.10 Transporturi____________________________________________________ 806,00
Din care:
-cheltuieli de capital_______________________________________________________ 806,00

Defalcarea cheltuielilor pe capitole,subcapitole,articole si clasificatii bugetare sunt cele prevazute in anexa nr.2.
Art.11.-Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12.- Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 .
Art.13 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta celor interesati prin afişare la sediul Consiliului Local şi se va inainta un exemplar: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , A.J.F.P. Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului financiar contanbil-juridic.

Bătrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Pascotesc Ciprian sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

Nr. de consilieri prezenti: 7 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit cc)-5voturi
Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:7
Voturi impotriva:0
Abtineri:0

ANEXA NR.1LA
HCL NR.11/2021
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2021

I A VENITURI TOTAL 878,00
VENITURI CURENTE 878,00
Venituri fiscale 1.652,90
Venituri nefiscale -774,90
B.VENITURI PROPRII 553,00
din care:
Impozite si taxe pe proprietate 31,85
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,20
b)Imp.pe cladiri PJ 0,40
c)Imp teren PF 1,65
d)Imp.teren PJ 0,10
e)imp teren extravilan 26,50
Tmt persoane fizice 8,65
Tmt persoane juridice_______________________________________________________0,40
Alte impozite si taxe 1,00
Venituri nefiscale -774,90
din care:
Venituri din amenzi 1,10
Venituri din prestari servicii____________________________________________ ___80,00
Varsaminte din SF pentru sectiunea de dezvoltare____________________________ -856,00
C Cote defalcate din imp pe venit 22,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 1589,00
din care:
A.Sume def din TVA 1181,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 91,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 1090,00

B. Sume alocate din cote pt echilibrare 388,00
C Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean__________________ 20,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.1LA
HCL NR.11 /2021

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA VENITURILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORULUI Total buget
2021

I A VENITURI TOTAL 856,00
VENITURI CURENTE 856,00
Venituri fiscale 0
Venituri nefiscale 856,00
B.VENITURI PROPRII 0
II Transferuri altele decat subventii 856,00
din care:

Varsaminte din sectiunea de functionare____________________________________856,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr. 11 /2021
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE FUNCTIONARE
FELUL INDICATORULUI Total
2021
I CHELTUIELI TOTAL 878,00
A.CHELTUIELI CURENTE 878,00
din care:
CHELTUIELI DE PERSONAL 550,00
BUNURI SI SERVICII 228,00
AJUTOARE SOCIALE 100,00
1.AUTORITATI PUBLICE 758,00
Cheltuieli total 758,00
Cheltuieli curente 758,00
din care
Ch.de personal 550,00
– ch cu salariile 536,00
-salarii de baza 467,00
-ind consilieri 65,00
-indemnizatie de delegare__________________________________________________4,00
-vouchere de vacanta_____________________________________________________ 0
Contributie asiguratorie pentru munca________________________________________14,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 208,00
-Furnituri birou 6,00
-Iluminat 7,00
-Carburant______________________________________________________________ 7,00
-Posta,telefon 2,50
-Materiale si pres serv _____________ ______ 29,00
– Alte bunuri si serv 33,00
-Reparatii curente________________________________________________________20,00
Deplasari 20,00
Carti si publicati_______________________ ___________________________ ___2,50
-Alte cheltuieli 81,00

3.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE_______________________________________20,00
Cheltuieli curente________________________________________________________20,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii_______________________________________________20,00
-alte cheltuieli __________________________________________________________20,00

4. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cheltuieli total 100,00
Finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 100,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.2 LA
HCL nr.11/2021
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BATRANA PE ANUL 2021
DETALIEREA PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
SECTIUNII DE DEZVOLTARE

FELUL INDICATORULUI Total
2021
I CHELTUIELI TOTAL 856,00
A.CHELTUIELI DE CAPITAL 856,00
1.AUTORITATI PUBLICE 50,00
Cheltuieli total 50,00
Cheltuieli de capital 50,00
din care
-masini,echipamente si mijloace de transport _____________________________________50,00

2 TRANSPORTURI______________________________________________________ 806,00
Cheltuieli total 806,00
Cheltuieli de capital 806,00
din care
-alte active fixe___________________________________________________________ 806,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.3 la
Hcl nr. 11 /2021
ESTIMARI PE ANUL 2022
Total buget
2022
I A VENITURI TOTAL 478,00
VENITURI CURENTE 478,00
Venituri fiscale 395,60
Venituri nefiscale 82,40
B.VENITURI PROPRII 200,00
Impozite si taxe pe proprietate 32,80
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,40
b)Imp.pe cladiri PJ 0,50
c)Imp teren PF 1,70
d)Imp.teren PJ 0,20
e)imp teren extravilan 27,00
Tmt persoane fizice 8,80
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,50
Alte impozite si taxe 1,50
Venituri nefiscale 82,40
din care:
Venituri din amenzi 1,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________81,40
C Cote defalcate din imp pe venit 23,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 329,00
din care:
A.Sume def din TVA 278,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 113,00
b)Sume def din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 165,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 18,5% din imp pe venit pt echilibrare 33,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________18,00

Cheltuieli Total________________________________________________________ 478,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 365,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________343,50
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________280,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 60,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,00
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________2,50

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 21,50
Din care:
-Furnituri birou 1,00
-Iluminat 1,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 1,00
-Posta,telefon 1,50
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,00
– Alte bunuri si serv 2,00
-Reparatii curente________________________________________________________ 5,00
Deplasari 3,00
Carti si publicati__________________________________________________________ 1,50
-Alte cheltuieli 3,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala _______________________________________ 113,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 113,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.4 la Hcl
nr.11 /2021
ESTIMARI PE ANUL 2023

Total buget
2023

I A VENITURI TOTAL 445,00
VENITURI CURENTE 445,00
Venituri fiscale 358,80
Venituri nefiscale 86,20
B.VENITURI PROPRII 205,00
Impozite si taxe pe proprietate 34,20
din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,50
b)Imp.pe cladiri PJ 0,60
c)Imp teren PF 1,80
d)Imp.teren PJ 0,30
e)imp teren extravilan 28,00
Tmt persoane fizice 9,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________0,60
Alte impozite si taxe 2,00
Venituri nefiscale 86,20
din care:
Venituri din amenzi 1,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________85,20
C Cote defalcate din imp pe venit 23,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 290,00
din care:
A.Sume def din TVA 240,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 113,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 127,00
B. Sume alocate din cote defalcate de 18,5% din imp pe venit pt echilibrare 32,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________18,00

Cheltuieli Total________________________________________________________ 445,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 332,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________310,00
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________233,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 65,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________1,50
-vouchere de vacanta_______________________________________________________7,50
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 22,00
Din care:
-Furnituri birou 2,00
-Iluminat 2,00
-Carburant___________________________________________________________ ___ 1,50
-Posta,telefon 2,00
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 2,50
– Alte bunuri si serv 2,50
Deplasari 3,50
Carti si publicati__________________________________________________________ 2,00
-Alte cheltuieli 4,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 113,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 113,00

Batrana la 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

ANEXA NR.5 la Hcl nr. 6/2020

ESTIMARI PE ANUL 2024
Total buget
2024

I A VENITURI TOTAL 420,00
VENITURI CURENTE 420,00
Venituri fiscale 328,00
Venituri nefiscale 92,00
B.VENITURI PROPRII 210,00
Impozite si taxe pe proprietate 36,00 din care:
a)Imp.pe cladiri PF 3,80
b)Imp.pe cladiri PJ 0,70
c)Imp teren PF 2,00
d)Imp.teren PJ 0,50
e)imp teren extravilan 29,00
Tmt persoane fizice 10,00
Tmt persoane juridice______________________________________________________1,70
Alte impozite si taxe 2,30
Venituri nefiscale 92,00
din care:
Venituri din amenzi 2,00
Venituri din prestari servicii________________________________________________ 90,00
C Cote defalcate din imp pe venit 23,00
II PRELEVARI DIN BUG DE STAT 255,00
din care:
A.Sume def din TVA 210,00
din care:
a)Sume def din TVA pt chelt.
descentralizate 113,00
b)Sume def din TVA pt echilibrare 97,00

B. Sume alocate din cote defalcate de 18,5% din imp pe venit pt echilibrare 27,00
C.Fond Consiliul Judetean(04.02.05)_________________________________________18,00

Cheltuieli Total________________________________________________________ 420,00
1.Cheltuieli pentru autoritati publice_______________________________________ 307,00
Din care:
-cheltuieli de personal____________________________________________________ 279,00
Din care:
-salarii de baza__________________________________________________________201,00
-ind platite unor persoane din afara unitatii____________________________________ 65,00
-indemnizatie de delegare___________________________________________________2,00
-vouchere de vacanta_______________________________________________________7,50
-contributie asiguratorie pentru munca_________________________________________3,50

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 28,00
Din care:
-Furnituri birou 2,50
-Iluminat 2,50
-Carburant___________________________________________________________ ___ 2,00
-Posta,telefon 3,00
-Materiale si pres serv ___________________________ ______ 3,00
– Alte bunuri si serv 3,00
Deplasari 4,00
Carti si publicati__________________________________________________________ 3,00
-Alte cheltuieli 5,00

-bunuri si servicii_______________________________________________________ 28,00

2.Cheltuieli pentru asistenta sociala ________________________________________ 113,00
Din care:
-finantare indemnizatii handicap___________________________________________ 113,00

Batrana 16 aprilie 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Pascotesc Ciprian Sergiu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Barb Camelia Cosmina

DISPOZIȚIA Nr.17 /2021 privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Batrana

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BĂTRÂNA
PRIMAR

DISPOZIȚIA Nr.17 /2021
privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Batrana

Primarul comunei Batrana,judetul Hunedoara,
Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.39/05.04.2021 din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Batrana
Ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial,
Având în vedere prevederile art. 5 din Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
Iîn temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) ,art. 196 alin. (1) lit. b),art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se desemneaza responsabili cu riscurile in aparatul de specialitate al primarului comunei Batrana,urmatoarele persoane:

Secretarul general al comunei – Barb Camelia-Cosmina
Compartiment financiar contabil-juridic – Costa Gheorghe
Compartiment administrativ – Pascotesc Ciprian-Sergiu
Compartiment agricol– Dobra Marius-Florin

Art.2. Responsabilii cu riscurile prevazuti la art.1.elaborează Registrele de riscuri la nivelul compartimentelor Primăriei.
Art. 3.Responsabilii cu riscurile exercită toate celelalte atribuții stabilite de Ordinul SGG nr. 600/2018 în legătură cu procesul de gestionare a riscurilor.
Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ,primarului comunei Batrana ,persoanelor nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

Batrana la 05 aprilie 2021

PRIMAR
Radu Herciu

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Barb Camelia Cosmina